Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 47,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

KEI wetten treden later in werking, ontwikkeling IT gaat door

De wetten die noodzakelijk zijn om online een rechtszaak te kunnen voeren, treden een half jaar nadat ze in het Staatsblad zijn gepubliceerd in werking. Dit houdt in dat als de wetten medio 2015 in het Staatsblad staan, zij begin januari 2016 van kracht worden.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft tot deze periode van een half jaar besloten om ketenpartijen als advocatuur en gerechtsdeurwaarders voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijzen. Hij schrijft dit in de ‘Voortgangsrapportage KEI’. Met deze rapportage licht de minister de Tweede Kamer periodiek in over de voortgang van het moderniseringsprogramma KEI. Het gaat hier concreet om het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij horende wetten.

KEI houdt vast aan de oorspronkelijke ambitie om op 1 juli 2015 de IT-systemen klaar te hebben voor de eerste civiele uitrol (Civiel 1.0).
Deze eerste civiele uitrol zal in de nieuwe tijdsplanning begin januari 2016 plaatsvinden. Civiel 2.0 en 3.0 volgen één jaar, resp. twee jaar later.

Voor Toezicht 1.0 en Bestuur 0.9 blijven de oorspronkelijke data gehandhaafd.
De uitrol van Bestuur 1.0 en 2.0 start tegelijkertijd met de uitrol van Civiel 1.0 resp. 2.0.

ALV KBvG: toegevoegd agendapunt

Deze week is een punt toegevoegd aan de agenda van de najaarsvergadering van de KBvG. Onder punt 4 van de agenda worden de deelnemers aan de vergadering uitgenodigd hun standpunt kenbaar te maken ten aanzien van de vraag of het lidmaatschap van de ledenraad verenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur van een vereniging die de belangen wil behartigen van de gerechtsdeurwaarders.

Bijeenkomst Conseil Permanent UIHJ

Zoals ieder jaar weer, komt eind november 2014 de permanent raad van de UIHJ bijeen. Ook de KBvG zal deelnemen met een delegatie, aangevoerd door de nieuwe voorzitter. Lees hier het verslag van de permanente raad van vorig jaar.

Uitnodiging congres De rechtspraak van morgen

De rechtspraak moderniseert in rap tempo. Het gaat daarbij om grote veranderingen die uw professionele praktijk in civiele en bestuursrechtelijke procedures rechtstreeks raken. Deze procedures kunnen straks digitaal worden gevoerd. Verder worden het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht waar mogelijk geharmoniseerd en vereenvoudigd. Voorts wordt de regierol van de rechter versterkt. De rechtspraak moderniseert eveneens de toezichtprocedures. De wetgeving om dit mogelijk te maken zal naar verwachting in 2015 gereed zijn.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het programma KEI van de Rechtspraak organiseren voor alle professionals die als advocaat, gemachtigde of procesvertegenwoordiger werkzaam zijn, het congres De rechtspraak van morgen. De twee hoofdthema's van het congres zijn: de toegang tot de rechter en het proces bij de rechter. U kunt zich hier - met collega's - uitgebreid laten informeren over de ins en outs van de nieuwe digitale procedures. Key note speaker op het congres is de heer Richard Susskind, hoogleraar aan Oxford en inspirerend schrijver over baanbrekende ontwikkelingen in de juridische beroepspraktijk.

Aanmelden
Meer informatie over de inhoud van het programma vindt u op www.derechtspraakvanmorgen.nl. U kunt zich via deze link aanmelden en een keuze maken uit de workshops die u wilt volgen tijdens het congres. Er zijn slechts 1.000 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan om verzekerd te zijn van deelname!

Wij verwelkomen u graag op donderdag 29 januari 2015 in Rotterdam.

De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker

Fusie Rabobank Bernheze Maasland en Rabobank Oss e.o.

Per 1 december 2014 fuseren de rabobanken Bernheze Maasland en Oss e.o. Het nieuwe adres voor het aanleveren van beslagen is: Rabobank Oss Bernheze, Cereslaan 2 te Heesch. Lees hier verder.

Wetgevingsnieuws

Advies Raad van State toepassingsbereik koopregels titel 7.1 BW

Nader rapport.

Kamervragen over onoplosbare schulden

Lees hier verder.

Vragen over het bericht «Steeds meer mensen onvindbaar voor schuldeisers»

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over de bijstand

Lees hier en hier verder.

Inwerkingtreding Wet positie en toezicht advocatuur

Lees hier verder.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Nader voorlopig verslag.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBMNE:2014:5593

Huurovereenkomst. Vordering tot ontruiming in kort geding. Beeindiging met wederzijds goedvinden. Opzegging. Wanprestatie. Mondelinge afspraken. Belangenafweging.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4745

Het gaat in deze zaak om de vraag of in het onderhavige geval de (vaststaande) huurachterstand moet leiden tot ontbinding en ontruiming. De kantonrechter beantwoordde die vraag ontkennend. Het hof wenst eerst nadere inlichtingen van partijen alvorens de vraag te beantwoorden en gelast daartoe een comparitie van partijen.

ECLI:NL:RBOBR:2014:7023

In verband met de hoogte van het griffierecht beperkt eiser zijn vordering tot 499,99 euro. De kantonrechter overweegt dat dan ook de beoordeling wordt beperkt en dat alleen de verschuldigdheid van (een deel van) de oudste factuur wordt beoordeeld.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7536

Incidentele vordering van eiseressen op grond van artikel 843a Rv tot inzage in in beslag genomen bescheiden en informatie toegewezen. Om tegemoet te komen aan de vrees van gedaagde dat de in beslag genomen stukken niet alleen zien op eiseressen, zal aan gedaagde de mogelijkheid worden geboden om voorafgaand aan de inzage de stukken - in aanwezigheid van de deurwaarder - te controleren, teneinde vast te stellen of de betreffende stukken eiseressen betreffen en, indien dat het geval is, te controleren of het geen interne correspondentie betreffende de vermeende aansprakelijkheid van gedaagden betreft en of de stukken geen privéinformatie dan wel vertrouwelijke informatie aangaande andere klanten van gedaagde bevatten. Voor zover dat het geval is, zal gedaagde – in overleg met de deurwaarder – in het betreffende stuk geen inzage hoeven te geven dan wel mag zij dat stuk (deels) anonimiseren.

ECLI:NL:GHDHA:2014:3694

Incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging.

ECLI:NL:RBDHA:2014:13975

Kort geding. Executiegeschil. Opheffing conservatoire beslagen. Misleiding voorzieningenrechter in beslagrekest? Nadere begroting vordering.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7138

Internationale rechtsmacht. Eiseres woont in Thailand, gedaagden (nu) in Frankrijk. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten, maar de overeenkomsten moeten naar Nederlands recht (BW 6:41 en 6:115, 6:116) niet in Nederland worden nagekomen. Nederland is niet aangewezen als het land waar moet worden nagekomen door enkele aanmaning door Nederlandse advocaat. Nederlandse rechter is onbevoegd.

ECLI:NL:RBDHA:2014:13525

Kort geding; executiegeschil, dwangsom, vordering tot schorsing executie in conventie opgeheven, in reconventie reële proceskostenveroordeling afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2014:2987

Gebreken huur bedrijfsruimte. Na tussenarrest. Geen aanleiding om op tussenarrest terug te komen. De beperkingen die artikel 7:209 BW voor de verhuurder meebrengt indien deze het gebrek kende zijn in beginsel ook van toepassing indiende huurder eveneens van het gebrek op de hoogte was, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Behoorlijke kennisgeving van het gebrek als bedoeld in artikel 7:207 lid 1 BW. Benodigde medewerking voor herstel niet verkregen, hetgeen aan de vordering tot huurprijsvermindering in de weg staat. Zie ook ECLI:NL:GHAMS;2014:217.

ECLI:NL:GHDHA:2014:3634

Executiegeschil. Afwikkeling verdeling. Geen sprake van het ontstaan van een noodtoestand zodat onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar is.

ECLI:NL:RBNHO:2014:4173

Intrekken kort geding voor zitting - geen proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:RBNHO:2014:4093

Vordering tot ontruiming huurwoning afgewezen, omdat geen sprake is van huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is, als bedoeld in artikel 7:232 lid 2 BW.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7535

Een bemiddelaar bij de totstandkoming van een huurovereenkomst heeft onzorgvuldig gehandeld jegens de verhuurster en is daarmee aansprakelijk voor de schade van de verhuurster als gevolg van een hennepplantage in de woning.

ECLI:NL:GHARL:2014:8709

Schorsingsincident. Exhibitievordering ex art. 843a Rv. In geschil is de vraag of een voormalig werknemer concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding heeft geschonden. Na bewijsbeslag wordt in kort geding inzage in (en afschriften van) de beslagen stukken gevorderd. In eerste aanleg is de vordering gedeeltelijk toegewezen. Tegen het vonnis is hoger beroep aangetekend en - bij wege van incident - schorsing gevraagd. Het hof heeft het vonnis in eerste aanleg geschorst vanwege een misslag. Onder het beslag vallen circa 20.000 bestanden. Na selectie door de deurwaarder resteren circa 4.300 bestanden waarvan de rechter in eerste aanleg de inzage heeft toegestaan. Onduidelijk is echter, welke bestanden dit betreft. De deurwaarder heeft hiervan aan de beslagene geen overzicht verstrekt, zodat die partij zich niet gericht kan verweren.

ECLI:NL:RBOBR:2014:7021

Erflater heeft bij leven het beheer gevoerd over het vermogen van (de in Zuid-Afrika wonende) eiser. Gedaagde sub 1 is de weduwe van erflater. Zij heeft (evenals haar dochter) de nalatenschap van erflater zuiver aanvaard en gedaagde sub 1 is aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap (art. 4:14 lid 1 BW). Gedaagde sub 2 is een vennootschap van erflater. (...)

ECLI:NL:GHAMS:2014:3436

Vordering tot betaling van facturen voor het plaatsen van advertenties van Canon in een fotografenvakblad. Heeft Canon hiertoe opdracht gegeven?

ECLI:NL:GHAMS:2014:4726

Huur woonruimte. Zonder (reconventionele) vordering geen beroep mogelijk op huurprijsvermindering wegens gebreken. Schade wegens gebreken niet komen vast te staan. Beroep op verrekening verworpen. Omvang huurachterstand onvoldoende betwist. Ontbinding gerechtvaardigd, ondanks nakomen na vonnis overeengekomen afbetalingsregeling. Stok achter de deur.

ECLI:NL:CBB:2014:421

Tuchtrecht accountants, accountant in business, toezicht.

ECLI:NL:RBROT:2014:9226

Huurachterstand, buitengerechtelijke kosten.

Agenda

november

19

Overleg KBvG - ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19

MKB-Nederland Algemene Ledenvergadering

21

Overleg van de directeuren van de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten organisaties

21

Symposium St. Leerstoel Beslag en Executierecht - ‘De nieuwe EEX-Verordening’

22

KBvG Algemene Ledenvergadering

25

Stuurgroep Beslagregister

25

KBvG commissie Beslagregister

27

Conseil Permanent UIHJ

27

Ministerie van Veiligheid en Justitie - Congres 'Innovatie aan Zee'

28

Conseil Permanent UIHJ

Actualiteiten

DFT: Creatieve ideeën voor oplossen schulden

Afgelopen weken kwamen er twee nieuwe oplossingen in de schuldhulpverlening: het Goede Gierenfonds en schulden omzetten in werk. Ger Jaarsma schrijft erover in DFT.

FD: Waakhond voor notarissen in diskrediet

Het FD bericht op 19 november over de ernstige verwijten die het Bureau Financieel Toezicht krijgt in de fraudezaak van notaris Blijleven.