Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 38,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Verslag vergadering ledenraad 11 september 2014

Op 11 september is de ledenraad bijeen geweest. Onderwerp van bespreking was onder meer het advies van de commissie Evaluatie kwaliteitsnormen, toezicht en toetsing. Het advies wordt op een aantal onderdelen aangevuld en behandeld tijdens de leenraadsvergadering op 30 oktober a.s. Omdat twee leden van het College Toetsing zich genoodzaakt zagen hun functie neer te leggen, heeft de ledenraad F. Engelage benoemd tot ad interim lid van het CTG.

Ook de excedentverzkering kwam weer aan de orde. De ledenraad heeft besloten het idee van een verplichte excedentverzekering niet verder uit te werken, omdat daar geen noodzaak toe is. Omdat op dit moment de plicht bestaat om 'voldoende' verzekerd te zijn (artikel 14.2 Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit), denkt de ledenraad verder na over de wenselijkheid van een verplichte minimale dekking.

De commissie werkprocessen beslag op inkomsten is door de ledenraad ingesteld. Deze commissie vindt zijn oorsprong in de reactie van de KBvG op het rapport van de Nationale ombudsman “Met voeten getreden”. De commissie brengt in kaart wat de praktische knelpunten van het werkproces rond loonbeslagen zijn, mede in het licht van de invoering van de kostendelersnorm en de veranderingen in de kindregelingen. De commissie doet zo nodig ook voorstellen ter verbetering van de communicatie richting de schuldenaar en diens (sociaal) raadsman.

De ledenraad heeft ook van gedachten gewisseld over de nieuwe Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming van persoonsgegevens. Op 30 oktober behandelt de ledenraad de code opnieuw, waarna het concept aan het CBP zal worden voorgelegd.

Tot slot is de heer Boiten door de ledenraad unaniem herkozen tot voorzitter van de ledenraad. De heer Lodder is aangewezen als plaatsvervangend voorzitter, de heer Van der Putten als secretaris en de heer Joustra als plaatsvervangend secretaris.

Faxproblemen rechtbank Limburg: aub oude faxnrs gebruiken

Op 4 augustus jl. is de rechtbank Limburg overgestapt naar een nieuw systeem voor telefoon- en faxverkeer. Helaas hebben zich sindsdien faxproblemen voorgedaan, zo meldt de rechtbank.
Ondanks grote inspanningen is er op korte termijn geen oplossing beschikbaar. Hierdoor is men genoodzaakt om voor een deel van de faxen het oude faxnummer weer te gebruiken.
Deze technische wijziging gebeurt op donderdag 18 september a.s. Op deze datum worden de betreffende faxnummers ook aangepast op de contactpagina van de website.
Om er zeker van te zijn dat uw faxen aankomen,is het dringende verzoek om met ingang van donderdag 18 september alleen nog maar gebruik te maken van deze (aangepaste) faxnummers. De rechtbank verexcuseert zich voor het ongemak.

Massaal protest Franse gerechtsdeurwaarders

De Franse collega's zijn verontwaardigd over de herziening van hun status en van een aantal van hun werkzaamheden. Op 15 september vond in Parijs een massaal protest plaats. Lees verder op de website van de UIHJ.

Gevangenisstraf voor bedreiging en verboden wapenbezit in Rijswijk

De rechtbank Den Haag heeft een 33-jarige man veroordeeld voor het bedreigen van een politieman en een deurwaarder door een gaspistool op ze te richten en deze af te vuren en het wapen later op een andere politieman te richten. Ook wordt hij veroordeeld voor verboden wapenbezit. Hij krijgt een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met reclasseringstoezicht en een behandeling bij de Waag. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Wijziging Rv ivm het transparanter en toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zaken

Memorie van antwoord.

Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg.

 

 

Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg.

Begrotingsstaten Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Memorie van toelichting.

Kamervragen over wijziging Rv en andere wetten ivm bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Lees het verslag van de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie.

Brief van de minister van OCW over de studieschuldenproblematiek van ex-studenten van Curacao

Lees hier verder.

Kabinetsreactie consultatie Brussel IIbis-verordening

Lees hier verder.

Eindverslag cie V&J Wet positie en toezicht advocatuur

Eindverslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

Wijziging uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Lees hier verder.

Kamervragen D66 over weigering Roemenië om Nederlands bedrijf te betalen

Lees hier de vragen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2014:7656

Incident tot het stellen van proceskostenzekerheid ex art. 224 Rv. Eiseres in de hoofdzaak is gevestigd in Indonesië. Indonesië is geen verdragsluitende staat bij een verdrag als bedoeld in artikel 224, lid 2 onderdeel a en b Rv. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en EG-verordeningen zijn niet van toepassing op Indonesië.

ECLI:NL:RBZWB:2013:11403

Vordering in incident op basis van art. 843a Rv.
De eisende partij, advocatenkantoor, moet specificaties verstrekken van haar facturen aan gedaande (klant).

ECLI:NL:GHAMS:2014:3729

Naar aanleiding van een bespreking tussen - onder anderen - klagers en de notaris heeft de notaris bij akte van rectificatie van 20 augustus 2012 een kadastrale tekening gecorrigeerd, die aan een - niet door de notaris maar door een voormalig kantoorgenoot gepasseerde - akte van levering van 24 augustus 2006 was gehecht. Het betrof een verbetering van een kennelijk fout. Van enig tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de notaris is niet gebleken.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3734

Het was aan de notaris de door hem aangebrachte wijzigingen in de akte van inbreng ten opzichte van het toegezonden concept schriftelijk aan klagers kenbaar te maken. In ieder geval had de notaris een en ander voorafgaand dan wel ten tijde van het passeren van de akte schriftelijk vast dienen te leggen. Het ontbreken van toestemming van de bank betrof immers een verstrekkende wijziging. Door zonder de vereiste toestemming van de bank toch tot passeren van de akte van inbreng over te gaan, heeft de notaris welbewust een risico genomen, dat onder zijn verantwoordelijkheid valt. Met betrekking tot het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner van klager in verband met de toedeling van het pand aan klager kan naar ’s hofs oordeel evenmin worden vastgesteld dat de notaris klagers op (de gevolgen van) het ontbreken van de toestemming van de bank hiervoor heeft gewezen. De notaris had, gelet op de belangen van de bank die zouden worden geschonden bij het passeren van de akten, een gegronde reden zijn diensten te weigeren, althans op te schorten. Aan de notaris wordt de maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:RBZWB:2014:4373

Vordering tot terugbetaling van geleend geld toegewezen, inclusief de rente. Geen misbruik van omstandigheden m.b.t. het rentebeding.

ECLI:NL:GHARL:2014:6968

Burgerlijk procesrecht. Het inleiden van een geding. Een op art. 3:174 BW gegrond verzoek om verzoeker te machtigen tot het te gelde van een gemeenschappelijk goed dient bij verzoekschrift aanhangig te worden gemaakt. Toepassing van de wisselbepaling van art. 69 Rv. in hoger beroep.

ECLI:NL:GHSHE:2014:3538

Ontbinding huurovereenkomst; aanwezig hebben / verkoop van drugs in woning; lange tijd tussen tekortkoming en vordering tot ontbinding/ontruiming.

ECLI:NL:GHSHE:2014:3569

Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad in zake de ingangsdatum van de wettelijke rente.

ECLI:NL:RBMNE:2014:4010

Onrechtmatig verkregen toegang tot woning buren door gat in een muur tussen de woningen te maken. Gebiedsverbod, dwangsom bij eerste overtreding en voorts lijfsdwang bij verdere overtreding(en). Belangen eiseres gaan boven recht op family life gedaagde.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7819

Faillissement deurwaarder. Peeters-Gatzenvordering. Curator speekt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers Belgische bank aan terzake het meegeven door de Bank aan de deurwaarder van € 550.000 in contanten. Rechtsmacht Nederlandse rechter. Toepasselijkheid Belgisch recht. Bank aansprakelijk wegens schending wettelijke verplichtingen terzake het voorkomen van witwassen door geen onderzoek te doen naar de herkomst van de gelden en de achtergrond van de cash-opname. De schade bestaat uit het verlies van verhaalsmogelijkheden.

ECLI:NL:RBLIM:2014:7792

Niet-ontvankelijkverklaring van ziektekostenverzekeraar in haar premievordering. Vier dagen voor dagvaarding is een regeling tot afbetaling getroffen voor deze gezinsschuld met de (als enige) gedagvaarde vrouw. Kantonrechter acht CZ daarom niet-ontvankelijk en de vordering niet opeisbaar ondanks het feit dat CZ (de voor haar optredende deurwaarder) als eenzijdige voorwaarde aan de regeling verbond dat die geschiedde ‘onder verband van vonnis’. Tevens wordt aanwijzing gegeven aan schuldeiser ten aanzien van nevenvorderingen die in de in het exploot neergelegde vorm niet toewijsbaar geweest zouden zijn. Opmerking verdient dat in de ‘regeling’ de posten rente en kosten zelfs nog hoger gesteld waren dan in het later uitgebrachte exploot.

ECLI:NL:GHAMS:2011:620

Vervolg tussenarrest 21 januari 2014. Prejudiciële vragen EU-recht. Zie tussenarrest: ECLI:NL:GHAMS:2014:950

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2014:3735

Het verwijt van de KBvG dat de gerechtsdeurwaarders buitensporig hoge executiekosten aan schuldenaren berekenen en stelselmatig ambtshandelingen verrichten, die gericht zijn op het verhogen van de kosten van de executie, is terecht.
Geen deugdelijke grondslag voor in rekening gebrachte ontruimingskosten. Het is tuchtrechtelijk verwijtbaar dat de gerechtsdeurwaarders zich niet hebben gehouden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het overbetekenen van een beslag. Gezien de standaard werkwijze van de gerechtsdeurwaarders is het niet uitgesloten dat in meer dossiers de kosten van gelijktijdig uitgebrachte overbetekeningen niet zijn beperkt tot de kosten van één overbetekening. Het is de gerechtsdeurwaarders te verwijten dat zij structureel en in een dermate groot aantal dossiers direct bij aanvang van de executie, vrijwel gelijktijdig, telkens onder twee banken beslag hebben gelegd.
Gelet op de aard en de ernst van de handelwijze van de gerechtsdeurwaarders, met name de structurele basis van het handelen gedurende een langere periode in een groot aantal zaken, ziet het hof aanleiding aan de gerechtsdeurwaarders de maatregel van schorsing voor de duur van vijf maanden respectievelijk twee maanden op te leggen.

Agenda

september

17

Bijeenkomst van de rechtbank Zeeland-West-Brabant rond visie en meerjarenplan

19

KBvG commissie Voorfinanciering

23

Commissie Ondernemerschapsbeleid (VNO-NCW en MKB-Nederland)

23

KBvG commissie evaluatie kwaliteitsnormen, toezicht en toetsing

Actualiteiten

Hoekstra en De Wit toezichthouders advocatuur

De Advocatenorde heeft vandaag (16 september 2014) Rein Jan Hoekstra (oud-staatsraad en voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) en Jan de Wit (voormalig Tweede Kamerlid voor de SP en oud-advocaat) voorgedragen bij de minister van Veiligheid en Justitie als kroonleden voor het nieuw in te stellen College van Toezicht. Eerder was al bekend dat de algemeen deken van de Advocatenorde als voorzitter van het college zou gaan optreden. mr-online.nl

Hans Wijers: kwaliteit wetten bedreigt concurrentiepositie Nederland

De kwaliteit van de Rechtspraak is van groot strategisch economisch belang. De grootste bedreiging voor het concurrentievermogen van Nederland is niet de kwaliteit van rechtspraak, maar dat zijn het karakter en de kwaliteit van de wetgeving. "Het systeem van rechtspraak is fantastisch en efficiënt, hoewel daar wel verder in moet worden geïnvesteerd, maar het schort aan de grondstoffen. Die moeten beter en duurzaam zijn." Lees hier verder.

Rechtspraak zet in op speciale rechtbank voor handelsconflicten

De Raad voor de rechtspraak gaat zich sterk maken voor de oprichting in Nederland van een speciale rechtbank die grote nationale en internationale handelsconflicten snel en deskundig afdoet. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak roept bedrijfsleven en overheid op de oprichting van zo’n commercial court ‘voluit te steunen’. Lees hier verder.