Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 14,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Bestuursvacature

Op 1 oktober 2015 eindigt de tweede bestuurstermijn van mevrouw Van Bockhooven en zij zal dan ook het bestuur gaan verlaten. Op dezelfde dag eindigen de eerste termijn van de heer Boeder en de eerste termijn van mevrouw Bakhuis. Zij stellen zich herkiesbaar. Tijdens de ledenraadsvergadering van 3 september zal de ledenraad zich buigen over de (her)benoeming.

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over het bestuurslidmaatschap of de verkiezingsprocedure contact op met het Bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl of raadpleeg KBvG.nl/vacaturecommissie.

Vacature ledenraad

De ALV kiest de ledenraad. Op de voorjaarsALV staat een verkiezing op het programma ten aanzien van een vacature in het ressort Den Bosch. Dat betekent dat u (lid in het ressort Den Bosch) de kans heeft zitting te nemen in het beleidsbepalend orgaan van de KBvG. Geïnteresseerd? Meld u via kbvg@kbvg.nl.

" The Judicial Officer, Link between Law and Economy - A New approach to Enforcement "

The UIJH organises the 22nd International Congress of Judicial Officers in Madrid from 2 to 5 June 2015.

Leest u verder op uihj.com.

Upcoming Opening of a New Antenna of the UIHJ in Brussels

The National Chamber of the Judicial Officers of Belgium welcomes the UIHJ in its Brussels Headquarters.

Leest u verder op uihj.com.

Wetgevingsnieuws

Beantwoording Kamervragen over bericht dat burgers kansloos zijn bij geldruzie met bedrijf

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over het bericht dat burgers kansloos zijn bij een geldruzie met een bedrijf.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat deurwaarders veel te hoge nota's sturen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Nispen en Karabulut (beiden SP) over het bericht dat deurwaarders veel te hoge nota’s sturen.

Leest u verder op rijksoverheid.nl.

Beantwoording Kamervragen over de mantelzorgboete en kostendelersnorm

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Kamerleden Keijzer, de Rouwe en Heerma (allen CDA) over de mantelzorgboete en de kostendelersnorm.

Leest u verder op rijksoverheid.nl.

Beantwoording Kamervragen over de Wet schuldsanering natuurlijk personen

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Nispen en Karabulut (beiden SP) over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Leest u verder op rijksoverheid.nl.

‘Advocaat moet niet eigen tuchtrechter betalen’

Laat een advocaat niet zijn eigen tuchtrechter betalen. Die boodschap geeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in een advies van 24 maart op een wetsvoorstel over de doorberekening van de kosten voor toezicht en tuchtrecht binnen juridische beroepen.

Leest u verder op advocatenblad.nl.

Kabinet: steun in de rug voor kamerhuurder

Huurders van kamers en etages zijn straks goedkoper uit. Zij hoeven geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreedt. Nu geldt er voor onzelfstandige woonruimte, zoals kamers, nog een uitzondering op het verbod om bij de huurder bemiddelingskosten in rekening te brengen wanneer de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder een huurder zoekt. Straks betaalt alleen de verhuurder.

Leest u verder op rijksoverheid.nl.

Vragen over rol notaris bij uitvoering wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht

Verschillende Tweede Kamerleden hebben extra vragen gesteld over het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht. Zij stellen vragen over de rol van notarissen en familierechtadvocaten en hebben twijfels bij de representativiteit van het onderzoek van Netwerk Notarissen. Dit deden zij in een tweede schriftelijke vragenronde aan de initiatiefnemers.

Leest u verder op knb.nl.

Jaarplan van de Rechtspraak 2015

Dit jaar staat voor de rechtspraak in het teken van twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is er de afwikkeling van de herziening van de gerechtelijke kaart. Dit proces is in 2013 ingezet en nadert zijn organisatorische voltooiing. De tweede ontwikkeling is het programma Kwaliteit en Innovatie, dat loopt tot 2020 en moet leiden tot een toekomstbestendige rechtspraak.

Leest u verder op recht.nl.

Ministerraad stemt in met taak curator bij fraudesignalering

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om curatoren een belangrijke rol bij fraudesignalering te geven. Curatoren die in faillissementen mogelijke onregelmatigheden vaststellen, moeten die straks verplicht melden bij de rechter-commissaris. Vervolgens kan er melding of aangifte van de fraude volgen. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Leest u verder op knb.nl.

Vragen en antwoorden over kosten modernisering Rechtspraak

Vorige week verscheen het bericht Kosten en baten modernisering rechtspraak becijferd op rechtspraak.nl. Afgelopen weekeinde berichtte onder andere het Algemeen Dagblad dat ‘een groot ict-project van rechtbanken’ 140 miljoen euro duurder uitvalt. Vijf vragen en antwoorden.

Leest u verder op rechtspraak.nl.

Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag 17 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:281

Executiekwestie; afstand hypotheekrecht? Latere beslaglegger kan zich met succes beroepen op artikel 3:36 BW; invloed faillissement van beslagene, artikel 505 Rv.

Rechtbank Oost-Brabant 26 maart 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:1735

Eiseres heeft gedaagde in eerdere procedures gedagvaard voor achterstallige termijnen, terwijl op dat moment ook andere termijn opeisbaar waren, welke niet bij de vordering betrokken waren. Later is alsnog voor die andere termijnen gedagvaard. Eiseres heeft zodoende onnodig proceskosten gemaakt, waarin gedaagde is veroordeeld. De kantonrechter ziet daarin reden gelegen om de proceskosten in de onderhavige zaak alsmede de buitengerechtelijke kosten voor rekening van eiseres te laten.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1101

Huwelijksvermogensrecht. Geschil over niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding. Verrekening waarde aandelen BV in verband met opgepotte winsten. Berekeningsmethode verrekenvordering.

Rechtbank Gelderland 11 maart 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:2115

Eigendomsvoorbehoud op biggen. Geen verval door oneigenlijke vermenging. Op grond van art. 3:120/124 BW verhaal verzorgingskosten van ruraal bewaarder ex art. 451 Rv. op de rechthebbende, niet zijnde de beslagene.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2179

Na eerste bij brief van 27 juni 2012 de opdrachtnemer te hebben gesommeerd voor 6 augustus 2012 de gemaakte afspraken volledig na te komen, heeft de opdrachtnemer bij e-mailbericht van 6 augustus 2012 aan de opdrachtgever het verzoek gedaan om bij haar langs te komen voor de oplevering. Naar het oordeel van het hof staat vast dat de opdrachtgever heeft nagelaten om aan het door de opdrachtnemer bij e-mailbericht van 6 augustus 2012 gedane verzoek om bij de opdrachtnemer langs te komen voor de oplevering te voldoen. Ook wanneer de opdrachtgever meende dat er op dat moment nog gebreken aan de website kleefden, zoals zij hebben gesteld maar door de opdrachtnemer gemotiveerd is weersproken, dan nog dient de opdrachtgever naar het oordeel van het hof aan voormeld verzoek te voldoen, omdat niet uitgesloten is dat bij deze oplevering zou blijken dat alle gebreken zijn opgelost. De - nota bene - door de opdrachtgever zelf gegeven termijn liep immers op 6 augustus 2012 nog, terwijl de opdrachtnemer in voormeld e-mailbericht van 6 augustus 2012 op de punten van de opdrachtgever in hun e-mailbericht van 2 augustus 2012 adequaat heeft gereageerd. De opdrachtnemer heeft alle klachten van de opdrachtgever in de e-mailcorrespondentie gemotiveerd weersproken en heeft deze gemotiveerde betwisting in de onderhavige procedure tot in hoger beroep gehandhaafd. Door te weigeren aan voormeld verzoek te voldoen, heeft de opdrachtgever niet aan de oplevering meegewerkt. Gesteld noch anderszins is gebleken dat een dergelijke medewerking van de opdrachtgever in redelijkheid niet kon worden gevergd. De opdrachtgever heeft ook niet anderszins op voormeld verzoek gereageerd, zoals bijvoorbeeld telefonisch verzoeken of niet op een andere wijze kan worden opgeleverd. Zij diende hoe dan ook de door haar elf gegeven termijn eerst af te wachten. Het stond de opdrachtgever niet vrij voor het aflopen van deze termijn een eigen conclusie te trekken zonder eerst vast te stellen of er bij de oplevering daadwerkelijk nog gebreken waren. Aldus is sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de opdrachtnemer niet in verzuim kon komen (artikel 6:61 lid 2 BW).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2184

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. De man overlijdt nadat de echtscheiding is uitgesproken, doch voordat de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is verdeeld. Zijn nalatenschap is beneficiair aanvaard.

Toepassing artikel 3:178 lid 2 BW in die zin dat eerst de opeisbare hypotheekschulden moeten worden voldaan, voordat de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap wordt verdeeld.

Tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoort een schuld aan de (nalatenschap van de) man ter grootte van de negatieve waarde van het aandeel van de man in een advocatenmaatscha per datum van ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap. Na deze ontbinding door de (nalatenschap van de) man gedane betalingen dan wel onttrekkingen aan de maatschap komen uitsluitend voor rekening van de nalatenschap van de man.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2183

Incident: schorsing tenuitvoerlegging (351 Rv). In eerste aanleg heeft appellant geen verweer gevoerd en is veroordeeld tot betaling van een geldsom. In hoger beroep stelt hij wel een deugdelijk verweer te hebben, namelijk dat hij niet de contractspartij was. Bij incident vordert appellant schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van het veroordelende vonnis. De incidentele vordering is afgewezen omdat de kans van slagen van het appel bij de beoordeling van het incident in beginsel buiten beschouwing blijft. De omstandigheid dat appellant in eerste aanleg geen verweer heeft gevoerd, is voor het hof onvoldoende aanleiding om een uitzondering op dat beginsel aan te nemen.

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1020

Huur bedrijfsruimte. Heeft verhuurder afstand gedaan van zijn recht tot executie van het vonnis waarbij huurder is veroordeeld tot betaling van huurachterstand na nadere vaststelling van de huurprijs op grond van 7:303 BW? Bewijswaardering.

Rechtbank Midden-Nederland 25 maart 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:1853

De schuldenaar worden toegerekend zodat zij op grond van art. 6:119b lid 7 BW ook na openbaarmaking door de bank van haar pandrecht geen wettelijke handelsrente verschuldigd is.

De schuldenaar heeft vervolgens bevoegdelijk haar betalingsverplichting jegens de schuldeiser opgeschort, die daardoor in verzuim is geraakt (art. 6:59 BW), met als gevolg dat de schuldenaar ook op grond van art. 6:119b lid 6 BW geen wettelijke handelsrente verschuldigd was.

De schuldeiser gaat hierna failliet. De curator en de bank verschillen in verband met het verpandingsverbod langdurig van mening over het vorderingsrecht van de bank. Nadat de curator aan de schuldenaar had meegedeeld dat zij aan de bank mocht betalen is aan haar opschortingsrecht (op grond van art. 6:37 BW) een einde gekomen. Pas vanaf die datum is zij wettelijke handelsrente verschuldigd geworden. Een eerder door de bank aan de schuldenaar gedaan verzoek tot betaling met aanbod tot vrijwaring brengt niet mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de schuldenaar haar betalingsverplichting is blijven opschorten.

Rechtbank Noord-Nederland 25 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1382

Bewijsbeslag, vordering tot opheffing bewijsbeslag in incident, vordering tot uitsluiting onrechtmatig verkregen bewijs in incident.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1091

Proceskostenveroordeling van de man in eerste aanleg en in hoger beroep. De man heeft deze kosten door het starten van een onnodige procedure nodeloos veroorzaakt.

Rechtbank Overijssel 26 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1505

V&D moet de volle huurprijs betalen voor het winkelpand in Hengelo (O). De kantonrechter in Enschede oordeelt in kort geding dat verhuurder Mondia Investments B.V. daar recht op heeft. Mondia deed niet mee aan de overeenkomst tussen andere verhuurders van V&D-panden en V&D om de huur te verlagen. Mondia hoeft niet akkoord te gaan met eenzijdige huurverlaging.

Andere verhuurders van V&D-panden hadden met V&D afgesproken om van februari 2015 tot en met juli 2015 een lagere huurprijs te accepteren, om V&D voor een faillissement te behoeden. Mondia heeft deze overeenkomst niet gesloten. V&D deelde aan Mondia mee dat zij niet meer de volledige huurprijs zou gaan betalen aan Mondia. Mondia spande hierop een kort geding aan.

Hoge Raad 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:759

Procesrecht. Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. HR doet zelf de zaak af.

Tuchtrecht

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1069

Verzoek om aanpassing beslagvrije voet en toezending specificatie schulden. De gerechtsdeurwaarder heeft onzorgvuldig gehandeld door niet binnen bekwame tijd te reageren op het verzoek van klager.

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1087

Artikel 16 van de Gerechtsdeurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder houdt geen kantoor in zijn vestigingsplaats en houdt zonder ministeriële toestemming een nevenkantoor.

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1026

Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarders het volgende. 1) Klaagster acht de incasso door de gerechtsdeurwaarders onterecht, onder meer omdat zij niet conform het door de VvE gehanteerd incassoprotocol eerst is aangemaand tot betaling en dus ook niet tot een oplossing van het geschil. De gerechtsdeurwaarders hadden hiernaar onderzoek moeten doen, alvorens de opdracht van de VvE aan te nemen. 2) In de procedure bij de rechtbank hebben de gerechtsdeurwaarders vervalste aanmaningen van de VvE in het geding gebracht. Klaagster heeft nooit aanmaningen van de VvE ontvangen. 3) De gerechtsdeurwaarders hebben niet van te voren aangekondigd dat zij tot dagvaarding zouden overgaan. 4) Ten onrechte hebben de gerechtsdeurwaarders betaling gevorderd van termijnen die niet door de rechtbank in het vonnis zijn toegewezen en hierbij dwang uitgeoefend. 5) De gerechtsdeurwaarders hebben oneigenlijke druk uitgeoefend door ten onrechte nasalaris te vorderen.

De kamer heeft de klacht op twee onderdelen (4 en 5) gegrond verklaard, zonder oplegging van een maatregel, en de klacht voor het overige ongegrond verklaard.

Het hof volgt het oordeel van de kamer, maar ziet aanleiding aan de gerechtsdeurwaarders de maatregel van berisping op te leggen. Weliswaar hebben de gerechtsdeurwaarders hun excuses aan klaagster aangeboden voor de onjuiste inhoud van voormelde brieven en afgezien van het vorderen van nasalaris, maar die excuses werden pas gemaakt nadat de onderhavige klacht bij de kamer was ingediend. Daarnaast heeft te gelden dat in dezen niet kan worden gesproken van het maken van een enkele fout.

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1027

De KBvG verwijt de gerechtsdeurwaarder dat deze in strijd handelt met artikel 16 Gdw door buiten zijn vestigingsplaats een incassokantoor te houden. Voor het houden van een nevenkantoor is toestemming vereist van de Minister van Justitie. Deze toestemming ontbreekt in dit geval.

De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.

Het hof heeft de beslissing van de kamer bevestigd, onder aanvulling van gronden.

Het houden van een incassokantoor als zodanig valt niet onder het toestemmingsvereiste als bedoeld in artikel 16 Gdw. Deze bepaling is slechts bedoeld om de vestiging van gerechtsdeurwaarders te reguleren in verband met de ambtsbediening door gerechtsdeurwaarders.

Gerechtshof Amsterdam 24 maart 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:999

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder was in een drietal dossiers niet (langer) gerechtigd tot beslaglegging over te gaan. Anders dan de kamer oordeelt het hof dat de maatregel van berisping zonder aanzegging op zijn plaats is.

Agenda

april

1

Seminar Oordeel zelf! - de Rechtspraak

3

Goede Vrijdag - Bureau KBvG geopend

5

Eerste Paasdag

6

Tweede Paasdag - Bureau KBvG gesloten

7

KBvG Bestuursvergadering

7

Commissie Ondernemerschapsbeleid (VNO-NCW en MKB-Nederland)

7

Overleg KBvG - Hogeschool Utrecht (HU)

8

Stuurgroep Beslagregister

9

Vergadering ressort Den Bosch

Aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

Actualiteiten

Juridisch Loket sluit balies: voortaan eerst bellen

Het Juridisch Loket, dat rechtsbijstand verleent aan mensen met een laag inkomen of weinig vermogen, verandert haar werkwijze. Op 7 april en 11 mei sluiten de balies van de in totaal 30 vestigingen. In Gelderland zijn dat Nijmegen, Arnhem en Zutphen.

Leest u verder op omroepgelderland.nl.

Kosten KEI verdriedubbeld, maar "stoppen is geen optie"

Niet 60 miljoen, maar 200 miljoen euro kost het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI), dat de digitalisering en modernisering van de rechtspraak tot doel heeft. Een groot ICT-fiasco, schreven diverse media nadat minister Van der Steur afgelopen week de business case presenteerde waaruit deze cijfers bleken. Volgens de Raad voor de rechtspraak valt dit allemaal wel mee, en van stoppen is al helemaal geen sprake. Voorzitter Frits Bakker: "We gaan onverminderd door. Op papier blijven werken en blijven faxen is geen serieuze optie."

Leest u verder op mr-online.nl.

Griffierecht: eenmaal of voor alle 9 erven?

Een vereffenaar heeft geen eigen bevoegdheid om zelf rechtsmiddelen in te stellen tegen aanslagen successierecht. Van elke belanghebbende die (hoger) beroep heeft ingesteld moest daarom afzonderlijk griffierecht worden geheven.

Leest u verder op recht.nl.

Wederom terzijdestelling blokkeringsregeling

Het per 1 oktober 2012 ingevoerde wetsartikel 2:195 lid 7 BW ziet op verzoeken van de curator aan de rechtbank om een statutaire blokkeringsregeling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te verklaren. De onderhavige uitspraak gaat om verzoek van een executant op basis van hetzelfde wetsartikel. Een opvallende uitspraak, omdat de rechtbank feitelijk de meest gangbare aanbiedingsregeling niet vindt passen. Daarnaast zet de rechtbank niet alleen de blokkeringsregeling terzijde, doch vult zij deze in met een 'eigen' regeling.

Leest u verder op recht.nl.

Mag je procederen voor enkel de incassokosten?

Het komt geregeld voor dat een schuldeiser een vordering instelt voor enkel de rente en de incassokosten. Soms bedraagt de rente slechts een paar cent en de incassokosten slechts het laagste tarief van € 40. Uit twee recente gerechtelijke uitspraken zou je kunnen afleiden dat er kantonrechters zijn die vinden dat je geen recht hebt op vergoeding van deze kosten. Beide vorderingen zijn te laag om hoger beroep in te stellen, dus deze principiële vraag kan niet aan een gerechtshof worden voorgelegd.

Leest u verder op recht.nl.

Rechtspraak test papierloos strafrechtdossier

Vanaf april krijgen advocaten in de arrondissementen Den Haag, Midden-Nederland, Gelderland en Overijssel strafdossiers alleen nog digitaal aangeboden. Dit is onderdeel van een drie maanden durende pilot in het kader van de digitalisering van Strafrecht. Na afronding van deze testfase zal de papierloze, digitale werkwijze geleidelijk landelijk worden ingevoerd. Op dit moment worden zowel papieren als digitale dossiers verstrekt.

Leest u verder op rechtspraak.nl.

Elf procent minder klachten over advocaten

Bij de raden van de orde zijn in 2014 2691 klachten over advocaten geregistreerd. Ten opzichte van 2013 gaat het om een daling van elf procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad.

Leest u verder op advocatenlblad.nl.

Fiscus wil miljoenen terugeisen in buitenland

De Belastingdienst heeft nog 168 miljoen euro te goed van mensen die buiten Nederland verblijven en ten onrechte toeslagen hebben ontvangen. Dat bedrag is het totaal van alle invorderingen die zijn ontstaan sinds de invoering van het toeslagstelsel in 2006. Het gaat om toeslagen aan meer dan 100.000 mensen, die verblijven in 189 landen.

Leest u verder op ad.nl.

Programma Raad voor de Rechtspraak 140 miljoen duurder dan gedacht

Een tegenvaller voor de nieuwe minister van Justitie, de ‘eenmalige investering’ om het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) binnen de Raad voor de Rechtspraak tot stand te brengen komt 140 miljoen hoger uit dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een businesscase die de minister, Ard van der Steur, met de kamer overlegde. De stijging is onder andere te wijten aan een uitbreiding van het project.

Leest u verder op thepostonline.nl.

Dreigend faillissement geeft geen recht op lagere huurprijs

Hoe zorgwekkend de financiële positie van een huurder ook is, dit betekent niet dat de verhuurder daarmee geen aanspraak meer kan maken op de overeengekomen huurprijs.

Leest u verder op recht.nl.

Proactief erkennen van vorderingen door de curator niet langer mogelijk

Op 28 november 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat een vordering door de schuldeiser zelf moet zijn ingediend, om voor verificatie in een faillissement in aanmerking te komen. Deze uitspraak is geheel in lijn met de wetgeving uit 1896. De Hoge Raad heeft hiermee echter een schot voor open doel gemist om de verouderde wetgeving conform de moderne tijd te interpreteren en verhindert zo een efficiënte afwikkeling van grote en complexe faillissementen.

Leest u verder op recht.nl.

Retentierecht versus hypotheekrecht

In dit artikel wordt kort besproken wat een retentierecht inhoudt en wanneer een retentor voorrang heeft op een hypotheekhouder. Daarna worden enkele uitspraken behandeld waarin die rechten met elkaar botsten.

Leest u verder op recht.nl.

Ook onbelaste reiskostenvergoeding bij carpoolen

Een werkgever kan ook een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 euro per kilometer geven aan een werknemer die met een collega meerijdt. Een onbelaste reiskostenvergoeding is immers niet alleen van toepassing op de eigen auto, maar op alle vormen van vervoer.

Leest u verder op recht.nl.