Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 42,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

KBvG ressortvergaderingen

De leden van de KBvG zijn ingedeeld in ressorts en die ressorts vergaderen ieder voor- en najaar. De ressorts vergaderen op de volgende data:

Ressort Den Haag
Datum: 20 oktober, aanvang: 16.00 uur

Ressort Arnhem-Leeuwarden
Datum: 21 oktober, aanvang: 16.00 uur

Ressort Den Bosch
Datum: 22 oktober, aanvang: 16.00 uur

Ressort Amsterdam
Datum: 24 oktober, aanvang: 16.00 uur

De agenda van de ressortvergaderingen vindt u op het KBvGnet onder de nieuwsberichten. In veband met de afstemming met de vergaderlocatie stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt voor deelname: kbvg@kbvgnl.

Nieuw adres rechtbank Midden-Nederland te Amersfoort

Het correcte nieuwe adres van de rechtbank Midden-Nederland in Amersfoort is met ingang van 19 november aanstaande: Stationsstraat 81 (3811 MH).

Herinnering klantwaarderingsonderzoek de Rechtspraak

Hoe tevreden bent u over de Rechtspraak? En hoe beoordeelt u de gang van zaken tijdens het proces? In het najaar van 2014 vindt binnen alle Nederlandse gerechten het klantwaarderingsonderzoek (KWO) 2014 plaats. Doel van het driejaarlijkse KWO is inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over gerechten. De resultaten gebruiken gerechten om hun dienstverlening te verbeteren. U wordt gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos en de rapportage wordt verzorgd door Regioplan. De link vindt u onder nieuwsberichten, op het KBvGnet.

Vacatures ledenraad

Van 7 (plaatsvervangend) leden van de ledenraad verloopt de termijn dit najaar. Een deel daarvan kan worden herkozen op de ALV en een deel zal de ledenraad gaan verlaten. Dat betekent dat u de kans heeft zitting te nemen in het beleidsmakend orgaan van de KBvG. Geïnteresseerd? U kunt zich melden bij de KBvG, per e-mail, kbvg@kbvg.nl of per telefoon.

Wetgevingsnieuws

Uitvoeringswet Verordening erfrecht

Eindverslag van Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Wet van 1 oktober 2014 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken.

Wet positie en toezicht advocatuur

Wet van 1 oktober 2014 tot aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten.

Regeling jaarlijkse aanpassing tarieven Kadaster

Regeling houdende wijziging van de Regeling tarieven Kadaster.

Verdragen in voorbereiding

Ministerie van Veiligheid en Justitie.

houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Raad voor de rechtspraak

Lees hier verder.

Mediation

Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, nota naar aanleiding van het verslag.

Wet registermediator, nota naar aanleiding van het verslag.

Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht, nota naar aanleiding van het verslag. 

Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht, verslag.

Advies Raad van State betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit WWB 2007 in verband met de invoering van een nieuw verdeelmodel

Nader rapport.

Participatiewet

Besluit loonkostensubsidie Participatiewet.

Wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Invoeringswet Participatiewet.

Regels tot het stellen van nadere regels voor de loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet.

Vragen over criminaliteit veroorzaakt door «spookburgers»

Lees hier verder.

Vragen over het bericht dat de rechtspraak een commercial court wil

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden

Lees hier verder.

Wijzigingen ivm het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Lees het verslag.

Vragen over het bericht «Kantonrechter stomverbaasd over onkunde justitie»

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHAMS:2014:1478

Kort geding: huur van woning. Ontruimingsvordering in kort geding slechts toewijsbaar als aan strenge voorwaarde is voldaan. Daaraan is in dit geval voldaan.

ECLI:NL:GHAMS:2014:2437

Toepassing van art. 3:302 lid 2 BW. Hoger beroep niet ontvankelijk voor zover het zich richt tegen het gedeelte van de bestreden uitspraak dat in de plaats treedt van de leveringsakte. De termijn van acht dagen loopt vanaf de appeldagvaarding, niet vanaf de hersteldagvaarding.

ECLI:NL:GHAMS:2013:4791

Hypotheek: ontruimingsbeding. Dit beding kan ook door de hypotheekhoudster worden ingeroepen als zij niet zelf maar de faillissementscurator verkoopt. Beding is niet onredelijk bezwarend.

ECLI:NL:GHAMS:2014:1891

Procesrecht. Derdenbeslag.

ECLI:NL:RBNHO:2014:9063

Kort geding. Huuropzegging door de gemeente. De gemeente heeft haar vertrouwen in het zittende bestuur van de stichting verloren en de huuropzegging gebruikt om van dat bestuur verlost te raken. Gemeente heeft in redelijkheid tot uitoefening van haar bevoegdheid kunnen komen. Vordering in reconventie tot ontruiming toegewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2014:6370

Bevoegdheidsincident. Nederlandse rechter niet bevoegd. Beroep op pluraliteit gedaagden (art. 6 onder 1 EEX-vo) niet geslaagd. Beroep op art. 5 lid 3 EEX-vo niet geslaagd: plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan is niet iedere plaats waar schadelijke gevolgen voelbaar zijn. Ten slotte is beroep op onaanvaardbaarheid de zaak aan een vreemde rechter voor te leggen eveneens afgewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2014:8163

Opheffen beslag, betekenen dagvaarding op gekozen adres: Eiseres heeft bij exploot van 10 juli 2014 de dagvaarding betekend aan de gekozen woonplaats van gedaagde, te weten een deurwaarderskantoor, welk deurwaarderskantoor het beslag op 18 januari 1980 heeft gelegd en laten inschrijven bij het kadaster. Nu in dit kort geding opheffing van het beslag wordt gevorderd, is betekening aan de ter zake dit beslag gekozen woonplaats een geldige wijze van betekening. Dat sinds het leggen van het beslag 34 jaar zijn verstreken, maakt dit niet anders. De betekening heeft plaatsgevonden met inachtneming van de in deze situatie toepasselijke termijn van artikel 115, derde lid, Rv van tenminste één week, zodat in formele zin tijdig is gedagvaard. Aangezien het in deze zaak een gedaagde betreft die in het buitenland is gevestigd, kan het gevraagde verstek desondanks worden geweigerd indien er reden is om er aan te twijfelen dat de dagvaarding gedaagde (tijdig) heeft bereikt. De voorzieningenrechter constateert dat in dit geval de dagvaarding bijna zes weken voor de zitting is uitgebracht, zodat mag worden aangenomen dat gedaagde voldoende tijd heeft gehad om daarvan kennis te nemen en desgewenst verweer te voeren. Het gevraagde verstek kan dan ook worden verleend.

ECLI:NL:HR:2014:2935

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). WSNP. Mogelijkheid verlenging na einde schuldsaneringstermijn. Art. 349a lid 2 en 3 Fw. Lopen schuldsaneringsverplichtingen door in de periode gelegen tussen afloop schuldsaneringstermijn art. 349a lid 1 Fw en onherroepelijke beslissing omtrent verlenging?

ECLI:NL:GHAMS:2014:4181

Vervolg van tussenarrest 6 november 2012. Wettelijke rente naar Slowaaks recht over onbetaalde koopsommen. Verschuldigd vanaf vervaldag facturen? Hoogte rente? Opschortingsrecht voor koopster?

ECLI:NL:OGHACMB:2014:37

Beslag wordt nietig verklaard, er is niet voldaan aan de eis van art. 721 Rv, en de wetgever heeft aan dit vormverzuim de sanctie van nietigheid van beslag verbonden. Evenmin is er sprake van herstel mogelijk op de voet van art. 438 lid 2 Rv.

ECLI:NL:RBNHO:2014:9032

Verbod tenuitvoerlegging vonnis. Bij beschikking van 9 januari 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland de alimentatie vastgesteld op een bedrag van € 439,00 per maand per kind. Tegen deze beschikking is geen hoger beroep ingesteld. Ook is geen wijzigingsverzoek ingediend. De man heeft de vastgestelde alimentatie niet voldaan, waarna aanzienlijke achterstanden zijn ontstaan. De vrouw heeft na vergeefse pogingen om de beschikking te executeren in kort geding gevorderd dat de voorzieningenrechter verlof zal verlenen om de beschikking van 9 januari 2013 ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang. Bij vonnis van 19 februari 2014 is die vordering toegewezen. De vrouw heeft het vonnis korte tijd ten uitvoer gelegd. De man heeft vervolgens zijn betalingen hervat op het niveau dat hij maximaal mogelijk acht, maar heeft de achterstand niet aangezuiverd. In onderhavige procedure vordert de man dat de voorzieningenrechter het de vrouw verbiedt om het vonnis van 19 februari 2014 ten uitvoer te leggen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de vrouw misbruik maakt van haar bevoegdheid om eerder genoemd vonnis ten uitvoer te leggen, nu zij dreigt met tenuitvoerlegging van het vonnis terwijl zij weigert te kijken naar de actuele financiële situatie van de man en van betalingsonwil aan de zijde van de man geen sprake meer is.

ECLI:NL:GHARL:2014:7504

Kort geding tot opheffing van conservatoir beslag tot afgifte van aandelen.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4089

Klacht tegen een notaris. De kern van de klacht ligt in het nalaten van de notaris om voldoende nader onderzoek te doen naar de wils(on)bekwaamheid van klaagster (klachtonderdeel 4.iii). De kamer voor het notariaat heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart klachtonderdeel 4.iii gegrond, legt de notaris de maatregel van berisping op en verklaart de klacht voor het overige ongegrond.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4089

Buitengerechtelijke incassokosten business to business; in beginsel toewijzing van de gevorderde vergoeding op basis van de overeenkomst van partijen; in casu matiging, omdat de kosten onvoldoende onderbouwd zijn.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4062

Huurzaak. Bepaling vergoeding ex artikel 7:299 lid 3 BW in geval van voorgewende wil tot eigen gebruik. Executoriale titel of afzonderlijke procedure vereist?

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2014:159 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Onverwijld aanpassen beslagvrije voet. Terugwerkende kracht. De Kamer overweegt dat tussen de datum waarop het verzoek is gedaan en de datum waarop de gelden zijn teruggestort teveel tijd heeft gezeten. De beslagene heeft groot belang bij een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet. Gerechtsdeurwaarders dienen daarom bij de toepassing en aanpassing van de beslagvrije voet grote zorgvuldigheid te betrachten. Dat is hier niet gedaan omdat de terugbetaling te lang op zich heeft laten wachten. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:158 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslag op uitkering terugbetalen ontvangen gelden, afhandelen klacht. De Kamer overweegt dat tussen de datum waarop het verzoek om terugbetaling is gedaan en de datum waarop de gelden zijn teruggestort teveel tijd heeft gezeten. De beslagene heeft belang bij een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet en eventueel te veel ingehouden gelden dienen ook tijdig te worden terugbetaald. De terugbetaling heeft te lang op zich laten wachten. De klacht is terecht voorgesteld. De klacht dat de bij de gerechtsdeurwaarder ingediende klacht niet voldoende voortvarend is afgehandeld is naar het oordeel van de Kamer eveneens terecht voorgesteld. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:156 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslissing op verzet. Oneigenlijke druk, al dan niet reageren op emails. De voorzitter heeft de klacht als zijnde kennelijk ongegrond afgewezen. De Kamer is het niet met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet en de klacht gegrond.De Kamer overweegt dat van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij e-mails met betrekking tot een bij hem in behandeling zijnde incasso binnen een redelijke termijn beantwoordt. Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de e-mails zijn beantwoord in een met klager gehouden gesprek. De gerechtsdeurwaarder heeft ook erkend hij ten tijde van het versturen van de tweede aankondiging beslag roerende zaken op de hoogte was van de financiële situatie van klager en de afwezigheid van voor beslag vatbare roerende zaken. Gelet op de korte termijn die verstreken is na de eerder tevergeefs ondernomen beslagpoging en de kennis van de afwezigheid van voor beslag vatbare roerende zaken, is de Kamer van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van het uitoefenen van oneigenlijke druk. Maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:157 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Beslag op kindgebonden budget en overmaken van ten onrechte geïncasseerde gelden naar verkeerde rekening. De Kamer overweegt dat van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de beslagvrije voet en het beslagverbod van art. 45 AWIR. Gezien het maatschappelijk belang van een juiste toepassing van de beslagvrije voet en een snelle en correcte aanpassing daarvan indien daartoe aanleiding bestaat, is de Kamer van oordeel dat door de gerechtsdeurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar is gehandeld. De Kamer rekent de gerechtsdeurwaarder verder aan dat hij ten onrechte geïncasseerde gelden op een andere bankrekening heeft overgemaakt dan door de bewindvoerder schriftelijk had opgegeven. De klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:152 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

Nakomen overeenkomst, negeren verzoeken om informatie zonder enkele reden. De Kamer is van oordeel dat van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat deze zijn opdrachtgever op de hoogte houdt van zijn werkzaamheden. Ondanks verzoeken daartoe is de opdrachtgever niet op de hoogte gebracht van zijn werkzaamheden. Nu de gerechtsdeurwaarder klager niet uit eigen beweging op de hoogte heeft gehouden en hij niet op de drie verzoeken van klager om informatie heeft gereageerd, wordt de klacht gegrond verklaard. Maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:151 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

De gerechtsdeurwaarder heeft beslag gelegd op het inkomen van klager sub 1 voor een vordering van klaagster sub 2 terwijl zij op grond van huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. De kamer is van oordeel dat nu de gerechtsdeurwaarder wist dat hij op het inkomen van klager sub 1 loonbeslag legde voor een vordering van klaagster sub 2, de redelijkerwijs in acht te nemen zorgvuldigheid met zich mee brengt dat de gerechtsdeurwaarder op voorhand het huwelijksgoederenregister had moeten raadplegen om te bezien of klagers wellicht op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Nu de gerechtsdeurwaarder dat niet heeft gedaan en derhalve ten onrechte beslag op het inkomen van klager sub 1 heeft gelegd, is er sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2014:150 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam

De gerechtsdeurwaarder reageert niet op verzoeken om informatie. Klager krijgt hierdoor problemen met zijn opdrachtgevers.De Kamer stelt vast dat de gerechtsdeurwaarder al eerder een geldboete is opgelegd omdat hij niet op een klacht reageerde (en evenmin ter zitting verscheen). De Kamer heeft eerder tegen de gerechtsdeurwaarder ingediende klachten gegrond verklaard en op grond daarvan aan de gerechtsdeurwaarder schorsingen opgelegd . Op 15 juli 2014 heeft de Kamer de gerechtsdeurwaarder in afwachting van de behandeling van een klacht geschorst onder andere vanwege een groot bewaringstekort. Ook is vaker geconstateerd dat de gerechtsdeurwaarder niet reageert zoals ook in de onderhavige zaak. Nu neemt de gerechtsdeurwaarder wederom een passieve houding aan. De Kamer acht de klacht gegrond en vanwege de ernst van die gedragingen schorst de Kamer de gerechtsdeurwaarder voor drie maanden.

Agenda

oktober

16

Ministerie van Veiligheid en Justitie - bijeenkomst rondom e-CODEX

20

Vergadering ressort Den Haag

21

Vergadering ressort Arnhem-Leeuwarden

22

Vergadering ressort Den Bosch

23

Overleg KBvG - 4g gemeenten

24

Vergadering ressort Amsterdam

Actualiteiten

Uitnodiging InBeeld bijeenkomst ‘VPT in integrale veiligheid’ op 6 november

Komt u naar de InBeeld bijeenkomst ‘VPT en integrale veiligheid’?
InBeeld is de bijeenkomst waar u in een informele en ongedwongen setting kennis kunt opdoen en uitwisselen met collega's van andere organisaties, die - net als u - actief zijn op het gebied van de aanpak van agressie en geweld. Lees hier verder.

Aankondiging voor de Najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Op 12 december 2014 vindt de Najaarsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Het onderwerp zal zijn 'Het grievenstelsel (een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven?)'. Als inleiders zullen optreden:
- mr.dr. R.J. Koopman (Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden)
- mr. G.C. Makkink (Raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam, Ondernemingskamer)
- prof. mr. A.I.M. van Mierlo (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit) en advocaat te Rotterdam).
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een maand van tevoren een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wie lid wil worden van de NVvP kan nadere informatie verkrijgen op www.nvvprocesrecht.nl en per e-mail via nvvp@nautadutilh.com.

Studievoorschot: Nibud kritisch over leenvoorwaarden en communicatie rondom nieuw ‘leenstelsel’

Het Nibud is kritisch over het wetsvoorstel 'Wet studievoorschot hoger onderwijs', waarin een nieuw stelsel van studiefinanciering wordt geïntroduceerd. Belangrijke punten uit het wetsvoorstel zijn dat de basisbeurs wordt vervangen door een studievoorschot, waarmee studenten de huidige basisbeurs kunnen lenen. De studieschuld kan tegen een gunstige terugbetaalregeling worden afgelost door een langere terugbetaaltermijn (35 i.p.v. 15 jaar) en een ruimere draagkrachtregeling. Het Nibud vindt dat de focus teveel ligt op de lage maandlasten na het afstuderen en niet op het zo snel mogelijk terugbetalen van de schuld. Lees hier verder.

Digitaal procederen in hoger beroep en cassatie

De mogelijkheden om digitaal te procederen worden uitgebreid. Voor hoger beroep en cassatie in civiele zaken komt er nu ook een eenvoudige, digitale procedure. Daardoor wordt de toegang tot de rechter makkelijker. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat naar de Raad van State is gestuurd. De maatregel is onderdeel van het vernieuwingsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) rechtspraak. Eerder werd een soortgelijke regeling ontworpen voor zaken in eerste aanleg. Lees hier verder.

Kamervragen over commercial court

VVD-kamerleden Van Oosten en Van der Steur hebben Kamervragen gesteld over de oproep van de Rechtspraak om een commercial court in te stellen. Van hun partijgenoot minister Opstelten van Veiligheid en Justitie willen de Kamerleden onder meer weten wat hij van dit plan vindt en wat de vervolgstappen zullen zijn. Lees hier verder.

D66, PvdA en VVD passen wetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht aan

D66, PvdA en VVD hebben naar aanleiding van het advies van de Raad van State het wetsvoorstel om het huwelijk te moderniseren gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de zogenoemde insluitingsclausule en de verknochtheidstoets. Lees hier verder.