Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 43,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Symposium Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht 21 november 2014

Op 21 november 2014 organiseert de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht zijn tweede symposium. Het symposium zal gaan over de nieuwe EEX-verordening en gehouden worden in het Van der Valk Hotel te Harderwijk. Vanaf 12.00 bent u welkom, waarna om 13.00 uur het symposium begint. Na afloop (17.00 uur) wordt u een borrel aangeboden. De heren prof. mr. P. Vlas, prof. mr. L. Strikwerda, J. Nijenhuis en P. Gielen zullen een bijdrage leveren aan deze middag. Aan het symposium zijn 3 KBvG-opleidingspunten toegekend. Kosten voor het symposium zijn 100 euro, exclusief btw. U kunt zich aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

Nieuws van de UIHJ

Publication of the Fifth Report of the Council of Europe on the European Judicial Systems.

Wetgevingsnieuws

Vragen over de berichten dat huishoudens met financiële problemen de samenleving jaarlijks elf miljard euro kosten

Lees hier verder.

Vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek

Brief inzake beleidsstandpunt evaluatie pachtsysteem.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Voorstel van wet.

Memorie van toelichting.

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport.

Advies Raad voor de Rechtspraak.

Advies KBvG.

Advies van de Adviescommissie voor burgelijk procesrecht.

Overige externe adviezen.

Antwoord op vragen over ‘Tanken zonder te betalen’

Lees hier verder.

Vragen over het bericht dat een derde van de gemeenten een tekort heeft op het bijstandsbudget. 

Lees hier verder.

Vragen over het bericht dat 2,5 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven

Lees hier verder.

Vragen over het bericht "Mensen met schulden zijn een melkkoe"

Lees hier verder.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Handeling.

Nota naar aanleiding van het verslag.

Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

Besluit en wet.

Vragen over de steeds hogere drempels bij het vragen van extra uren door rechtshulpverleners bij bewerkelijke zaken

Lees hier verder.

Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

Handeling.

Wet.

Invoeringswet Participatiewet

Nader Rapport en besluit.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5577

Onrechtmatige daad of wanprestatie. Afsluiten telefoon- en internetverbinding. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad sluit het bestaan van een contractuele verhouding tussen partijen een vordering uit onrechtmatige daad niet uit, indien de gedraging, afgezien van de schending van contractuele verplichtingen, onrechtmatig is. Dit is het geval indien de geschonden norm niet uitsluitend een door het contract geschapen norm is, maar tevens een algemene zorgvuldigheidsnorm. De verplichting voor gedaagde om eiseres te voorzien van een functionerende telefoon- en internetverbinding is, evenals de verplichting voor gedaagde om haar rekeningen te betalen, een louter door het contract geschapen verplichting. Bij de afsluiting van die verbinding is dan ook louter in strijd gehandeld met een door het contract geschapen norm. Van schending van een algemene zorgvuldigheidsnorm is geen sprake, zodat de vordering uit onrechtmatige daad dient te worden afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens eiseres. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:7725

Kort geding. Tijdelijke huur woonruimte, zonder vermelding van de verleende Leegstandswetvergunning. Ontruiming. Artikel 7:232 lid 2 BW toepasselijk? Afstand van huurbescherming? Lees verder.

ECLI:NL:RBOBR:2014:6280

Verstekvonnis. Vorderingen afgewezen wegens ontbreken belang. Eiseres vordert betaling van facturen. De niet verschenen gedaagde is echter steeds bereid geweest om de gevorderde hoofdsom contant aan eiseres te betalen. Eiseres wil echter betaling middels bankoverschrijving en stelt gegronde redenen te hebben om contante betaling te weigeren. De rechtbank volgt eiseres daar niet in. Contant geld is in Nederland een wettig betaalmiddel en het staat een schuldenaar in beginsel vrij om zijn schuldeiser contant te voldoen. Partijen kunnen over de wijze van betaling andersluidende afspraken maken. Het bestaan daarvan is in casu gesteld noch gebleken. Het belang van eiseres ontbreekt temeer, nu zij in het petitum niet vordert dat de voldoening van de gevorderde bedragen middels een bankoverschrijving dient te geschieden. Lees verder.

ECLI:NL:RBOBR:2014:6275

Verlof tot het leggen van beslag onder zichzelf ten laste van Stichting De Thuiskopie op verzoek van een importeur van hardware en software in verband met gesteld ten onrechte betaalde thuiskopievergoeding (vgl. Hof van Justitie EU 10 april 2014, nr. C-435/12). Lees verder.

ECLI:NL:RBAMS:2014:6757

Ponzi-scheme (piramidespel). Curatoren hebben werkwijze vastgesteld voor erkenning vorderingen: curatoren weigeren vorderingen te erkennen van schuldeisers die meer terug hebben ontvangen dan zij hebben ingelegd. Schuldeisers verlangen alsnog erkenning. Rechtbank volgt curatoren. Beroep op vorderingen is in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:2410

Hoofdelijke garantstelling voor vordering van advocaat op BV wegens misbruik van omstandigheden vernietigd. Aansluiting bij art. 28 lid 1 Gedragsregels van de Advocatuur 1992. Lees verder.

ECLI:NL:HR:2014:2995

Art. 81 lid 1 RO. Renvooiprocedure. Overdracht gezekerde vordering uit geldleningsovereenkomst. Aanspraak cessionaris op contractuele boeterente jegens schuldenaar? Verweer curator dat terugbetalingsmogelijkheden schuldenaar zijn beperkt door wanprestatie van cedent (bank) als assurantietussenpersoon. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:400

Incasso onbetaald gelaten pensioenpremies. Eiswijziging. Appelgrens. Vordering onvoldoende inzichtelijk. Lees verder.

ECLI:NL:RBZWB:2014:6270

Huur woonruimte. Verjaring. Eiser stelt eerst onlangs bekend te zijn geworden met het bestaan van zijn vordering uit onverschuldigde betaalde huur. Voor de aanvang van een verjaringstermijn is subjectieve bekendheid vereist, maar die bekendheid betreft slechts de feiten. In dit geval was eiser reeds van begin af aan met die feiten bekend. Voor de aanvang van een verjaringstermijn is het niet relevant of de schuldeiser de hem bekende feiten juridisch beoordeelt, dan wel met de juridische beoordeling van die feiten bekend is. (naar analogie van HR 26 nov. 2004, NJ 2006,115 en HR 5 jan. 2007 NJ 20078/320) Het beroep op verjaring slaagt. Door de verjaring van de rechtsvordering is de onderliggende verbintenis teniet gegaan. Dat volgt uit art. 3:304 BW. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4231

Artt. 196 Fw, 319 en 3:324 BW. Verjaring van een geverifieerde vordering? Erkenning van een in faillissement ingediende vordering zonder betwisting door failliet kan worden aangemerkt als, of op een lijn worden gesteld met het instellen van een eis die door toewijzing wordt gevolgd als bedoeld in art. 3:319 BW, waardoor art. 3.324 BW van toepassing is. Lees verder.

ECLI:NL:RBNHO:2014:9074

Vordering tot afgifte bescheiden en tot staken exequaturprocedure in de Verenigde Staten afgewezen. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4232

Procedure ingeleid op basis van artikel 96 Rv. In casu hoger beroep mogelijk? Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:7865

Huur standplaats woonwagen. Hennepteelt. Beroep op gewijzigde maatschappelijke opvattingen over het totaalverbod op de teelt van hennep. Hof: dat publieke debat raakt de in casu gepleegde overtreding niet. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4234

Procesrecht: juiste procespartij gedagvaard? Rechtsopvolging voorafgaand aan het instellen van hoger beroep; Huurrecht, ontbinding en ontruiming in verband met huurachterstand. Lees verder.

ECLI:NL:HR:2014:2987

Beroepsaansprakelijkheid makelaar. Zorgplicht makelaar verkoper jegens (potentiële) koper. Maatstaf, HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6162, NJ 2012/290. Onderzoeks- of waarschuwingsplicht in verband met eventuele hypotheekrechten of derdenbeslagen? Lees verder.

ECLI:NL:HR:2014:2995

Art. 81 lid 1 RO. Renvooiprocedure. Overdracht gezekerde vordering uit geldleningsovereenkomst. Aanspraak cessionaris op contractuele boeterente jegens schuldenaar? Verweer curator dat terugbetalingsmogelijkheden schuldenaar zijn beperkt door wanprestatie van cedent (bank) als assurantietussenpersoon. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:2437

Toepassing van art. 3:302 lid 2 BW. Hoger beroep niet ontvankelijk voor zover het zich richt tegen het gedeelte van de bestreden uitspraak dat in de plaats treedt van de leveringsakte. De termijn van acht dagen loopt vanaf de appeldagvaarding, niet vanaf de hersteldagvaarding. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2013:4791

Hypotheek: ontruimingsbeding. Dit beding kan ook door de hypotheekhoudster worden ingeroepen als zij niet zelf maar de faillissementscurator verkoopt. Beding is niet onredelijk bezwarend. Lees verder.

ECLI:NL:RBNHO:2014:8438

Kort geding in plaats van de verzoekschrift procedure van artikel 3:267 BW. Verstekvonnis waarin de vraag aan de orde komt of in een kort geding procedure gedaagde veroordeeld moet worden in de proceskosten van het kort geding terwijl ook met verzoekschriftprocedure door eiser het beoogde resultaat bereikt had kunnen worden, terwijl het volgen van een verzoekschriftprocedure voor gedaagde lagere proceskosten met zich had gebracht. De omstandigheden van dit geval brengen mee dat het begrijpelijk is dat voor een kort geding procedure is gekozen en het redelijk is om de (extra) kosten voor rekening van gedaagde te laten komen. Lees verder.

ECLI:NL:RBNHO:2014:8751

Kort geding. Executiegeschil. Veiling woning in verband met betalingsachterstand hypotheek. Hogere maandlasten als gevolg van eenzijdige wijziging hypotheekvorm. Bank heeft onvoldoende zorg gedragen voor de belangen van de hypotheekgever. Vordering tot staking executie toegewezen, onder voorwaarden. Lees verder.

ECLI:NL:RBOVE:2014:5363

Vordering tot staking executie en opheffing gelegde beslag afgewezen. Haviltex. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3955

Geen (romp)overeenkomst tot stand gekomen en ook geen onaanvaardbaar afbreken van de tussen partijen gevoerde onderhandelingen. Vordering in reconventie tot teruggave van bankgarantie, die is gesteld ter opheffing van gelegde conservatoire beslagen, toegewezen. Uitleg van de overeenkomst tot het stellen van de bankgarantie. 705 lid 2 Rv. Aanvullende werking redelijkheid en billijkheid. Lees verder.

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

Verrekening met na cessie van de curator verkregen vordering. Indien de curator een tot de boedel behorende vordering cedeert aan een derde, brengt het aan artikel 6:145 BW ten grondslag liggende beginsel mee dat artikel 53 lid 3 Fw. bovendien van overeenkomstige toepassing is in de relatie tussen de cessionaris en de debiteur van de gecedeerde vordering. De debiteur van de gecedeerde vordering kan zijn tegenvordering aldus verrekenen, zonder dat de cessionaris een beroep op artikel 6:136 BW toekomt. Lees verder.

ECLI:NL:RBMNE:2014:4312

Aandeelhoudersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid bij turboliquidatie. Inactieve vennootschap zonder vermogen van enige betekenis maar die wel partij is bij een kredietfaciliteit voor de groep waarvan zij deel uitmaakt, stelt zich hoofdelijk aansprakelijk dan wel borg voor een schuld van een zustervennootschap. De enige aandeelhouder van de vennootschap, die tevens haar enige bestuurder is en aandeelhouder/enige bestuurder van de zustervennootschap, besluit tot ontbinding zonder vereffening van de vennootschap. Een jaar later gaat de zustervennootschap failliet. De aandeelhouder is aansprakelijk voor de schade van de schuldeiser omdat het haar duidelijk was dat juist de mogelijkheid van benutting van het krediet door de vennootschap door de turboliquidatie is gefrustreerd en het scenario dat betaling door de vennootschap ten laste van het krediet nadelig zou zijn voor de andere voor het krediet aansprakelijke groepsvennootschappen al voorzienbaar was op het moment van hoofdelijke aansprakelijkstelling/borgstelling. De bestuurder van de aandeelhouder treft een persoonlijk ernstig verwijt en is ook aansprakelijk. Lees verder.

ECLI:NL:RBNHO:2014:9636

Verzetschrift van een advocaat tegen de hoogte van het door de griffie in Alkmaar vastgestelde griffierecht. Er was € 1519,-- in rekening gebracht voor de zaak waarin deze advocaat voor eiser optrad en hij was van mening dat niet meer dan € 282,-- verschuldigd was, omdat het een vordering van onbepaalde waarde betrof. Hij krijgt in deze beschikking gelijk. De regels voor het bepalen van de hoogte van het griffierecht moeten volgens de rechtbank strikt worden uitgelegd en er wordt uitsluitend bij het financiële belang van de zaak aangeknoopt indien de vordering strekt tot daadwerkelijke betaling van een geldsom. Een en ander op basis van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad onder de oude Wet tarieven burgerlijke zaken. De huidige Wet griffierechten burgerlijke zaken brengt daarin geen verandering. Lees verder.

Agenda

oktober

22

Vergadering ressort Den Bosch

23

Overleg KBvG - 4g gemeenten

24

Vergadering ressort Amsterdam

27

Advocatenblad Tuchtrechtdag

28

NVVK Studiedag 'Verleden, heden en toekomst schuldhulpverlening'

30

Bestuurlijk overleg KBvG - BFT

30

KBvG ledenraadsvergadering

november

3

KBvG Bestuursvergadering

Actualiteiten

Nibud: onbetaalde rekeningen kosten samenleving miljoenen

De samenleving kan miljoenen besparen door meer oog te hebben voor het financieel gedrag van consumenten. Dit stelt het Nibud in het rapport 'Overkoepelende blik op omvang en preventie van schulden in Nederland' dat het Nibud uitbrengt in het kader van zijn 35-jarig bestaan. Lees verder.

Nederlandse rechters geen grootverdieners

Nederland voert de ranglijst wel aan als het gaat om het aantal rechtszaken dat met gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gevoerd. Zowel het aantal zaken met rechtsbijstand als het subsidiebedrag per zaak, is hier het hoogst. Lees verder.

Gerechten weer telefonisch bereikbaar

De gerechten die een groot deel van de dag telefonisch onbereikbaar waren door een storing bij Tele2, kunnen weer worden gebeld. Lees verder.

Belangrijke stap in vernieuwing rechtspraak

Het wetsvoorstel dat de kern vormt van de modernisering van rechtspraak, is vandaag (20 oktober 2014) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor worden procedures in de rechtspraak eenvoudiger, begrijpelijker en sneller. Het wetsvoorstel maakt deze vernieuwing letterlijk mogelijk. Tekst en uitleg over deze belangrijke stap. Lees verder.

Storing betalingsverkeer griffierecht

Let op bij de betaling van griffierecht via internetbankieren! Lees verder.

Raad van State adviseert aanpassing wetsvoorstel vernieuwing rechtspraak

Het wetsvoorstel dat de basis vormt voor modernisering van de rechtspraak, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt inhoudelijk onderschreven door de Raad van State. Maar de Raad plaatst in zijn wetgevingsadvies wel kanttekeningen bij de manier waarop die vernieuwing tot stand wordt gebracht en wijst ook op, onder meer, financiële consequenties. Lees verder.

Raad wil High Trust uitbreiden

De Raad voor Rechtsbijstand gaat de komende maanden advocatenkantoren uitnodigen voor het aangaan van een High Trust-samenwerking. In 2010 is de Raad gestart met High Trust via een pilot. Inmiddels wordt ruim twee derde van het totale aantal reguliere toevoegingen op deze basis afgegeven. De bij de Raad ingeschreven kantoren die nog niet op deze manier met de Raad samenwerken, zullen hiervoor worden benaderd. Lees verder.

Extra eigen bijdrage voor bewerkelijke zaken in strijd met art. 6 EVRM

Per 1 oktober 2013 is het ‘Besluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners’ (verder: het Besluit) in werking getreden. (1., zie onder) Met het Besluit is een maatregel ingegaan die de rechtzoekende bij bewerkelijke zaken verplicht opnieuw een eigen bijdrage te betalen. (2.) Deze maatregel is echter in strijd met het in artikel 6 EVRM verankerde recht op toegang tot de rechter. Lees verder.

'Rechtspraak kan geen verdere bezuiniging aan'

Het water staat rechters tot aan de lippen, stelt Leendert Verheij, president van het Haagse gerechtshof. Extra bezuinigingen zouden de werkdruk onacceptabel verhogen. Twee weken geleden trok Geert Corstens, president bij Hoge Raad, eveneens aan de bel. Lees verder.