Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 51,  2014

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Preadvies herziening beslagverbod roerende zaken leidt tot internetconsultatie

Eind 2012 is het preadvies Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht verschenen. Dit preadvies heeft inmiddels geresulteerd in een voorontwerp van wet met memorie van toelichting, dat gister in consultatie is gegaan. De consultatietermijn bedraagt 3 maanden. 

Nieuwe handelswijze Port of Amsterdam

Klikt u hier voor een uitleg over de nieuwe handelswijze.

Verslag bij ontwerp 34047 tot wijziging van de Gdw verschenen

Klikt u hier voor het lezen van het verslag.

Bescherming bestaansminimum bij aanpak schulden

Het kabinet neemt maatregelen om het bestaansminimum van mensen met een laag inkomen beter te beschermen, zodat zij niet in de schulden raken of hun schulden verergeren. Daarom kiest het kabinet voor het vereenvoudigen van de beslagvrije voet en het verbreden van het beslagregister.

Leest u verder op recht.nl.

Wetgevingsnieuws

Normenbrief 1 januari 2015

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op € 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per genoemde datum eveneens wijzigen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Leest u verder op divosa.nl.

Nieuw BFT handhavingsbeleid

Op 1 januari 2015 treedt het handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht in werking. In het handhavingsbeleid verwoordt het BFT het beleid dat het toepast op de beroepsgroepen waarop het, uit hoofde van diverse wetten, toezicht houdt. Het beleid geeft inzicht in de uitgangspunten die voor het BFT van belang zijn bij het bepalen van de inzet van handhavingsinstrumenten.

Leest u verder op bureaubft.nl.

Vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen en de invoering van een zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed.

Leest u verder op rechtspraak.nl.

Indicatietarieven in IE-zaken in cassatie

Ook de Hoge Raad heeft nu indicatietarieven voor de proceskostenveroordeling in IE-zaken in cassatie vastgesteld. De indicatietarieven liggen tussen de 10.000 en 50.000 euro, afhankelijk van het procesverloop en de complexiteit van de zaak.

Leest u verder op recht.nl.

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5174

Executiegeschil. Vordering in kort geding tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis. Van misbruik van executiebevoegdheid kan sprake zijn in het geval waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt op basis van een verstekvonnis en rekening moet worden gehouden met de serieuze mogelijkheid dat de rechtbank de veroordeling niet zou hebben uitgesproken, indien de bij verstek veroordeelde partij was verschenen en de in het executiegeschil opgeworpen argumenten als verweer had aangevoerd.

Gerechtshof Amsterdam 9 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5219

Executiegeschil. Art. 611a e.v. en art. 3:13 BW. Veroordeling omroepvereniging om deel uitzending uit media te (doen) verwijderen o.s.v. dwangsom van € 20.000,- per dag. Veroordeling deels niet nagekomen door niet voorzienbaar technisch probleem. Executant na 1 dag bekend met gebrekkige nakoming, waarschuwt geëxecuteerde niet. Weliswaar maximumbedrag aan dwangsommen (€ 500.000,-) verbeurd, maar gelet op alle omstandigheden geval misbruik van bevoegdheid voor zover executant aanspraak maakt op betaling van meer dan € 20.000.

Rechtbank Midden-Nederland 2 juli 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:6645

Aansprakelijkheid post voor schade wegens niet tijdig ontvangen mondelinge oproep voor een zitting bij de rechtbank.

Gerechtshof Amsterdam 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3444

Huur van woonruimte. Vordering van de verhuurster tot o.m. beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming is alleen tegen de huurster en niet mede tegen diens echtgenote, van rechtswege mede-huurster, gericht. In die vordering wordt de verhuurster alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

Gerechtshof 19 augustus 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3423

Verklaringsprocedure na derdenbeslag. Art. 477a Rv. beslag treft vorderingen van de debiteur op zijn echtgenote. Tevens is toewijsbaar een vordering van de beslaglegger op die echtgenote op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

Rechtbank Noord-Nederland 20 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6303

Art. 23 EEX-; forumkeuze. Geldigheid van de overeenkomst waarin de forumkeuze als beding is opgenomen, wordt betwist. Veroordeling tot vergoeding van reële proceskosten.

Compensatie trage behandeling rechtbank door snelle uitspraak hof

Als pas in hoger beroep aanspraak wordt gemaakt op een vergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn door de rechtbank, moet volgens de Hoge Raad naar de duur van de totale procedure tot dan toe worden gekeken.

Leest u verder op recht.nl.

Gerechtshof Amsterdam 9 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4368

In eerder ingesteld appel is de appellant niet-ontvankelijk verklaard bij gebreke van grieven. In het onderhavige tweede appel is hij niet ontvankelijk omdat door het arrest in het eerdere appel een eind aan de appelinstantie is gekomen.

Gerechtshof Amsterdam 18 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4778

Faillissementsrecht. Heineken verhaalt zich op executieopbrengst van aan haar verpande bodemzaken voor haar boedelvordering ex art. 39 Fw. De curator eist de executieopbrengst op ex art. 57 lid 3 Fw met een beroep op het bodemvoorrecht van de fiscus, art. 21 lid 2 Iw. Heineken heeft verhaalsvoorrang.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9379

Faillissement. Verzoek tot omzetting in de wettelijke schuldsaneringsregeling kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan. Dit verzoek is een eigensoortig verzoek met eigen procedurele voorschriften.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 december 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:9613

Kort geding. Camera vanuit huis op erf buurman. Recht op bescherming persoonlijke levenssfeer. Belangenafweging; eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Gerechtshof Den Bosch 11 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5210

Art. 798 Rv.; begrip ‘belanghebbende’; het hof beantwoordt de vraag of de curatoren in het faillissement van de vader zijn aan te merken als degenen op wier rechten en verplichtingen de benoeming van een bijzondere curator over de kinderen rechtstreeks betrekking heeft, ontkennend.

Hoge Raad 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3595

Art. 80a lid 1 RO. Bruikleenovereenkomst woonhuis. Moet vergoeding worden aangemerkt als tegenprestatie in de zin van art. 7:201 BW (huur)? Feitelijke grondslag.

Hoge Raad 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593

Koop. Procesrecht. Vervolg op HR 3 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO0183. Verzuim; beroep op ‘een voor de voldoening bepaalde termijn’, art. 6:83, onder a, BW; maatstaf HR 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4357, NJ 2003/257. Devolutieve werking hoger beroep. Inroepen stellingen en feiten door overleggen processtukken uit andere procedure; HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4209, NJ 2010/128; verwijzing voldoende duidelijk en gespecificeerd? Klachtplicht, art. 6:89, 7:23 BW; beoordelingsmaatstaven. Stelplicht en bewijslast; bevrijdend verweer, specifieke vorm van rechtsverwerking. Bijzondere regel van bewijslastverdeling dat en op welk tijdstip door koper is geklaagd (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7195); geen ambtshalve onderzoek rechter naar nadeel als gevolg van tijdsverloop.

De procespositie van minderjarigen in familierechtzaken

Het in artikel 6 lid 1 EVRM voor een ieder, dus ook voor minderjarigen, gewaarborgde recht op toegang tot de rechter brengt mee dat het recht om te worden gehoord effectief dient te kunnen worden uitgeoefend. Uit artikel 6 EVRM noch uit artikel 12 IVRK of enige andere internationale regeling vloeit voort dat van een effectieve uitoefening van bedoeld recht slechts sprake kan zijn indien de minderjarige zonder tussenkomst van een (wettelijk) vertegenwoordiger kennis kan nemen van alle gedingstukken in de procedure waarin hij of zij wordt gehoord.

Leest u verder op recht.nl.

Agenda

december

17

Klankbordbijeenkomst MZ&W

18

KBvG commissie Wetgeving

18

KBvG ledenraadsvergadering

24

Bureau KBvG sluit om 15.00 uur i.v.m. Kerstnacht

25

1e Kerstdag - Bureau KBvG gesloten

26

2e Kerstdag - Bureau KBvG gesloten

29

Bureau KBvG gesloten

30

Bureau KBvG gesloten

31

Oudjaarsdag - Bureau KBvG gesloten

januari

1

Nieuwjaarsdag - Bureau KBvG gesloten

2

Bureau KBvG gesloten (gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag)

Actualiteiten

Hond aangeboden op executieveiling

Op een executieveiling in Zoetermeer wordt vandaag een opvallend item aangeboden. Tussen de inboedel van een schuldenaar staan niet alleen hanglampen, een keukenmachine en een kleurentelevisie, maar ook een pitbull.

Leest u verder op dichtbij.nl.

Advocaat heeft ook verschoningsrecht na faillissement cliënt

Een advocaat doet een beroep op zijn verschoningsrecht. Het is niet relevant dat zijn cliënten inmiddels failliet zijn. De geheimhoudingsplicht van de advocaat duurt immers ook voort na overlijden van de cliënt. Voorts bepalen de gedragsregels dat de geheimhoudingsplicht voortduurt na beëindiging van de relatie met de cliënt.

Leest u verder op recht.nl.

Bezuiniging op rechtsbijstand per 1 januari onzeker

Het is onzeker of de aangekondigde bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2015 wel zullen ingaan. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft beloofd om eerst met de Eerste Kamer over zijn bezuinigingsplannen te praten, maar die komt er dit jaar niet meer aan toe.

Leest u verder op advocatenblad.nl.

Rechter in eerste aanleg oordeelt over herroeping na falend beroep op doorbreking appelverbod

De Hoge Raad beantwoordt een prejudiciële vraag over de bevoegde rechter ter zake van een verzoek om herroeping van een niet-appellabele beschikking, waartegen in appel tevergeefs met een beroep op de doorbrekingsjurisprudentie is opgekomen. Als de beoordeling in hoger beroep beperkt is gebleven tot een ontkennende beantwoording van de vraag of zich een doorbrekingsgrond voordoet, is de rechter in eerste aanleg de bevoegde rechter in de zin van artikel 384 Rv.

Leest u verder op recht.nl.

Onverschuldigd betaald aan een failliet

Recent oordeelde de Hoge Raad over een vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling die werd ingediend in het faillissement van de inmiddels gefailleerde ontvanger. De vraag was of de onverschuldigde betaler zich jegens de curator in het faillissement kon beroepen op de voorrangsregeling bij een onverschuldigde betaling als gevolg van een onmiskenbare vergissing.

Leest u verder op recht.nl.

Bewakingscamerabeelden ter bescherming van bezit of familie toegestaan onder EU-recht

Opnames van personen door een (particuliere) bewakingscamera vallen onder EU-regels voor bescherming van persoonsgegevens. Maar bij het toepassen van die regels mag rekening worden gehouden met de belangen van degene die de camera heeft opgehangen, bijvoorbeeld omdat deze zijn bezit of familie wil beschermen.

Leest u verder op recht.nl.