Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 44,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Ledenraad 30 oktober

Deze week komt de ledenraad weer bijeen. Zij zal zich buigen over de aanbevelingen van de schrijvers van het preadvies over de beslagvrije voet, ook het wetsvoorstel wijziging Gerechtsdeurwaarderswet wordt besproken. Daarnaast komt het advies van de commissie evaluatie kwaliteitsnormen, toezicht en toetsing opnieuw aan de orde. De stand van zaken van het beleidsplan 2012-2015 wordt besproken en de heer De Swart geeft een presentatie over het beslagregister. Er is een nieuw Reglement bevordering vakbekwaamheid opgesteld dat aan de ledenraad wordt voorgelegd. Tot slot buigt de ledenraad zich over het advies van de begroting 2015 aan de algemene vergadering op 22 november.

Herinnering klantwaarderingsonderzoek rechtspraak

Hoe tevreden bent u over de Rechtspraak? En hoe beoordeelt u de gang van zaken tijdens het proces? In het najaar van 2014 vindt binnen alle Nederlandse gerechten het klantwaarderingsonderzoek (KWO) 2014 plaats. Doel van het driejaarlijkse KWO is inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over gerechten. De resultaten gebruiken gerechten om hun dienstverlening te verbeteren. U wordt gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos en de rapportage wordt verzorgd door Regioplan. De link vindt u onder nieuwsberichten, op het KBvGnet.

Vacatures ledenraad

Van 7 (plaatsvervangend) leden van de ledenraad verloopt de termijn dit najaar. Een deel daarvan kan worden herkozen op de ALV en een deel zal de ledenraad gaan verlaten. Dat betekent dat u de kans heeft zitting te nemen in het beleidsmakend orgaan van de KBvG. Geïnteresseerd? U kunt zich melden bij de KBvG, per e-mail, kbvg@kbvg.nl of per telefoon.

Wetgevingsnieuws

Vragen het lid Oosenbrug (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opvragen en het gebruik van het Burgerservicenummer door organisaties die daar niet bevoegd toe zijn

Lees verder.

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet, nader rapport.

Lees verder.

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

Lees verder.

Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de werkwijze van de Belastingdienst na een WSNP-uitspraak

Lees verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3340

Vordering tot betaling voor goederen waarvan betwist is dat zij zijn besteld en geleverd. Verschuldigdheid van contractuele rente op grond van algemene leveringsvoorwaarden. Lees verder.

ECLI:NL:GHDHA:2014:3206

Einde retentierecht. Houderschap retentor? 3:294 en 3:295 BW. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4337

Toepassing prejudiciële uitspraak HR 7 maart 2014; oproeping bewindvoerder. Lees verder.

ECLI:NL:RBDHA:2014:12398

Geschil over uitleg vonnis; enkelvoudige of samengestelde rente verschuldigd? Lees verder.

ECLI:NL:RBGEL:2014:5667

Kredietovereenkomst. Vordering opeisbaar? Juist in gebreke gesteld? Erkenning. Schending zorgplicht?
Vertragingsvergoeding. Artikel 6:119 lid 3 BW heeft niet alleen betrekking op een bedongen vertragingsvergoeding maar ziet ook op de onderhavige situatie waarin sprake is van een rentedragende schuld met een contractuele rente die hoger is dan de wettelijke rente. Lees verder.

ECLI:NL:RBLIM:2014:9111

R.o. 2.4 De gevorderde machtiging om de ontruiming te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm zal worden afgewezen, omdat deze bevoegdheid reeds voortvloeit uit de artikelen 556 lid 1 jo. artikel 557 jo. artikel 444 Rv. De in het kader van de ontruiming gevorderde dwangsom zal ambtshalve worden gematigd en gemaximeerd zoals weergegeven in het dictum. R.o. 2.5 Er zal geen toepassing worden gegeven aan artikel 557a lid 3 Rv, nu de gevorderde ontruiming niet ziet op een persoon die geen persoonlijk recht op het gebruik van de gebouwde onroerende zaak heeft of heeft gehad maar op een (voormalige) huurder. R.o. 2.6 De op voorhand gevorderde ontruimingskosten zullen eveneens worden afgewezen, nu zij niet onder de kosten ex artikel 273 lid 3 Rv vallen en zij zich, zonder nadere toelichting, die niet door Keyota gegeven is, niet lenen voor een (voorwaardelijke) begroting. Immers wordt het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld enkel bij het vonnis vastgesteld, voor zover die kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt. Nu daarvan bij ontruimingskosten geen sprake is, dit zijn namelijk kosten die ná het ontruimingsvonnis (mogelijk) worden gemaakt, kan de vordering op dit onderdeel niet worden toegewezen. Lees verder.

ECLI:NL:RBROT:2014:3998

Het afvoeren en opslaan van de inboedel in verband met de uitvoering van de ontruiming van het gehuurde heeft naar het oordeel van de kantonrechter plaatsgevonden op redelijke grond en in het belang van [gedaagde], zodat het handelen van de deurwaarder kan worden aangemerkt als zaakwaarneming in de zin van artikel 6:198 e.v. BW. [gedaagde] is op grond van artikel 6:200 BW dan ook gehouden de daardoor geleden schade te vergoeden. Nu hij de verschuldigdheid en gestelde hoogte daarvan ook niet betwist, is de vordering in zoverre toewijsbaar. Lees verder.

Agenda

oktober

30

Bestuurlijk overleg KBvG - BFT

30

KBvG ledenraadsvergadering

november

3

KBvG Bestuursvergadering

6

VNO-NCW en MKB-Nederland - Werkgroep Insolventie

6

10e Credit Expo

Actualiteiten

Afscheid Hoge Raad Corstens

Op 1 november neemt hij afscheid als president van de Hoge Raad. Zes jaar lang was hij de hoogste rechter van ons land. Lees verder.

Opstelten: Vernieuwing rechtspraak en digitalisering moet tegelijkertijd

Advocatenblad.nl : Het loskoppelen van inhoudelijke vernieuwing van rechtspraak en verplicht digitaal procederen is onverstandig. Als dit zou gebeuren, moeten Rechtspraak, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere organisaties hun manier van werken tweemaal in korte tijd veranderen. Lees verder.

Beslagsyllabus aangepast

Op Advocatenblad.nl wordt aandacht besteedt aan de opvallende wijzigingen in de nieuwe versie van de beslagsyllabus van augustus dit jaar. Lees verder.

Raad van State kritisch over KEI

Uit het wetgevingsadvies blijkt dat de Raad van State niet onverdeeld enthousiast is over het wetsvoorstel. Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Frits Bakker liet in het Advocatenblad van oktober nog weten dat de Raad van State het wetsvoorstel in hoofdlijnen steunde. De Raad van State onderschrijft in het advies weliswaar de strekking van het wetsvoorstel, maar stelt tevens dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Lees verder op Advocatenblad.nl.

Hoger beroep bevestigt beslagvrije voet bij beslag toeslag

Er zijn inmiddels diverse uitspraken van kantonrechters bekend die op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren bij beslag op de huur- of zorgtoeslag. Hof Arnhem-Leeuwarden moest oordelen over een hoger beroep waarbij ten principale werd aangevoerd dat ten onrechte de beslagvrije voet is toegepast bij beslag op een huurtoeslag, omdat de wet die ruimte niet biedt. Als tweede grief werd aangevoerd dat de berekening van de beslagvrije voet niet zou kloppen. Het Hof stelt allereerst vast dat de wet wel degelijk de ruimte biedt om de beslagvrije voet van toepassing te verklaren. Het Hof stelt vervolgens vast dat het beslagvrije voet rekenprogramma op www.schuldinfo.nl geschikt is om dit te berekenen. Lees verder op schuldinfo.nl.

Verhuurder moet ontruimingsvordering instellen tegen boek 1-bewindvoerder

De Observatrix besteedt aandacht aan een uitspraak van het Hof Den Bosch. Lees verder.

Veel politie op been voor verwarde man in Hillegom

HILLEGOM - De politie is donderdagmiddag aan het onderhandelen met een bewoner in Hillegom. Deze verwarde man werd woensdagmiddag door een arrestatieteam uit zijn woning gehaald. Het Leidsch Dagblad bericht hierover. Lees hier verder.