Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 16,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Workshops voor de leden & ALV (29 & 30 mei)

Noteer in uw agenda: op 29 mei organiseert de KBvG een dag met workshops voor de leden van de KBvG en op 30 mei vindt de voorjaarsALV plaats. Voor meer informatie: kbvg@kbvg.nl.

Bestuursvacature

Op 1 oktober 2015 eindigt de tweede bestuurstermijn van mevrouw Van Bockhooven en zij zal dan ook het bestuur gaan verlaten. Op dezelfde dag eindigen de eerste termijn van de heer Boeder en de eerste termijn van mevrouw Bakhuis. Zij stellen zich herkiesbaar. Tijdens de ledenraadsvergadering van 3 september zal de ledenraad zich buigen over de (her)benoeming.

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over het bestuurslidmaatschap of de verkiezingsprocedure contact op met het Bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl of raadpleeg KBvG.nl/vacaturecommissie.

Vacature ledenraad

De ALV kiest de ledenraad. Op de voorjaarsALV staat een verkiezing op het programma ten aanzien van een vacature in het ressort Den Bosch. Dat betekent dat u (lid in het ressort Den Bosch) de kans heeft zitting te nemen in het beleidsbepalend orgaan van de KBvG. Geïnteresseerd? Meld u via kbvg@kbvg.nl.

Verslag Nationale ombudsman 2014

De ombudsman heeft zijn jaarverslag over 2014 uitgebracht, de klachten over gerechtsdeurwaarders zijn afgenomen met 26%. U kunt het jaarverslag hier lezen. Lees hier het verslag van de aanbieding van het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014. 

Jaarverslag 2014 Hoge Raad der Nederlanden

(...) Gelet op het belang van de vraag heeft de Hoge Raad bij tussenarrest aan anderen dan partijen gelegenheid gegeven om zich daarover uit te laten. Het was de eerste keer dat hij dit mogelijk maakte in een cassatieberoep in het belang der wet. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Sociale Verzekeringsbank hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt (...). Lees hier verder.

UIHJ

Annual Celebration of the College of Procuradores of Zaragoza on 20 March 2015.

Opening of the Hostiarii Museum in the Premises of the National School of Procedure of Paris.

Wetgevingsnieuws

Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid

Lees het CONCEPT verslag. Lees hier het verslag van het VAO en de moties van het lid Yucel, het lid Karabulut, van de leden Schouten en Van Weyenberg en van Karabulut cs.

Antwoord op vragen over de gevolgen van in Nederland begane verkeersovertredingen met auto’s met een buitenlands kenteken

Lees hier verder.

Acquisitiefraude

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

Vragen inzake de Belastingdienst

Lees hier de vragen over de 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

Antwoord op vragen over het bericht dat ex-daklozen hun huis verliezen door te hoge huren

Lees hier verder.

Vragen over de nadelige gevolgen voor kloosterlingen, indien de kostendelersnorm ook voor AOW wordt ingevoerd

Lees hier verder.

Regeling houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

Lees hier verder.

Antwoord op vragen over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants

Lees hier verder.

Voordrachten ter vervulling van vacatures in de Hoge Raad (civiele kamer)

Lees hier verder.

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Nota naar aanleiding van het verslag.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

Nota naar aanleiding van het verslag.

Vragen over het bericht dat kantonrechters vinden dat wanbetalers te makkelijk gegijzeld worden

Lees hier en hier verder.

Brief inzake bericht: Het Juridisch Loket sluit balies

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBOVE:2015:1872

Executiegeschil. Staking executie en opheffing beslagen omdat de verjaringstermijn ex artikel 7:683 BW tot gevolg heeft dat gedaagde geen beroep meer kan doen op vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet en het kort gedingvonnis en voorwaardelijke ontbindingsbeschikking op grond waarvan gedaagde de executie is aangevangen zinledig zijn geworden. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOBR:2015:1009

Geen sprake van misbruik van bevoegdheid door gedaagden, omdat zij geen afstand willen doen van hun hypotheekrechten en zich het recht voorbehouden gebruik te maken van het recht van parate executie ex artikel 3:268 lid 1 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2015:3019

Kort geding. Bewind voering. Overlast en gevaar zettende situatie veroorzaakt door huurder. Vordering tot ontruiming toegewezen. Machtiging om de ontruiming zelf te doen uitvoeren op kosten van gedaagde afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2015:291

Geen ontbinding huurovereenkomst, ondanks tekortkoming (langdurig niet-onderhouden tuin). Het staat vast dat huurder haar verplichting om de tuinen te onderhouden niet (voldoende) is nagekomen. De kantonrechter is echter van oordeel dat de geringe betekenis alsook de bijzondere aard van de tekortkoming meebrengen dat deze tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst niet rechtvaardigt. De tekortkoming heeft een relatief geringe betekenis nu het gaat om onderhoud van tuinen, huurder de achtertuin inmiddels voldoende heeft onderhouden en het enkel om de voortuin gaat. De bijzondere aard is daarin gelegen dat huurder wel bereid is de tuinen te onderhouden, maar er is sprake van een bijzondere ‘overmachtssituatie’ waarin Vivare als ‘sociale verhuurder’ een taak heeft. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:1298

Beslagvrije voet op basis van remigratievergoeding Bosnië-Herzegovina. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:1258

Onverschuldigde betaling, bedrag zonder rechtsgrond op ‘en/of’- rekening bijgeschreven. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBMNE:2015:1442

Rechtsmacht om te beslissen op de vorderingen tegen een voormalige (statutair in België gevestigde) Fortis-vennootschap op grond van artikel 5 EEX-Vo 2001, nu de gestelde onjuiste/misleidende mededelingen over de financiële situatie van Fortis mede zijn gedaan vanuit Utrecht. Artikel 28 EEX-Vo 2001 laat ruimte aan de rechter om te beoordelen of een zaak moet worden aangehouden hangende een eerdere, daarmee samenhangende procedure. Geen voeging of aanhouding van de onderhavige procedure, omdat dat zou leiden tot een onredelijke vertraging van deze procedure, hetgeen zich niet verdraagt met het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op behandeling binnen een redelijke termijn. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1228

Klacht tegen een notaris. Klaagster verwijt de notaris haar zowel in het voortraject als tijdens het passeren van de akte niet te hebben geïnformeerd over de wijzigingen van de bepalingen in de statuten (en de gevolgen daarvan). De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart de klacht gegrond en legt aan de notaris de maatregel van waarschuwing op. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2512

Derdenbeslag. Beslagene in gebreke verklaring te doen. Gerechtelijke verklaring ex artikel 477a lid 1 Rv. Vaststelling in rechte van hetgeen door het beslag is getroffen. Veroordeling tot betaling daarvan op de voet van artikel 477a lid 4 Rv. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2015:2436

Art. 6:203 BW. Vraag of onverschuldigd is betaald. Kernvraag is of gedaagde op moment van betalen bevoegd was tot ontvangst van het bedrag. Dat was niet zo. Volgende vraag is of eiser bevrijdend heeft betaald, art. 6:32 BW. Dat was ook niet zo. Geen bekrachtiging betaling en schuldeiser was niet door betaling gebaat. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2277

Incasso studielening Curaçao uit 1990. Interregionaal privaatrecht. Komt student beroep toe op een kwijtingsbrief van financieringsinstelling? Heeft student afbetaald? Bewijsopdracht. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOVE:2015:1687

Executiegeschil notariële akte van verdeling. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:1879

Bevoegdheidsincident. Zeevervoer. Nederlandse partijen. Forumkeuze voor Franse rechter. Voldaan aan internationaliteitsvereiste. Himalaya-clausule. Art. 23 EEX-Vo. Art. 108 Rv. Lees hier verder.

ECLI:NL:HR:2015:927

Procesrecht. Dagvaarding tegen foutieve verschijndag; herstelexploot niet tijdig aangebracht; herstel mogelijk door tweede herstelexploot dat vóór oorspronkelijk aangezegde foutieve verschijndag is uitgebracht? Art. 125 Rv (HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7203, NJ 2011/528). Geldigheid herstelexploot (HR 22 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1934, NJ 1996/314). Bevoegdheid wederpartij om te anticiperen, art. 126 Rv. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2392

Bedrijfsruimte art. 7:290 BW. Opschorting huurbetaling wegens gebreken. Verantwoordelijkheid huurder aanbrengen bepaalde voorzieningen in geval van casco huur, ook na opvolging. Huurbetaling onterecht opgeschort. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2013:4553

Verboden onderhuur? slecht huurderschap? advertentie Marktplaats. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2448

Ontbinding en ontruiming; onder bewind gesteld na uitbrengen dagvaarding. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2015:817

Vordering schorsing van de tenuitvoerlegging. Toetsing bindend advies notaris. Hof toetst ambtshalve de (omvang van de) bevoegdheid van de bindend adviseur. Hof oordeelt voorshands dat de notaris niet bevoegd was bindend te adviseren met de inhoud en strekking als gedaan. Hof schorst de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2015:814

Incidentele vordering tot opheffing/schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Artikel 351 Rv. Criteria. Vordering afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2487

Nakoming gevorderd in kort geding. Beroep op opschorting niet gerechtvaardigd. Vordering (deels) toegewezen. certificaat als bedoeld in artikel 53 herziene EEX-Verordening (1215/2012) afgegeven. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:2408

Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (Verdrag van New York). Exequatur arbitraal vonnis. Rechtsmacht en relatieve bevoegdheid. Lees hier verder.

Tuchtrecht

ECLI:NL:TGDKG:2015:22 kamer voor gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders wordt verweten kosten in rekening te brengen voor exploten tot aanzegging van de datum van ontruiming van een onroerende zaak, terwijl een zodanige aanzegging wettelijk niet is voorgeschreven. De gerechtsdeurwaarders wordt daarnaast verweten kosten door te berekenen voor de kennisgeving bij afzonderlijk exploot aan het College van B&W van de gemeente waar de ontruiming plaatsvindt. De wet schrijft niet voor dat deze kennisgeving bij exploot moet geschieden. De gerechtsdeurwaarders wordt als laatste verweten dat zij bij elke ontruiming een ‘vaste getuige’ opvoeren. De eerste twee klachtonderdelen worden ongegrond verklaard. Ten aanzien van het laatste klachtonderdeel miskennen de gerechtsdeurwaarders dat het bepaalde in artikel 556 lid 2 Rv een facultatieve bevoegdheid betreft. Dat brengt mee dat de gerechtsdeurwaarders per individueel geval een afweging moeten maken over de noodzakelijkheid van de inzet van een getuige. Er mag geen sprake zijn van een gestandaardiseerde werkwijze. De gerechtsdeurwaarders hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij per individueel geval een afweging hebben gemaakt omtrent de noodzaak om een getuige mee te nemen. Dit wordt versterkt doordat zij in alle ontruimingszaken een getuige hebben meegenomen en dat de desbetreffende getuigen de processen-verbaal niet hebben ondertekend. Dit klachtonderdeel wordt door de Kamer gegrond verklaard. Beide gerechtsdeurwaarders wordt de maatregel van een geldboete van € 4000,00 opgelegd. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1288

Geschil over de wijze waarop de gerechtsdeurwaarder diverse incasso-opdrachten van klaagster heeft uitgevoerd. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1284

De KBvG is van mening dat het houden van het incassokantoor in een andere plaats dan waar de gerechtsdeurwaarder is benoemd in strijd is met artikel 16 Gerechtsdeurwaarderswet. De gerechtsdeurwaarder mag immers buiten het kantoor in zijn vestigingsplaats geen nevenkantoor houden, anders dan met toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid, zie lid 2 van artikel 16 Gdw. Deze toestemming ontbreekt in dit geval. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de Minister het houden van bijkantoren expliciet verbiedt. Verder blijkt uit de jurisprudentie dat de nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder niet los kunnen worden gezien van zijn ambtelijke activiteiten. Er bestaat geen grond voor de uitleg dat artikel 16 Gdw beperkt zou zijn tot de ambtelijke activiteiten van de gerechtsdeurwaarder en het de gerechtsdeurwaarder vrij zou staan ten behoeve van buitenambtelijke activiteiten kantoren buiten zijn vestigingsplaats te openen. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd, zulks met de aanzegging dat, indien andermaal door hem een van de in artikel 34 eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) bedoelde handelingen of verzuimen wordt gepleegd, een geldboete, schorsing of ontzetting uit het ambt zal worden overwogen. Het hof heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof is van oordeel dat een incassokantoor niet onder het begrip ‘nevenkantoor’ van artikel 16 Gdw valt, zodat het toestemmingsvereiste als bedoeld in artikel 16 lid 2 Gdw hier niet van toepassing is. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:21 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Afdragen ontvangen gelden. De gerechtsdeurwaarders hebben erkend dat niet is voldaan aan de Bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen. Deze klacht wordt gegrond verklaard. Geen maatregel opgelegd. De overige klachten worden ongegrond verklaard. Lees hier verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:18 kamer voor gerechtsdeurwaarders

Beslissing op verzet. Passeren bewindvoerder. Niet beantwoorden brieven. De Kamer vernietigt de beslissing van de voorzitter op deze onderdelen. Vast staat dat de bewindvoerder de gerechtsdeurwaarder schriftelijk heeft medegedeeld dat klaagster onder bewind was gesteld en heeft verzocht het correspondentieadres van klaagster te wijzigen in dat van de bewindvoerder. Aan een dergelijk verzoek dient te worden voldaan omdat van een redelijk handelend gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat deze in geval van een onder bewindstelling de bewindvoerder direct op de hoogte stelt van al hetgeen de bewindvoering aangaat (ECLI:NL:GHAMS:2014:2388) en dat exploten in ieder geval aan de bewindvoerder worden betekend. Bij de stukken bevindt zich geen enkele aan de bewindvoerder gerichte brief en de gerechtsdeurwaarder heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat er contact met de bewindvoerder is geweest. Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven met betrekking tot een bij hem in behandeling (geweest) zijnde zaak binnen een redelijke termijn beantwoordt. Dat is niet gedaan. Klachten gegrond, maatregel van berisping opgelegd. Voor het overige wordt het verzet ongegrond verklaard. Lees hier verder.

Agenda

april

16

Overleg KBvG - Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

16

Vergadering ressort Amsterdam

Aanmelden via kbvg@kbvg.nl.

20

KBvG Werkgroep Interne communicatie

22

Stakeholderbijeenkomst in het kader van het programma ‘herijking van het faillissementsrecht’

23

KBvG commissie evaluatie kwaliteitsnormen, toezicht en toetsing

23

KBvG ledenraadsvergadering

Actualiteiten

Rechtspraak: plannen met bestuursrechtspraak ‘principieel onjuist en ondoordacht’

De rechtspraak heeft geen goed woord over voor het conceptwetsvoorstel bestuursrechtspraak. Dat blijkt uit een nog niet openbaar gemaakt advies van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Het advies is opgesteld door een werkgroep waarin alle bij de bestuursrechtspraak betrokken instanties vertegenwoordigd waren. Lees hier verder.

Deurwaarder maakt vermakelijk foutje

Het Haagse deurwaarderskantoor AGC vergiste zich in een huisnummer en zorgde daarmee voor hilariteit op een prestigieus Gronings advocatenkantoor. De hilariteit ontstond vorige week donderdag toen het Haagse kantoor in deze krant de veiling van een pand aan de Hereweg in Groningen aankondigde. Achter het vermelde huisnummer 93 werken de advocaten en notarissen van hoofdkantoor Trip. Het verzoek om te veilen komt van de hypotheekbank Hypinvest. Lees hier verder.

Scheiden via Facebook, dat hoeft hier niet

Een vrouw uit New York heeft een opmerkelijke primeur: ze mag van de rechter scheiden via Facebook. In 2009 trouwde de dame met een Ghanese man, maar de relatie liep al snel op de klippen. Ze heeft al tijden alleen via de telefoon en Facebook contact met haar man en weet niet waar hij woont. Om te kunnen scheiden moet ze hem de scheidingspapieren kunnen sturen. Van de rechter mag ze dat nu doen met een privé-bericht op Facebook. Een opmerkelijke stap, maar in Nederland hoeven we dit soort foefjes niet uit te halen als je wettelijk uit elkaar wilt. Hier zorgen gerechtsdeurwaarders ervoor dat gerechtelijke stukken bij de juiste mensen terecht komen: "Dat is allemaal bij wet geregeld", zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders. Lees hier verder.

‘Vormerkung vraagt om evaluatie’

Verschillende politieke partijen pleiten voor een evaluatie van de Vormerkung. Dit doen ze na beoordeling van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Volgens het CDA gaat het nieuwe wetsvoorstel ten koste van de positie van de notaris. Lees hier verder.

Deurwaarder op de stoep na ontvangen cadeautje

Duizenden consumenten zijn de afgelopen tijd in fikse problemen gekomen door cadeautjes van bedrijven. Lees hier verder.

Dreigende flatbewoner wordt voorgeleid

Lees hier, hier en hier verder.

Het verschijnsel “Deurwaarders”

Natuurlijk wordt iedereen geacht zijn of haar rekeningen te betalen. En natuurlijk zijn er notoire ontduikers van die verplichting. Maar even natuurlijk zijn er ook de mensen, die zich door wat voor oorzaken dan ook in een netelige positie bevinden en gewoon niet of onvoldoende kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Lees hier verder.