Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 35,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Leggen executoriale derdenbeslagen ten laste van de Staat Irak

Gerechtsdeurwaarderskantoor Geerlings & Hofstede, gevestigd te Amsterdam, heeft mij op 11 juli 2014 in kennis gesteld van een door hen uitgevoerde opdracht tot het leggen van een tiental executoriale derdenbeslagen ten laste van de Staat Irak. De beslagen waren op dat moment reeds gelegd door toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder van voornoemd kantoor, dhr. Bierenbroodspot. De beslagen zijn gelegd op grond van een in executoriale vorm uitgegeven grosse van de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 10 juli 1991, houdende exequaturverlening op een tussen eiseres en de Staat Irak gewezen vonnis van het Tribunal de Commerce te Parijs, Frankrijk, van april 1991.

Leest u verder op officielebekendmakingen.nl.

Man aangehouden na bedreiging deurwaarder

ROERMOND - Op het centraal station in Arnhem heeft de politie donderdagmiddag een 33-jarige man uit Roermond aangehouden wegens bedreiging. De man had telefonisch een deurwaarder bedreigd met de dood.

De deurwaarder meldde zich bij de politie voor het doen van aangifte. Het kantoor had beslag laten leggen op de tegoeden van de man vanwege een financiële kwestie. Bij onderzoek bleek dat de Roermondenaar onderweg was naar het kantoor van de deurwaarder in Arnhem. Kort daarvoor had de man telefonisch met de dood gedreigd. De man werd op het Arnhemse station aangetroffen en bleek twee messen op zak te hebben. De wapens zijn hem afgenomen, de Roermondenaar zit voorlopig vast.

Bron: Limburgse Courant

Wetgevingsnieuws

Antwoorden Kamervragen spookjongeren Amsterdam Nieuw-West

Klikt u hier voor het lezen van de antwoorden.

Concept-wetsvoorstel recht op eerlijk proces in Grondwet

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt opgenomen in de Grondwet. Dit moet individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen.

Leest u verder op recht.nl.

Jurisprudentie

Rb. Amsterdam 30 juni 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5303

843a Rv-vordering nadat bewijsbeslag is gelegd. Het maatschappelijk belang dat de waarheid in rechte boven tafel komt, weegt zwaarder dan het belang van de accountant bij bescherming van zijn privacy en bij zijn geheimhoudingsverplichting jegens zijn cliënten. De privé e-mailaccounts van (medewerkers van ) de accountant mogen worden doorzocht omdat de accountant erkent dat met gebruikmaking van privé e-mailadressen over zakelijke aangelegenheden is gecorrespondeerd. Ter beperking van de inbreuk op de privacy en de geheimhoudingsverplichting mogen de door DigiJuris gevonden zoekresultaten pas aan eiseressen worden verstrekt nadat een notaris de zoekresultaten heeft doorgenomen en maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat irrelevante informatie bij eiseressen terecht komt.

Rb. Amsterdam 16 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5330

Incidentele vordering ex artikel 843a Rv afgewezen: ontbreken rechtmatig belang, fishing expedition, strijd met de goede procesorde;

incidentele vordering ex artikel 223 Rv afgewezen: onvoldoende belang, positie separatist na uitoefening bevoegdheden curator ex artikel 58 Fw;

incidentele vordering ex artikel 22 Rv afgewezen: in stand waarin geding zich bevindt geen aanleiding voor rechtbank om gebruik te maken van bevoegdheid ex 22 Rv.

Rb. Amsterdam 30 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5364

Afwijzing vordering tot betaling facturen. Geen erkenning verschuldigdheid. Geen overeenkomst tussen partijen tot stand gekomen. Geen schuldovername. Geen ongerechtvaardigde verrijking.

Uit betaling van facturen volgt op zichzelf niet dat een partij zich als schuldenaar heeft verbonden voor de betalingsverplichting uit de overeenkomst met een derde.

Daarvoor zijn zich van de rechtsfiguur van artikel 6:30 BW onderscheidende feiten en omstandigheden nodig.

 

Gerechtshof Amsterdam 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3406

Huur woonruimte. Na tussenarrest. Bewijslevering met betrekking tot de vraag of de makelaar/beheerder gemachtigd was aan huurder toestemming te geven voor onbeperkte onderverhuur van de gehuurde woningen en over de vraag of de beheerder toestemming heeft gegeven voor ingrijpende bouwkundige wijzigingen. Onebvoegde onderverhuur. Ontbinding huurovereenkomsten en veroordeling tot schadevergoeding.

Gerechtshof Den Haag 20 augustus 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2775

Rechtsmacht Nederlandse rechter t.a.v. in Denemarken verblijvende minderjarige in echtscheidingsprocedure HKBV1996. Toestemming tot verhuizing; hoofdverblijf minderjarige; zorgregeling met de in Nederland wonende moeder.

Rb. Rotterdam 30 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6335

Vordering tot herroeping verstekvonnis waartegen niet tijdig verzet is ingesteld. Herroepingstermijn is van openbare orde. Kennis van de herroeping vorderende partij over het bestaan van een herroepingsgrond is bepalend voor de aanvang van deze termijn (art. 383 Rv). 

Rb. Rotterdam 30 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7050

Op een huis waarop een leveringsbeslag ligt, wordt, voordat op de vordering tot levering is beslist en voordat tot levering kan worden overgegaan, verhaalsbeslag gelegd door een derde partij. Deze derde partij verkrijgt een executoriale titel voordat de partij die het leveringsbeslag legde een executoriale titel krijgt. Bovendien krijgt hij op de voet van artikel 513 lid 2 Rv het recht de executie over te nemen. De verhouding tussen beide beslagen. Ingevolge art. 736 lid 2 Rv geldt een conservatoir leveringsbeslag zo nodig tevens als een conservatoir verhaalsbeslag voor de vordering tot vervangende schadevergoeding wegens uitblijven van afgifte of levering. Comparitie van partijen met het oog op de consequenties van dit vonnis.

Rb. Rotterdam 6 augustus 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7079

Bevoegdheidsincidenten. Zeevervoer van Houston naar Angola, waar zich bij lossing een explosie voordoet. Vervoerder spreekt twee ladingbelanghebbenden aan tot schadevergoeding. Beide gedaagden betwisten te zijn gebonden aan het forumkeuzebeding in het cognossement. Nu beding valt binnen reikwijdte art. 23 EEX-Vo, is dit verbindend voor de afzender en een derde die de rechten en verplichtingen van afzender is opgevolgd (cfm. HvJ EG in Coreck/Handelsveem). Legitimatievragen te beantwoorden naar Amerikaans recht op grond van art. 10:162 lid 2 BW. Gelet op hetgeen over de sluiting van de vervoerovereenkomst is gebleken, was de eerste gedaagde afzender. Haar beroep op onbevoegdheid faalt. Tweede gedaagde was niet de afzender en naar Amerikaans recht evenmin via de merchant clause gebonden aan de bepalingen van de vervoerovereenkomst, en dus niet aan het forumkeuzebeding. Onvoldoende connexiteit voor toepassing art. 7 Rv (pluraliteit van gedaagden). Rechtbank onbevoegd jegens tweede gedaagde.

Rb. Rotterdam 6 augustus 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7078

Incidentele vordering tot opheffing conservatoir beslag. Advocaat vordert in hoofdzaak schadevergoeding van partij die tuchtklachten tegen haar heeft ingediend over de wijze waarop de advocaat als vereffenaar van een nalatenschap is opgetreden. Beslag opgeheven op grond van afweging van belangen.

Rb. Overijssel 13 augustus 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:4467

In het onderhavige geval is de rechtbank Overijssel zowel dwangsomrechter als executierechter, nu deze rechtbank het veroordelend vonnis heeft gewezen (artikel 611d Rv.) en gedaagde (nog steeds) woont in Overijssel (artikel 438 lid 1 jo. 99 Rv.).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6386

Verzoek onderhandse verkoop (artikel 3:268 BW). Doorbrekingsgronden appelverbod? Het niet in acht nemen van de notitie toestemming onderhandse verkoop, opgesteld in opdracht van het LOVCS, levert geen schending van essentiële normen op. Verhouding notitie en toepasselijk procesreglement onduidelijk.

Gerechtshof Amsterdam 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3405

Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter. Geen forumekeuze voor op onrechtmatige daad gebaseerde vordering. Geen forum necessitatis.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6485

Faillissementscurator van moedervennootschap doet faillissementsaangifte van dochtervennootschap; bijzondere belangen van schuldeiser van moedervennootschap met pandrecht op haar aandelen in dochtervennootschap; gezamenlijke doorstart of verkoop? Onrechtmatige daad van curator pro se en/of q.q.?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6505

Beroep tegen deelvonnis waarbij ontruiming is bevolen wegens huurachterstand, doch huurster een terme de grâce krijgt, en benut, waarna de procedure wordt voortgezet in verband met een andere ontbindingsgrond. Huurster gaat eerst na het eindvonnis in beroep tegen het deelvonnis stellende dat geen sprake was van huurachterstand en dat zij onverschuldigd heeft betaald. Niet-ontvankelijk. In parallelle zaak stuit haar vordering in appel af op het gezag van gewijsde.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6506

Geschil tussen gewezen levenspartners over de (door)betaling van het ten behoeve van hun minderjarige kind toegekende PGB. Man trad als budgethouder op, de vrouw was zorgverlener. Partijen procederen niet in hoedanigheid wettelijk vertegenwoordiger maar pro se. Huwelijksgoederenregime algehele gemeenschap, boedel nog niet verdeeld.

Hof: vordering zoals nu ingestoken niet toewijsbaar.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6483

Notaris aansprakelijk door niet bij appellant te informeren naar de beweegreden om de transacties (het verstrekken van hypothecaire leningen) aan te gaan en te wijzen op de aan die transacties verbonden risico’s. Dit terwijl de notaris beschikte over gedetailleerde kennis over de onderlinge samenhang van de diverse (eerdere) transacties aangaande de percelen, over het opknippen van de diverse percelen in reepjes grond en over de enorme en onverklaarbare waardeschommelingen. Het beroep van de notaris op bij appellant of zijn adviseur aanwezige deskundigheid wijst het hof af.

Gerechtshof Den Bosch 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2813

Huurrecht; (soft)drugshandel vanuit woning door zoon huurders; sluiting van het gehuurde op last van burgemeester; artikel 7:231 lid 2 BW; ontbinding en ontruiming niet disproportioneel en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar; woonbelang.

Gerechtshof Den Bosch 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2834

Rechtspersoon waarin deurwaarders samenwerken berekent de beslagvrije voet. Is zij aansprakelijk voor een gestelde foute berekening van die beslagvrije voet?

Rb. Noord-Holland 20 augustus 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8018

Geschil over onverschuldigd betaalde alimentatie. Vordering tegen het LBIO wordt afgewezen, nu het LBIO bij de beslaglegging niet onrechtmatig heeft gehandeld. Vordering tegen ex-partner ook afgewezen, omdat in een eerdere uitspraak al is beslist dat terugbetaling of verrekening niet van haar gevergd kan worden.

Rb. Amsterdam 21 augustus 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:5280

Oneerlijke concurrentie? Beslagverlof geweigerd.

Agenda

september

1

KBvG Bestuursvergadering

1

Stichting Leerstoel Executie- en beslagrecht

4

KBvG College Toetsing van Gerechtsdeurwaarders

Actualiteiten

Grenzen aan eiswijziging in hoger beroep

Ook als een eiswijziging in hoger beroep voldoet aan de regel dat deze bij memorie van grieven of memorie van antwoord plaatsvindt, moet de wijziging nog altijd worden getoetst aan de eisen van een goede procesorde. In het onderhavige geval ging het om toevoeging van geheel nieuwe geschillen: in strijd met de eisen van goede procesorde.

Leest u verder op recht.nl.

Sociaal Raadslieden: Schuldhulpverlening bij fraude

Meneer B. vraagt PLANgroep twee schulden te regelen van samen ruim € 150.000. Een van die schuldeisers is daar niet van gediend en legt beslag op het inkomen van meneer B. PLANgroep stuurt meneer B. door naar de Sociaal Raadslieden om de deurwaarder een correcte beslagvrije voet te laten vaststellen.

Leest u verder op dichtbij.nl.

Studenten Curaçao in de problemen met studieschuld

Ruim twee derde van de ex-studenten die op Curaçao wonen had vorig jaar een achterstand in de terugbetaling van hun studieschuld.

Leest u verder op nu.nl.

Geschillencommissie: DAS moet € 15.000 advocaatkosten betalen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft rechtsbijstandverzekeraar DAS op 28 juli veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 15.000 aan een klant. De vordering van de klant, die de kosten van een door hem bij een geschil ingeschakelde advocaat vergoed wilde zien, werd daarmee deels toegewezen. Dat meldt Amweb.

Leest u verder op advocatie.nl.

VvE kan kamerverhuur aan studenten verbieden

Enige tijd geleden oordeelde de rechter dat verhuur van een appartement als B&B aan toeristen niet is toegestaan bij panden die in de splitsingsakte een woonbestemming hebben. Recentelijk kwam het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat ook kamerverhuur aan studenten lang niet altijd rechtmatig is.

Leest u verder op recht.nl.

Verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden: geen van beide toepasselijk

Wordt verwezen naar twee verschillende sets van algemene voorwaarden zonder dat nader geregeld is welke van die sets in een gegeven geval van toepassing is, dan maakt geen van beide sets deel uit van de overeenkomst, zo overwoog de Hoge Raad in het Visser/Avéro-arrest (NJ 1998, 705). In deze uitspraak wordt dat nog eens bevestigd.

Leest u verder op recht.nl.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden?

De meeste ondernemingen laten het uitrekenen van de aan te geven belastingen over aan hun (externe) boekhouder of accountant. Kan een bestuurder die door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld zich verschuilen achter fouten van zijn accountant? Als dat niet zo zou zijn, is de bestuurder per definitie persoonlijk aansprakelijk bij een te lage of te late aangifte van belastingen door de accountant. In dit arrest buigt de Hoge Raad zich over deze kwestie.

Leest u verder op recht.nl.

De betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de EU voor het bestuursrecht

Een artikel over de betekenis van het Handvest van de Grondrechten van de EU voor het bestuursrecht. In het bijzonder wordt ingegaan op het onderscheid tussen rechten en beginselen, het toepassingsbereik van het Handvest, de verhouding van het Handvest tot het EVRM, de meerwaarde van het Handvest en de vraag of ambtshalve moet worden getoetst aan het Handvest.

Leest u verder op recht.nl.