Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 30,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Jaarverslag Bureau Financieel Toezicht

Lees hier het jaarverslag van het Bureau Financieel Toezicht.

Schriftelijke opmerkingen over vakantiegeld

De KBvG heeft van de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen om schriftelijke opmerkingen in te dienen in een cassatie in belang der wet. De rechtsvraag die in deze zaak speelt is de vraag of het vakantiegeld al dan niet een nabetaling is in de zin van art. 475b lid 3 Rv, hetgeen er toe zou leiden dat het vakantiegeld dat is opgebouwd over de periode voorafgaand aan de beslaglegging , ondanks het beslag aan de schuldenaar moet worden uitgekeerd. Wnd. A-G Hammerstein heeft zich in zijn conclusie uitgelaten over zijn standpunt. De mogelijkheid tot het maken van schriftelijke opmerkingen bestaat sinds de invoering van de mogelijkheid tot het indienen van een prejudiciële vraag. Omdat het doel van beide, de cassatie in belang der wet en de prejudiciële vraag, hetzelfde is, namelijk het beantwoorden van rechtsvragen die voor de praktijk van belang zijn, mede in verband met de rechtseenheid en rechtsontwikkeling, bestaat grond de mogelijkheid tot het maken van schriftelijke opmerkingen ook toe te passen bij de behandeling van een cassatieberoep in het belang der wet, ingeval dat daartoe naar het oordeel van de Hoge Raad aanleiding bestaat. De jaarlijks terugkerende materie en problematiek zijn dermate van belang voor de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders dat de gelegenheid graag te baat is genomen. Afgelopen vrijdag zijn de schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Hoge Raad. Zodra de schriftelijke inbreng van de KBvG publicabel is, zal deze gedeeld worden met de leden.

Wetgevingsnieuws

Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht

Lees hier het verslag.

Tweede verzamelbrief SZW 2014 verstuurd

Staatssecretaris Klijnsma heeft 16 juli jongstleden de tweede Verzamelbrief van 2014 naar de gemeentebesturen gestuurd. Lees hier verder.

Vernieuwing faillisementsrecht ligt op schema

Het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht vordert goed. Dit schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van dat programma. Doel is het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden door het reorganiserend vermogen van bedrijven te bevorderen en de bestrijding van faillissementsfraude te versterken. Ook wil hij de faillissementsprocedure moderniseren. Met de vernieuwing van het faillissementsrecht wil de bewindsman vooral praktische oplossingen bieden voor concrete problemen, als steun in de rug voor het bedrijfsleven. Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHARL:2014:5694

Incident tot schorsing tenuitvoerlegging dan wel tot zekerheidstelling. Volgens appellant berust het vonnis van de rechtbank op een feitelijke of juridische misslag, omdat de rechtbank in het eindvonnis is teruggekomen op een bindende eindbeslissing in het tussenvonnis zonder hoor en wederhoor toe te passen. Verder heeft de rechtbank in het eindvonnis volgens appellant ten onrechte geen doorslaggevende betekenis gehecht aan de partijverklaring in een notariële akte. Het hof overweegt dat van een bindende eindbeslissing in het tussenvonnis geen sprake was. Bovendien was de partijverklaring in de notariële akte niet zo ondubbelzinnig is als appellant doet voorkomen. Vordering afgewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2014:1007

Rechtsgeldige cessie van vordering op naam middels stamakte en uittreksel overdrachtsbestand. Schuldenaar heeft geen belang bij een beroep op bepalingen uit de stamakte. Geen bewijsopdracht inzake (mogelijk) verschil tussen handtekeningen paspoort en overeenkomst. Factuur wordt aangemerkt als ontbindingsverklaring ex artikel 6:267, eerste lid, BW.

ECLI:NL:RBOBR:2014:3764

Incident. Schorsing executie verstekvonnis hangende verzet. Artikel 351 Rv. Verstrekken zekerheid bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Artikel 235 Rv.

ECLI:NL:RBMNE:2014:2797

Koopsom lager dan getaxeerde executiewaarde bij onderhandse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW.

ECLI:NL:GHSHE:2014:2173

Is executoriaal derdenbeslag op huurtoeslagen mogelijk door een eerder verhuurder van een andere woning (reikwijdte art. 45 lid 1 aanhef en onder a Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen).

ECLI:NL:RBNHO:2014:5037

Vordering tot staken executie alimentatiebeschikking toegewezen. De man heeft een opeisbare vordering op de vrouw uit hoofde van onverschuldigde betaling en is in beginsel bevoegd tot verrekening van zijn vordering met de door hem maandelijks te betalen partneralimentatie. Ingevolge artikel 6:135 BW is de schuldenaar echter niet bevoegd tot verrekening voor zover beslag op de vordering van de wederpartij niet geldig zou zijn. Dit betekent dat rekening gehouden moet met worden met de in artikel 475c, aanhef en sub f van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) omschreven beslagvrije voet. Slechts het bedrag waarmee de alimentatiebetaling die beslagvrije voet overtreft, is vatbaar voor verrekening.

ECLI:NL:RBGEL:2014:4352

Bevoegdheidsincident. EEX-verordening. Plaats waar verbintenis tot betaling van loon moet worden uitgevoerd. Rechtbank verklaart zich onbevoegd.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2014:116 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De klacht betreft het onkundig en onprofessioneel handelen en een onheuse bejegening. De Kamer overweegt dat er drie fouten zijn gemaakt waarvoor de gerechtsdeurwaarder de verantwoordelijkheid draagt. De medewerker heeft de bij de adresverificatie gevonden gegevens niet goed vergeleken met de van de opdrachtgever ontvangen gegevens en heeft daardoor klager ten onrechte als debiteur aangemerkt en aangeschreven. Voorts heeft de medewerker verzuimd bij het eerste telefoongesprek de door klager verstrekte informatie te vergelijken met zijn eigen gegevens. De klacht wordt gegrond verklaard en er wordt de maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:115 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De klacht betreft het onterecht leggen van loonbeslag, het niet dan wel niet tijdig reageren op een voorstel tegen finale kwijting en een onheuse bejegening. De Kamer acht het handelen van de gerechtsdeurwaarder in hoge mate onzorgvuldig en de klacht daarom gegrond, niet alleen ten aanzien van de ten onrechte gelegde beslagen, maar ook omdat (in een van de drie dossiers) beslag werd gelegd terwijl een voorstel tot voldoening tegen finale kwijting nog niet was behandeld. Mede gelet op het gemotiveerde verweer is niet gebleken dat sprake is geweest van onheuse bejegening. Maatregel van berisping met aanzegging opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:114 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. De klacht betreft achterlaten van een proces-verbaal van beslaglegging zonder gesloten envelop en het verzenden van een brief aan een ander dan de contactpersoon. Onder de omstandigheden van het geval behoefde het proces-verbaal van beslaglegging niet in een gesloten envelop te worden overhandigd. Voorts is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder de benodigde zorgvuldigheid heeft betracht. De brief had wel moeten worden gericht aan de gemachtigde van klaagster in haar functie van HR manager (a.i.), nu zij de verklaring loonbeslag had ingevuld en toegestuurd. Bovendien had de gerechtsdeurwaarder moeten aangeven dat het om een vertrouwelijke brief ging. Dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard. Geen maatregel opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:106 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht beroepsorganisatie. De klacht betreft de inhoud van de door de gerechtsdeurwaarder gebruikte brieven. Er wordt gedreigd met binnentreding- en afsluiting- waarbij slechts een kleine en niet afdoende nuance wordt aangebracht - en er wordt een schadebedrag gevorderd, waarvan de legitimiteit niet vast staat. Geadresseerde wordt meer in het algemeen niet medegedeeld dat hij zich kan verweren tegen de claims die de gerechtsdeurwaarder hem voorhoudt. Hiermee oefent de gerechtsdeurwaarder oneigenlijke druk uit op de geadresseerde. Volgens vaste jurisprudentie van de Kamer wordt het in zijn algemeenheid niet onzorgvuldig geacht dat de gerechtsdeurwaarder een beeld schetst van de gevolgen van het uitblijven van betaling. De Kamer is van oordeel dat de brief stevig is aangezet, maar dat de gerechtsdeurwaarder door zijn overige bewoording voldoende duidelijk heeft gemaakt dat indien de justitiabelen niet of niet tijdig reageren er daadwerkelijk toestemming aan de rechter zal worden gevraagd om de geschetste maatregelen te mogen nemen. Ten aanzien van het schadebedrag is de Kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder zowel in de eerste als in de tweede brief duidelijk aangeeft waar de gevorderde schadevergoeding betrekking op heeft en in de tweede brief heeft hij de schadevergoeding gefixeerd op een vast bedrag. De woorden die gerechtsdeurwaarder in zijn brief gebruikt om justitiabelen te bewegen om de (gefixeerde) schadevergoeding vrijwillig te voldoen zijn niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm. De klacht wordt ongegrond verklaard.

ECLI:NL:TGDKG:2014:107 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Klacht beroepsorganisatie. De klacht betreft het geen kantoor houden in de plaats van vestiging en het naast het ‘pro forma’-kantoor houden in de vestigingsplaats een nevenkantoor houden elders. Ter zitting is duidelijk geworden dat de gerechtsdeurwaarder sinds de afwijzende beslissing van de minister geen kantoor heeft gehouden in zijn plaats van vestiging. Dat het kantoor in de vestigingsplaats van de gerechtsdeurwaarder sinds kort wel volledig operationeel is doet aan het vorenstaande niets af. Met betrekking tot het tweede klachtonderdeel heeft de gerechtsdeurwaarder de minister tevergeefs heeft verzocht om zijn vestigingsplaats te wijzigen. In plaats van pas op de plaats te maken heeft de gerechtsdeurwaarder tegen beter weten in zijn werkzaamheden ten behoeve van het nevenkantoor onverminderd voortgezet. Dat is in strijd met het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Klacht gegrond maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:108 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Incident tussen gerechtsdeurwaarder en zijn kandidaat. De gerechtsdeurwaarder is daarvoor strafrechtelijk veroordeeld. De kandidaat dient een klacht in maar wordt niet ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn voor indiening van de klacht.

ECLI:NL:TGDKG:2014:109 Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

De klacht betreft de toepassing van de beslagvrije voet, het niet adequaat reageren en het uitoefenen van ongeoorloofde druk.Vanwege het meermalen verkeerd berekenen van de beslagvrije voet (de medewerker van de gerechtsdeurwaarder kon zelfs geen uitleg geven hoe de eerste berekening is tot stand gekomen en een andere medewerker is daarna weer de fout ingegaan) en het niet adequaat dan wel traag reageren op de overige verzoeken in de brieven van klager, die duidelijk zijn geformuleerd, acht de Kamer de klacht gegrond. Het is de Kamer overigens niet gebleken dat door de gerechtsdeurwaarder onterechte druk is uitgeoefend. Maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:112 Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Ter zitting is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder zijn toezegging de fout ten aanzien van een van de dossiers te corrigeren, nog steeds niet is nagekomen. De Kamer acht de klacht op dit onderdeel alsnog gegrond. De gerechtsdeurwaarder heeft al op 8 mei 2013 toegezegd het abuis te corrigeren en klaagster zelf moest degeen zijn die hem daarop opmerkzaam heeft gemaakt Nu de fout bijna één jaar na de toezegging nog niet is gecorrigeerd, acht de Kamer het begrijpelijk dat mede hierdoor het vertrouwen van klaagster in de gerechtsdeurwaarder is beschaamd. Het verzet wordt gegrond verklaard en de klacht deels. Maatregel van berisping opgelegd.

Agenda

Actualiteiten

Voldoende afwijking handelsnaam door plaatsing koppelteken in verklaring-erfrecht.nl

Internetnotarissen biedt notariële diensten aan via 'www.verklaringvanerfrecht.nl'. Intervivos doet dat ook via 'www.verklaring-erfrecht.nl' en 'www.verklaringvanerfrechtservice.nl'. De rechter oordeelt dat aan Internetnotarissen slechts een zeer geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Intervivos is gerechtigd ook dergelijke beschrijvende termen te voeren en de door haar gehanteerde (handels)namen wijken bovendien voldoende af. Lees hier verder.

Gehele notariaat over op centraal registratiesysteem van akten

Per 1 juli zijn alle notariskantoren overgegaan op het Centraal Digitaal Repertorium (CDR). Doordat alle kantoren nu akten, repertoriumregels en aangiften overdrachtsbelasting digitaal kunnen versturen, hoeven er niet langer originele akten op papier naar de Belastingdienst te worden gestuurd. Lees hier verder.

Geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek privacyrecht

Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest gewezen waarin antwoord is gegeven op prejudiciële vragen over de strekking van het begrip persoonsgegevens en de reikwijdte van het inzagerecht. De beslissing is van belang voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt - met name het deel over het inzagerecht. Lees hier verder.