Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 10,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Rolzittingen feestdagen 2015

De KBvG ontving een brief van de rechtbank Midden-Nederland over de rolzittingen rond de feestdagen van 2015.

UIHJ

Meeting of the Council of ELI. 

27th Meeting of the CEPEJ-GT-EVAL in Paris.

Wetgevingsnieuws

Concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 februari 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel regelt in de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure dat de indiening van verzoeken om een Europees betalingsbevel (EBB) worden behandeld bij de rechtbank Den Haag. Met dit voorstel wordt het voor buitenlandse eisers eenvoudiger om grensoverschrijdende incassozaken te regelen. Deze concentratie van de indiening zorgt voor vereenvoudiging voor de (buitenlandse) eiser omdat deze niet langer op hoeft uit te zoeken welke Nederlandse rechter bevoegd is van het EBB-verzoek te behandelen.

Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren

Voorstel van wet (herdruk).

Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Aanpassing eigen risico vangnet 2015 en verdere verbetering verdeelmodel.

Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

Lees hier verder.

Vragen over het veilen en opvangen van dieren na een inbeslagname

Lees hier verder.

Voorstel van wet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Nota naar aanleiding van het verslag.

Consultatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Consultatie van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Consultatie Adviescommissie familie- en jeugdrecht van de Nederlandse orde van advocaten.

Consultatie Adviescommissie burgerlijk recht van de Nederlandse orde van advocaten.

Consultatie Netwerk Notarissen.

Consultatie Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie.

Verbetering wanbetalersmaatregelen

Nota naar aanleiding van het nader verslag.

Vragen over de uitspraak van het gerechtshof van Den Haag over het Europese Octrooibureau

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1791

Vonnis in incident in een procedure betreffende vergoeding van kartelschade. Rechtbank op grond van artikel 6 EEX-Vo bevoegd ten aanzien van niet in Nederland gevestigde gedaagden; beroep op verjaring en vorderingen tot niet-ontvankelijkheidverklaring lenen zich hier niet voor afdoening in incident; afwijzing vordering tot overlegging van bescheiden; toewijzing oproeping in vrijwaring van overige karteldeelnemers; afwijzing vordering tot openstellen tussentijds hoger beroep.

ECLI:NL:RBLIM:2015:1600

Recht van hypotheek. Betalingsachterstand. Hennepplantage. Opzegging overeenkomst van geldlening. Parate executie. Zorgplicht.

ECLI:NL:GHDHA:2015:437

Vordering tot opheffing van gelegde executoriale beslagen en verbod opnieuw beslag te leggen. Uitleg eerdere rechterlijke beslissingen: omvang van een gebod tot het verschaffen van informatie. Is voldaan aan veroordeling eerder vonnis tot medewerken aan het voltooien van een boedelbeschrijving. Onmogelijkheid om aan de veroordelingen te voldoen. Dwangsomveroordeling.

ECLI:NL:GHAMS:2015:663

Ontbinding huurovereenkomst bedrijfsruimte wegens wanprestatie. Eiswijziging niet betekend aan twee niet-verschenen geïntimeerden, tegen wie verstek is verleend. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Contractuele boete niet onredelijk bezwarend. Geen matiging.

ECLI:NL:RBLIM:2015:1714

Steekwoorden: “Artikel 26 Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV)/Wet Mulder; verzet tegen dwangbevel; discretionaire bevoegdheid; doorbreking formele rechtskracht”.

ECLI:NL:RBDHA:2014:8992

Bewijsbeslag; exhibitieverplichting; bodemprocedure; stelplicht; inzage na onderzoek bewaarder.

ECLI:NL:RBNNE:2015:791

Schending Belehrungspflicht notaris? Tuchtzaak. Causaal verband en schade.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4774

Apellanten alsnog toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, nadat het hof hen in de gelegenheid heeft gesteld tot het omlaag brengen van de CJIB-schuld en het overleggen van informatie m.b.t. de belastingschuld. Zie ook tussenarrest ECLI:NL:GHAMS:2014:3950.

ECLI:NL:RBROT:2014:10821

Vordering tot opheffen derdenbeslag. Vorderingen zijn gecedeerd. Is sprake van cessie. Heeft een geldige mededeling aan de schuldenaren plaatsgevonden? Vordering toegewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2015:1257

Wwb, verrekening gereserveerde vakantiegeld met openstaande schulden; beslagvrije voet; toepassing arrest Hoge Raad van 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068. Jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld is geheel voor verrekening vatbaar indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam. Indien het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, is het vakantiegeld slechts voor verrekening vatbaar voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.

ECLI:NL:RBOVE:2015:1049

Kort geding. Opheffen executoriaal derdenbeslag wegens het niet verbeurd zijn van dwangsommen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van deze zaak miniem is (zo al schending van het dwangsomvonnis, dan nog is het belang circa €25,-). Advocaten dienen zich te realiseren dat door de overheid gefinancierde rechtshulp een (kwetsbaar) groot goed is, dat niet moet worden misbruikt om mee te werken aan pesterij op laag niveau. De voorzieningenrechter heft het executoriaal derdenbeslag op en compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

ECLI:NL:RBOVE:2015:1052

Kort geding over executoriale verkoop woning in verband met betalingsachterstand.

ECLI:NL:GHAMS:2015:535

Betekening oproeping op van de verdachte bekend woonadres in het buitenland - De opvatting van de advocaat-generaal dat een oproeping voor een terechtzitting rechtsgeldig is betekend door de loutere aanbieding van dit stuk aan de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt geen steun in het recht. Om te kunnen beoordelen of er voldoende invulling is gegeven aan de waarborgen die artikel 588, tweede lid, Sv aan de geadresseerde biedt, wenst het hof op zijn minst kennis te nemen van een bericht van versturing van de dagvaarding door de Afdeling Internationale Rechtshulp van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de buitenlandse autoriteit of instantie en van informatie waaruit blijkt dat het stuk door deze aan de verdachte is doorgeleid.

ECLI:NL:GHAMS:2015:583

Ambtshalve bedenkingen. Sterke aanwijzingen dat de oud-notaris in de periode 2006-2008: i. zijn informatie- en Belehrungspflicht niet (voldoende) is nagekomen; ii. herhaaldelijk akten heeft gepasseerd buiten aanwezigheid van de gevolmachtigde medewerkers; iii. herhaaldelijk akten heeft gepasseerd waarin een onjuist tijdstip van verlijden staat vermeld; iv. herhaaldelijk onvoldoende zorg heeft besteed aan de controle van de identiteit van de volmachtgever en de inhoud van de volmacht; en v. het gebrek aan authenticiteit van akten die tussen 29 mei 2007 en 1 juni 2007 zijn gepasseerd niet, althans niet met bekwame spoed heeft hersteld. Verder wordt de bedenking voorgelegd dat: vi. de oud-notaris door zijn handelwijze tijdens het onderzoek van het BFT en zijn beslissing om zijn medewerking aan dit onderzoek te staken, het onderzoek van het BFT (ernstig) heeft bemoeilijkt en het doen van verder onderzoek door het BFT onmogelijk heeft gemaakt. De kamer heeft de bedenkingen i, iv, v en vi ongegrond en de bedenkingen ii en iii gegrond verklaard en aan de oud-notaris de maatregel opgelegd van schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van vier weken. Het hof acht bedenking v deels gegrond en verenigt zich voor het overige met het oordeel van de kamer. Het hof acht de door de kamer opgelegde maatregel passend.

ECLI:NL:GHSHE:2015:631

Belang bij aanvraag faillietverklaring/geen misbruik van de bevoegdheid tot het aanvragen van faillietverklaring deurwaarder.

ECLI:NL:RBNNE:2015:883

Rechtbank onbevoegd. Beroep van twee eisers. Zaak is gestart met een brief van de deurwaarder (verweerder), waarin staat dat de woonvereniging haar vordering op eiser 2 ter incasso in handen heeft gesteld van de betreffende deurwaarder. In reactie daarop, schrijven eisers brieven aan de deurwaarder. Eisers stellen dat hun eerste brief aan de deurwaarder een verzoekschrift op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is en hun tweede brief een Wob-bezwaarschrift. Vervolgens stellen eisers beroep in bij de rechtbank waarbij zij aanvoeren dat verweerder heeft geweigerd om tijdig een schriftelijk besluit op bezwaar te nemen. De rechtbank oordeelt dat de deurwaarder in dit geval niet optreedt als persoon met enig openbaar gezag bekleed. De brieven van de deurwaarder, niet zijnde een bestuursorgaan, zijn geen besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De eerste brief van eisers aan de deurwaarder is geen Wob-verzoekschrift. Hieruit volgt dat het uitblijven van een reactie van verweerder op de tweede brief van eisers niet is aan te merken als het niet tijdig nemen van een besluit. Dus kon tegen het uitblijven van die reactie geen beroep worden ingesteld. Daarom is de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van het beroep. De rechtbank constateert dat eisers de aangelegenheid die zij in feite aan de orde hebben willen stellen, reeds eerder in vele andere juridische procedures aan de orde hebben gesteld. De rechtbank sluit niet uit dat zij zal overgaan tot veroordeling van eisers in de proceskosten wegens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht als dezelfde aangelegenheid opnieuw aan haar wordt voorgelegd.

ECLI:NL:RBOVE:2015:1013

Incidenteel vonnis. Staken executie. Na eindvonnis van de rechtbank Overijssel is in hoger beroep bij proces-verbaal een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Omdat betaling van het overeengekomen bedrag is uitgebleven heeft de advocaat van de thans gedaagde partijen de schikkingsovereenkomst uit het proces-verbaal ontbonden en de deurwaarder opdracht gegeven de executie voort te zetten. De vraag of de vaststellingsovereenkomst is ontbonden beantwoordt de rechtbank bevestigend. Het betoog dat een gerechtelijk tot stand gekomen vaststellingsovereenkomst, vervat in het proces-verbaal van een gerechtshof niet eenzijdig kan worden opgezegd slaagt niet. De in artikel 7:905 BW neergelegde beperkingen gelden niet voor het geval de ontbinding, een zoals hier, door partijen gezamenlijk tot stand gebrachte vaststelling betreft. Dit betekent dat voor de vraag of de vaststellingsovereenkomst door de brief van 1 oktober 2013 is ontbonden, niet artikel 7:905 BW, maar de algemene artikelen 6:265 e.v. BW richtinggevend zijn (vgl. Hof Arnhem, RCR 2009, 30).
Uit het bovenstaande volgt dat het bij voorraad uitvoerbaar verklaarde vonnis van de rechtbank van 3 april 2013 kan worden geëxecuteerd, mits artikel 431a Rv. in acht wordt genomen.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2015:4 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Het verzet slaagt op één onderdeel. Indien de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van een executoriale titel op een ander overgaat, kan de executie eerst worden voortgezet na betekening van deze overgang aan de geëxecuteerde, aldus art. 431a Rv. Dat zulks is gebeurd blijkt noch uit het verweer noch uit de overgelegde producties. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij onderzoek heeft gedaan naar de geldigheid van de beweerde overgang van de executiebevoegdheid, hetgeen wel van een redelijk handelend gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht. Klachtonderdeel gegrond. Maatregel van berisping opgelegd. Voor het overige wordt het verzet ongegrond verklaard.

ECLI:NL:TGDKG:2015:8 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Onzakelijke sms-berichten en telefoontjes. De Kamer acht het gedrag van de gerechtsdeurwaarder ongepast, onfatsoenlijk en uiterst onprofessioneel. Een gerechtsdeurwaarder dient een zekere afstand te bewaren tot zijn cliënten. Dat er sprake was van een vriendschappelijke relatie is op geen enkele wijze gebleken. Gezien het tijdstip waarop sommige sms-berichten zijn verzonden en de inhoud daarvan gaat het niet een vriendschappelijke relatie, maar om het maken van avances. Er is er geen enkele reden om aan te nemen dat klaagster aanleiding heeft gegeven voor dit gedrag van de gerechtsdeurwaarder. Er is hier sprake van tuchtrechtelijk laakbaar grensoverschrijdend gedrag in de bejegening van klaagster. De gerechtsdeurwaarder had moeten begrijpen dat klaagster niet van zijn avances gediend was. De klacht wordt gegrond verklaard met oplegging van de maatregel van berisping met aanzegging.

ECLI:NL:TGDKG:2015:3 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Vexatoir beslag? Executiekosten overstijgen het (restant) verschuldigde. De gerechtsdeurwaarder heeft voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij eerst minder verstrekkende maatregelen ten laste van klaagster heeft genomen en dat hij haar nadien in de gelegenheid heeft gesteld om het restant-verschuldigde alsnog vrijwillig te voldoen. Nu dat niet werd gedaan kan de gerechtsdeurwaarder niet worden verweten dat hij beslag onroerende zaken heeft gelegd. Dat de waarde van de panden en het restant-verschuldigde niet met elkaar in verhouding staan doet aan het beslag niets af, nu klager niet heeft weersproken dat de beslagen panden verhypothekeerd zijn zodat niet aanstonds duidelijk is of met inbeslagname van één pand volstaan had kunnen worden. Dat de gemaakte kosten niet in verhouding staan tot de hoofdsom doet er in beginsel niet toe. Pas wanneer de kosten volledig onnodig zijn gemaakt, is er sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen, maar dat kan in deze zaak niet uit de overgelegde producties worden opgemaakt. Klacht ongegrond verklaard.

ECLI:NL:TGDKG:2015:7 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Gevolgen BLOS-regeling. Het BFT verwijt de gerechtsdeurwaarders tot tweemaal toe een onjuiste financiële opgave hebben gedaan door in de aan het BFT verstrekte kwartaalcijfers een bedrag onder de post ‘kruisposten’ op te nemen waarvan ten tijde van de vermelding of de financiering nog niet rond was, of het bedrag niet tijdig was bijgeschreven op de kwaliteitsrekening. Niet in geschil is dat ten tijde van de indiening van de kwartaalcijfers per 30 juni 2013 nog geen schriftelijke overeenkomst bestond tussen de gerechtsdeurwaarders en de bank over het benodigde aanvullende krediet. Voorts staat vast dat ten tijde van het indienen van de kwartaalcijfers per 30 september 2013 de daarin vermelde positieve bewaringspositie nog niet was gerealiseerd. Het BFT klaagt er terecht over dat de gerechtsdeurwaarders bedragen onder de post kruisposten hebben opgenomen die niet binnen zeven dagen op hun bestemming zijn gearriveerd. Klacht gegrond. Gelet op de ingrijpende regeling met een lastige implementatie, de goede trouw van de gerechtsdeurwaarders en de onduidelijke status van een met hen door het BFT gevoerd gesprek, wordt geen maatregel opgelegd.

ECLI:NL:TGDKG:2015:2 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Niet naar behoren reageren op klacht. Doen van informatieverzoek aan werkgever terwijl de vordering reeds was voldaan. De bezwaren tegen de klachtbehandeling behoeven geen nadere bespreking, nu klager bij de Kamer opnieuw alles naar voren heeft kunnen brengen wat hem voor de beoordeling van zijn klacht dienstig voorkomt. De klacht met betrekking tot het informatieverzoek is erkend en wordt gegrond verklaard. Geen maatregel opgelegd vanwege gemaakte excuses en genomen maatregelen.

ECLI:NL:TGDKG:2015:10 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Meerdere fouten met betrekking tot de behandeling van een alimentatievordering. Er is een veel te hoog bedrag aan lopende alimentatieverplichting ingevoerd waarop - ook nadat klager de gerechtsdeurwaarders daarop aan heeft gesproken- niet adequaat is gereageerd. Ook nadat was gebleken dat teveel was ingehouden, hebben de gerechtsdeurwaarders alsnog om (gedeeltelijke) afdracht van het door het beslag getroffen bedrag verzocht. In samenhang bezien met het feit dat de gerechtsdeurwaarders hebben erkend dat ten onrechte beslag op klagers auto is gelegd worden de klachten gegrond verklaard. Maatregel berisping met aanzegging.

ECLI:NL:TGDKG:2015:1 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Opheffen beslag. Beslagvrije voet, inhouden vakantiegeld. Dat het beslag niet is opgeheven, is niet tuchtrechtelijk laakbaar. Voor wat betreft de beslagvrije voet geldt dat de Hoge Raad onlangs heeft beslist dat er wel degelijk een beslagvrije voet van toepassing is op het vakantiegeld (ECLI:NL:HR:2014:3068). Achteraf gezien is het door de gerechtsdeurwaarder ingenomen standpunt onjuist. Dit kan de gerechtsdeurwaarder echter niet tuchtrechtelijk worden aangerekend. Klacht ongegrond.

Agenda

maart

4

Auditorendag

5

Werkbezoek staatssecretaris Teeven (V&J) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan een gerechtsdeurwaarderskantoor

5

Werkconferentie Co-Creatie en Doorbrekend Denken #CCDD van de MOgroep en Nyenrode

6

Overleg van de directeuren van de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten organisaties

6

Overleg KBvG - UWV

6

Jubileumcongres Nibud 35 jaar

9

Bestuursvergadering

9

Overleg KBvG - ministerie van Veiligheid en Justitie

9

Kennismakingsgesprek voorzitter MKB

10

Overleg KBvG - KNB/Fraudehelpdesk

10

Overleg KBvG - ministerie van SZW / V&J

10

Kennismakingsgesprek ChristenUnie

Actualiteiten

Suriname’s behoefte aan deurwaarders overdadig gedekt

Anders dan bij andere onderdelen van de rechtspraak, kan de deur dicht bij het deurwaarderskorps. “Er zijn nu ruim genoeg deurwaarders”, zei nestor van de gerechtsdeurwaarders Gerrit Niekoop. Er kan geen kip meer bij. Lees hier verder.

"Ook bij jouw bedrijf lopen mensen met schulden rond"

De hypotheek kan niet meer worden betaald, de energierekening blijft ongeopend liggen. Heb je één schuld, dan stapelen ze zich al snel op. Vervelend voor de schuldenaar, maar ook voor de baas. Want ook daar klopt de deurwaarder aan als het nodig is. Om een deel van het salaris te innen. Met alle kosten vandien. Lees hier verder.

Sociaal raadslieden willen betere bescherming boedelbeslag

De Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft gebruik gemaakt van de internetconsultatie concept wetsvoorstel tot modernisering beslagverbod roerende zaken. Er moet een einde komen aan beslag op inboedel als oneigenlijk drukmiddel. Lees hier verder.

‘Stuur wetsvoorstel kosten tuchtrecht naar prullenbak’

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn fel gekant tegen het wetsvoorstel van Teeven om de drie beroepsgroepen zelf op te laten draaien voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak. Ook kostenbeperkende suggesties in het wetsvoorstel, zoals de interne klachtenregeling, vallen niet in goede aarde. “Alsof een slager zijn eigen vlees moet keuren”, meent Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Lees hier verder.

"Vroegsignalering: wees er op tijd bij!"

Dit is het thema van de NVVK Studiedag op dinsdag 7 april 2015. De individuele en maatschappelijke kosten van schulden zijn groot. In de schuldhulpverlening wordt daarom nagedacht over mogelijkheden om beginnende schulden snel in beeld te krijgen zodat de juiste actie ondernomen kan worden. Lees hier verder.

2015/039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen

Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst niet met terugwerkende kracht de beslagvrije voet bij loonbeslag wil herzien. Lees hier verder.

Honderdduizenden mensen onder bestaansminimum door schuldeisers

Veel mensen met problematische schulden raken verder in moeilijkheden doordat de Belastingdienst en deurwaarders schulden verrekenen met huur-, zorgtoeslagen en loon. Wettelijk is afgesproken dat de schuldenaar niet onder het bestaansminimum mag komen. Dit heet de beslagvrije voet. Lees hier verder.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden naar Raad van State

Het wetsvoorstel om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater is bij de Raad van State ingediend. Met het wetsvoorstel wil staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (V&J) een bepaling opnemen in het Burgerlijk Wetboek voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd. Lees hier verder.