Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 48,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Deelname KBvG aan deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer

De KBvG heeft op verzoek deelgenomen aan de deskundigenbijeenkomst over de voorgenomen bezuinigingen op de rechtshulp en toegang tot de rechter die werd georganiseerd door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) van de Eerste Kamer. Klik hier voor de video.

Algemene ledenvergadering KBvG

Op zaterdag 22 november jl. vond de algemene ledenvergadering van de KBvG plaats. Het was de eerste ALV onder leiding van de nieuwe voorzitter de heer Van de Donk. De ALV heeft negen leden voor de ledenraad gekozen. Zo werd mevrouw Peijnenburg gekozen tot lid voor het ressort Amsterdam en de heer Bierenbroodspot tot plaatsvervangend lid voor het ressort Amsterdam. De heren Feikema, Meeuwsen en Straver zijn gekozen tot lid voor het ressort Arnhem-Leeuwarden. De heer Van Rooij is gekozen tot lid voor het ressort Den Bosch. De heren Reijn, Smolders en Esseboom zijn gekozen tot plaatsvervangend lid voor het ressort Den Bosch. De ALV heeft de begroting voor 2015 en het heffingsreglement voor 2015 aangenomen. Vervolgens deden de portefeuillehouders verslag van de actualiteiten omtrent hun portefeuille. Aan het eind van de vergadering volgde er nog een speech van de heer Van de Donk. De heer Van de Donk maakte duidelijk dat het voor de heer Wisseborn tijd was om afscheid te nemen en dat hij moet genieten van een welverdiende vakantie. De heer Wisseborn reageerde door nog een laatste speech te geven. Na afloop van deze laatste speech volgde een staande ovatie. De borrel die na de ALV volgde stond in het teken van het afscheid van de heer Wisseborn als voorzitter van de KBvG. De volgende ALV is op 30 mei 2015.

Uitnodiging congres De rechtspraak van morgen

De rechtspraak moderniseert in rap tempo. Het gaat daarbij om grote veranderingen die uw professionele praktijk in civiele en bestuursrechtelijke procedures rechtstreeks raken. Deze procedures kunnen straks digitaal worden gevoerd. Verder worden het bestuursprocesrecht en het civiele procesrecht waar mogelijk geharmoniseerd en vereenvoudigd. Voorts wordt de regierol van de rechter versterkt. De rechtspraak moderniseert eveneens de toezichtprocedures. De wetgeving om dit mogelijk te maken zal naar verwachting in 2015 gereed zijn.

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het programma KEI van de Rechtspraak organiseren voor alle professionals die als advocaat, gemachtigde of procesvertegenwoordiger werkzaam zijn, het congres De rechtspraak van morgen. De twee hoofdthema's van het congres zijn: de toegang tot de rechter en het proces bij de rechter. U kunt zich hier - met collega's - uitgebreid laten informeren over de ins en outs van de nieuwe digitale procedures. Key note speaker op het congres is de heer Richard Susskind, hoogleraar aan Oxford en inspirerend schrijver over baanbrekende ontwikkelingen in de juridische beroepspraktijk.

Aanmelden
Meer informatie over de inhoud van het programma vindt u op www.derechtspraakvanmorgen.nl. U kunt zich via deze link aanmelden en een keuze maken uit de workshops die u wilt volgen tijdens het congres. Er zijn slechts 1.000 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan om verzekerd te zijn van deelname!

Wij verwelkomen u graag op donderdag 29 januari 2015 in Rotterdam.

De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Frits Bakker

Wetgevingsnieuws

Verslag begroting VenJ 2015 (eerste termijn)

Zie p. 2, 9, 49, 62, 89 van het verslag van de plenaire vergadering.

Tweede nota van wijziging van de Algemene wet bestuursrecht de Wet griffierechten burgelijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Aanpassing van griffierechten. Lees hier verder.

Antwoord op vragen over het bericht dat 2,5 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over "de berichten dat huishoudens met financiële problemen de samenleving jaarlijks elf miljard euro kosten"

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over het bericht dat de rechtspraak een commercial court wil

Lees hier verder.

Wet herziening gerechtelijke kaart

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie.

Publicatie HGK monitor rechtbanken Gelderland en Overijssel.

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting, brief van de staatssecretaris.

Aanbieding onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.

Onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.

Tabellenboek bij onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid.

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Nota van wijziging.

Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart

Lees hier verder.

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

De aan het woord zijnde leden vragen de initiatiefnemers voorts de stelling toe te lichten dat de KBvG het kennelijk ook een probleem acht dat in het huidige stelsel steeds uitsluitingsclausules moeten worden gemaakt. Kunnen zij deze opmerking citeren uit het advies van de KBvG waaruit dit zou blijken? Deze leden vragen voorts te reageren op de stelling van de KBvG dat het initiatiefwetsvoorstel aan de kant van de schuldenaar beperkingen inhoudt maar niet aan de kant van de schuldeiser en dat er daarom sprake zou zijn van een schijnzekerheid. Hierop zeggen de initiatiefnemers slechts dat de KBvG teveel redeneert vanuit de schuldeiser. Op het juridische argument van de KBvG gaan zij echter niet in. Graag zien deze leden dat initiatiefnemers hierop alsnog op juridisch-inhoudelijke wijze reageren. Eveneens vragen zij of het initiatiefwetsvoorstel op enigerlei wijze de positie van schuldeisers verslechtert ten opzichte van de huidige situatie. Lees hier verder. 

Besluit tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBAMS:2014:7536

Incidentele vordering van eiseressen op grond van artikel 843a Rv tot inzage in in beslag genomen bescheiden en informatie toegewezen. Om tegemoet te komen aan de vrees van gedaagde dat de in beslag genomen stukken niet alleen zien op eiseressen, zal aan gedaagde de mogelijkheid worden geboden om voorafgaand aan de inzage de stukken - in aanwezigheid van de deurwaarder - te controleren, teneinde vast te stellen of de betreffende stukken eiseressen betreffen en, indien dat het geval is, te controleren of het geen interne correspondentie betreffende de vermeende aansprakelijkheid van gedaagden betreft en of de stukken geen privéinformatie dan wel vertrouwelijke informatie aangaande andere klanten van gedaagde bevatten. Voor zover dat het geval is, zal gedaagde – in overleg met de deurwaarder – in het betreffende stuk geen inzage hoeven te geven dan wel mag zij dat stuk (deels) anonimiseren. Lees verder.

ECLI:NL:RBGEL:2014:7185

Nietigheid dagvaarding. Tenaamstelling gedaagde in dagvaarding. Omstandigheid dat statutaire naam is veranderd niet van belang nu hoedanigheid niet is gewijzigd en er geen misverstand over kan bestaan wie in deze procedure als gedaagde heeft te gelden. Lees verder.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7725

Beschikking; verlof verkoop in beslag genomen aandelen; rol deurwaarder; geen prospectusplicht. Lees verder.

ECLI:NL:RBNHO:2014:10971

Kort geding. Opheffing loonbeslag. Misbruik van executiebevoegdheid. In een geval als het onderhavige, waarin de formeel vastgestelde betalingsverplichtingen van de man duidelijk niet langer corresponderen met zijn betalingscapaciteit, gaat het niet aan dat de vrouw een werkelijke inschatting van de draagkracht van de man blijft frustreren. Niet verwonderlijk dat de man een achterstand in zijn betalingsverplichtingen heeft opgelopen. De vrouw heeft in de wetenschap dat haar vordering op de man materieel op onjuiste gronden is gebaseerd er niettemin voor gekozen om het LBIO in te schakelen om de maandelijks bijdrage alsmede de achterstand te incasseren. De opslagkosten van het LBIO zijn hoog en zouden – gelet op het schaarste aan middelen – beter voor de voldoening van de kosten van de kinderen kunnen worden aangewend. Het loonbeslag heeft grote consequenties voor de man. De voorzieningenrechter treft een voorziening die ertoe leidt dat de man in afwachting van een vaststelling van zijn alimentatieplicht een bedrag aan de vrouw voldoet dat in ieder geval niet hoger ligt dan zijn werkelijke betalingscapaciteit. Lees verder.

ECLI:NL:RBOBR:2014:7182

Afwijzing verzoek tot verlof conservatoir beslag tot levering onroerende zaken. Onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een mondelinge koopovereenkomst. Onduidelijk wie verkopende partij is. Onvoldoende belang bij beslag. Het beslag staat niet aan overdracht aan veilingkopers in de weg en vervalt ingevolge art. 3:373 lid 1 BW door levering en betaling koopsom. Lees verder.

ECLI:NL:RBOVE:2014:6196

De rechtbank deelt een stamrecht BV toe aan de man tegen een waarde van nihil, nu aan de stamrecht BV geen zelfstandige waarde kan worden toegekend. De stamrecht BV voorziet in inkomensvoorziening voor later. Het in de BV aanwezige vermogen is noodzakelijk om tot dit doelvermogen te kunnen geraken. Lees verder.

ECLI:NL:RBAMS:2014:7941

Ontvankelijkheid eis in reconventie. Lees verder.

ECLI:NL:RBROT:2014:9591

Gelet op de arresten van de Hoge Raad van 12 januari 2002 (NJ 2002/371) en 13 juni 2003 (NJ 2004/196) geldt tussen de potentiële rechthebbenden op een bedrag dat is gestort op de rekening van een stichting derdengelden van een advocatenkantoor een gemeenschap als bedoeld in artikel 3:166 BW die het recht op uitkering van het gestorte bedrag omvat. Dat brengt mee dat ingevolge artikel 3:178 lid 1 BW ieder der deelgenoten te allen tijde verdeling kan vorderen en dat recht dus niet aan verjaring onderhevig is. De stichting derdengelden heeft het op haar rekening gestorte bedrag betaald aan een pandhouder, terwijl op dat moment nog niet was voldaan aan de voorwaarden voor uitbetaling. De stichting derdengelden wordt veroordeeld het gestorte bedrag alsnog aan de uiteindelijke rechthebbende te betalen. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4859

Spoed Kort Geding. Een van appellanten is in 2010 in kort geding veroordeeld tot betaling van € 10.000.000. Grondslag was een schriftelijke koopovereenkomst en de op basis daarvan gestelde garantstelling door die appellant. Appellanten verzetten zich tegen executie van het vonnis in kort geding uit 2010 en hebben beslag gelegd onder geïntimeerden ter zake van hun schade. Hoger beroep van een vonnis in kort geding van 13 mei 2014 waarin beslagen zijn opgeheven en schorsing executie is afgewezen. Niet uitgesloten wordt geacht dat de koopovereenkomst en de daarna gesloten (vaststellings)overeenkomsten geen stand houden in een bodemprocedure. Beslagen ten onrechte opgeheven. Niet gebleken van misslag in kort geding vonnis uit 2010 en schorsing executie daarom afgewezen. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4808

Afwijzing incidentele vordering tot opheffing conservatoir beslag. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:8260

Procesrecht. Art. 2:19 lid 6 BW en art. 2:23c lid 1 BW. Een van de appellanten/eisers is opgehouden te bestaan nadat appeldagvaarding is uitgebracht, maar namens haar wordt wel memorie van grieven genomen. Hof verlangt nadere toelichting, mede nu uit verklaring van voormalig bestuurder van die rechtspersoon lijkt te volgen dat deze niet op de gevorderde bate zit te wachten. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:8865

Niet-ontvankelijkheid vordering tot verdeling van de nalatenschappen nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat de vereffening heeft plaatsgehad. Volgt met toepassing van artikel 69 Rv (wisselbepaling) afsplitsing van de vordering tot benoeming van een vereffenaar van de onderhavige dagvaardingsprocedure en verwijzing naar de rekestenkamer van het hof. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:7681

Toepassing artikel 54 lid 2 Faillissementswet. B.V. A is op 21 december 2011 failliet verklaard, de rechtbank heeft het faillissement doen publiceren op 24 december 2011. X is oprichter en voormalig bestuurder van B.V. A en heeft een schuld in rekening-courant. Y is de zoon van X en heeft een vordering op B.V. A. X en Y hebben op 21 december 2011 een akte van cessie ondertekend waarbij Y zijn vordering op B.V. A heeft overgedragen aan X. De vordering is op 22 december 2011 aan X geleverd door mededeling van de cessie aan B.V. A. Daarmee is de vordering eerst na de faillietverklaring van B.V. A door X overgenomen, zodat artikel 54 lid 2 Fw in de weg staat aan verrekening van die vordering met de schuld van X aan B.V. A. Anders dan X heeft betoogd is het moment van faillietverklaring doorslaggevend en niet het tijdstip van publicatie, want op grond van artikel 4 lid 5 Fw wordt het vonnis van faillietverklaring ter openbare terechtzitting uitgesproken en is het bij voorraad, op de minuut uitvoerbaar. Lees verder.

ECLI:NL:RBGEL:2014:7184

Art. 3:262 BW. Hypotheek. Rangwisseling niet tot stand gekomen. Omstandigheid dat geen aflossing is overeengekomen maakt nog niet dat geen sprake is van een geldlening. Binnen familieverhoudingen is dat niet ongebruikelijk en de lening is als lening geboekt in boekhouding van eiseres. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:8869

Huwelijksvermogensrecht: verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Valt een hypothecaire schuld, dan wel het na verkoop van de woning nog resterende deel van die schuld, onder de werking van de ‘schone lei’ als bepaald in artikel 358 lid 1 Fw. Wetswijziging in 2008 ten aanzien van artikel 303 lid 3 en artikel 358 lid 5 Fw. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:8870

Zoon koopt ten behoeve van zijn vader en moeder een woning en geeft de woning aan hen in huur. Zoon laat een hypotheekschuld ontstaan, waarna de hypotheekhouder met executie dreigt. De zoon wil het huis leeg en ontruimd verkopen. Volgens zoon heeft zijn vader een grote huurschuld laten ontstaan, zodat in kort geding betaling van die huurschuld en ontruiming wordt gevorderd. In een andere procedure heeft de kantonrechter de vordering van de zoon tot ontruiming van zijn moeder afgewezen. Hierdoor heeft de zoon volgens het hof geen spoedeisend bij de vordering tot ontruiming van zijn vader doordat het gehuurde daardoor niet leeg en ontruimd zal komen. Voorts heeft de vader de huurschuld gemotiveerd betwist waardoor de huurschuld in het kader van kort geding niet voldoende aannemelijk is gemaakt. De huurschuld wordt afgewezen. Het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd en de proceskosten worden vanwege de familiaire verhoudingen tussen partijen gecompenseerd. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3553

Huurovereenkomst. Vordering tot betaling van achterstallige huur. Huurder stelt dat er contractsoverneming heeft plaatsgevonden en dat hij niet aansprakelijk is voor de achterstallige huur. Het hof oordeelt dat uit de correspondentie tussen partijen niet is gebleken dat verhuurder ermee instemde dat er contractsoverneming zou plaatsvinden. Verhuurder stond in zijn recht om aanvullende documenten te verlangen van de nieuwe huurder. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4769

Schadevergoeding i.v.m. door huurder aangerichte schade aan woning; verhouding art. 7:218 en 7:224 BW; concrete/abstracte schadebereking. Lees verder.

ECLI:NL:RBGEL:2014:7187

Art. 6:162 BW, 15c Rv. Onrechtmatige daad. Doelbewuste overheveling van bedrijfsmiddelen om verhaalsmogelijkheden crediteur te frustreren. Firmastempel op vrachtnota is bedoeld als schriftelijk bewijs dat de desbetreffende zaken zijn afgeleverd bij de firma. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:1417

Kredietovereenkomst. Bank heeft de overeenkomst opgezegd en legt daaraan een overschrijding van het krediet en een gebrek aan vertrouwen ten grondslag. In hoger beroep wordt alsnog geoordeeld dat de bank het krediet rechtmatig kon en mocht opzeggen. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4780

Ontbinding huurovereenkomst wegens bezit hennep in dit geval niet gerechtvaardigd. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2014:8895

Ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het arrest van het hof bij gevorderde voorziening in kort geding, nu verzekeraar grotendeels aan de vorderingen van appellant is tegemoet gekomen in verband met het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1646 over vergoeding van ongecontracteerde zorg aan verzekerden met een natura-polis. Lees verder.

ECLI:NL:RBLIM:2014:10002

Vordering tot ontruiming en betaling achterstallige huur, rentenota’s en vergoeding buitengerechtelijke incassokosten toegewezen. Komt de voorzieningenrechter billijk voor om een gedeelte van het verschuldigde griffierecht voor rekening van eiseres te laten. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2014:4811

De bestreden beschikking bestaat uit een gedeeltelijke eindbeschikking (deelbeschikking) en een tussenbeschikking. Nu de moeder grieven heeft gericht tegen het eindbeschikkingsdeel en het hof verzoekt het tussenbeschikkingsdeel in de behandeling te betrekken, is de moeder gelet op het bepaalde in HR 9 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2306 alsmede HR 23 januari 2004, LJN AL 7051, NJ 2005, 510 eveneens ontvankelijk in haar appel tegen het tussenbeschikkingsdeel, waardoor de zaak volledig is overgeheveld naar het hof. Lees verder.

Agenda

november

27

Conseil Permanent UIHJ

27

Ministerie van Veiligheid en Justitie - Congres 'Innovatie aan Zee'

27

Public Matters Lobby-seminar 2014

28

Conseil Permanent UIHJ

december

1

Stichting Verslavingsreclassering GGZ - congres over schuldhulpverlening

1

KBvG/KNB - 2e Juridische Poort

2

Ministerie van Veiligheid en Justitie - EAPO

3

Commissie Ondernemerschapsbeleid (VNO-NCW en MKB-Nederland)

5

Bureau KBvG sluit om 15.00 uur i.v.m. Sinterklaas

Actualiteiten

Onderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie. Leest u verder op rechtspraak.nl.

'Malafide incassobureaus moeten boetes krijgen'

Van de vierhonderd incassobureaus in ons land houdt bijna de helft zich niet aan de regels. Zij vragen te veel geld voor hun diensten en intimideren mensen met schulden. Omdat iedereen een bureautje mag beginnen, is het bijna onmogelijk om ze aan te pakken. De ChristenUnie komt met een wet die hier verandering in moet brengen. Leest u verder op metronieuws.nl.

Overheid duwt mensen volgens SP dieper in schulden

De overheid speelt vaak een belangrijke rol bij het ontstaan van schulden of bij het verergeren daarvan. Leest u verder op nu.nl.

Vergeet de bank, zoek een crowd om je te funden

Geld nodig? Hoef je niet voor naar de bank. Je zoekt via internet mensen die geld aan je willen lenen. Particulieren lenen elkaar onderling geld, dat heet dan peer-to-peer-lending. Leest u verder op nrcq.nl.

Verkeersboete vanaf 225 euro kan straks gespreid betaald

Verkeersboetes van 225 euro of hoger kunnen straks in meerdere termijnen worden betaald. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan hiertoe de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ofwel Wet Mulder, aan te passen. De staatssecretaris heeft eerder dit jaar met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al de mogelijkheden voor termijnbetalingen uitgebreid voor een beperkte groep personen die hun verkeersboete wel willen, maar niet in een keer kunnen betalen en bij wie de inzet van dwangmiddelen (zoals gijzeling) zou leiden tot evident onredelijke situaties. Leest u verder op rijksoverheid.nl.

Huiseigenaren en werknemers slecht voorbereid op inkomensterugval

Huiseigenaren en werknemers komen bij inkomensterugval te laat en onvoldoende in actie. Zij onderschatten de ernst van hun financiële situatie of overschatten het effect van hun eigen getroffen maatregelen bij inkomensterugval. Wat deze nieuwe schuldenaren doen zodra ze te maken krijgen met inkomensterugval, is 'lukraak' besparen. Maar doordat ze geen idee hebben van hun vaste lasten, kosten deze besparingen vooral veel energie. Ze laten kansen liggen en bereiken zo niet het optimale effect. Dit blijkt uit o.a. interviews en dossieranalyses die het Nibud heeft gedaan voor het onderzoek 'Het financiële gedrag van consumenten: Nieuwe schuldenaren - huiseigenaren en werkenden' (mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Leest u verder op nibud.nl.

‘Meer concurrentie voor advocaten is goed voor de arbeidsproductiviteit’

Leest u verder op advocatie.nl.

BFT opnieuw onder vuur wegens geval van plunderen derdengeldenrekening

Het Bureau Financieel Toezicht wordt door zeventien klanten van het in 2013 gefailleerde notariskantoor LenB Praktijk uit Roosendaal – voorheen Haans Beijsens – aansprakelijk gesteld wegens een verlies van 1,25 miljoen euro. Door nalatigheid en onzorgvuldigheid van de toezichthouder konden de notarissen de derdengeldenrekening leegtrekken, stellen de klanten. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Lees verder.

Steeds meer advocatenkantoren in geldproblemen

Steeds meer advocatenkantoren zitten in financiële moeilijkheden. Het gaat daarbij om kantoren van diverse omvang, vooral in het westen en midden van het land. Zelfs een aantal top 50-kantoren verkeert in zwaar weer. En een toenemend aantal kantoren zou zelfs al onder toezicht van hun huisbank staan. Deze problemen hebben inmiddels ook de aandacht van de lokale dekens. Leest u verder op mr-online.nl.

Stagnatie in korter maken van duur rechtszaken

Het is gerechten niet gelukt de tijd die rechtszaken duren, in 2013 korter te maken. Met name in strafzaken en handelsconflicten loopt de duur van rechtszaken licht op. Leest u verder op rechtspraak.nl.