Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 22,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

U komt toch ook naar de derde Juridische Poort?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) willen u van harte uitnodigen voor de derde Juridische Poort in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag op:

Donderdag 18 juni 2015. Inloop vanaf 17:00 uur, om 17:20 uur begint de bijeenkomst. Aansluitend vindt om 18.30 uur een borrel plaats. 

Met het recent gepubliceerde wetsvoorstel ‘Doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’ beoogt het ministerie van Veiligheid en Justitie de kosten van toezicht en tuchtrecht voor notarissen, deurwaarders en advocaten naar de beroepsorganisaties door te rekenen. Als er echter wordt gekeken naar de maatschappelijke bijdrage, voortvloeiend uit wettelijke taken van juridische beroepen, rijst de volgende vraag op: is deze doorberekening wel gerechtvaardigd gezien de cruciale bijdrage van het notariaat en de gerechtsdeurwaarders die het levert aan de rechtszekerheid voor individuele burgers, overheden en bedrijven? In de komende Juridische Poort staat dit vraagstuk centraal.

Het onderwerp zal worden ingeleid door mr. W.J.M. Davids, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden. Aan de discussie met de zaal zullen in ieder geval prof. mr. E.P.M. Joosen (hoogleraar Prudentieel Toezicht aan de UvA), mr. M. van Nispen (Tweede Kamerlid voor de SP) EN mr. J. van Wijngaarden (Tweede Kamerlid voor de VVD).

U kunt zich aanmelden via info@juridischepoort.nl of kbvg@kbvg.nl. Deelname is gratis.

Vacature bestuur KBvG

Dit jaar eindigen een drietal bestuurstermijnen. Zo eindigt op 1 oktober de tweede termijn van mevrouw Van Bockhooven en zij zal dan ook het bestuur van de KBvG moeten verlaten. Daarnaast eindigt de eerste termijn van de heer Boeder en de eerste termijn van mevrouw Bakhuis. Zij stellen zich beiden verkiesbaar voor een tweede termijn.

De ledenraad zal in september de bestuursleden in kwestie (her)benoemen. Het bestuur verdeelt de portefeuilles.

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over het bestuurslidmaatschap of over de verkiezingsprocedure contact op met het Bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl of raadpleeg www.kbvg.nl, vacaturecommissie.

Vacatures ledenraad KBvG

De ALV kiest de ledenraad. Op de voorjaarsALV staan enkele verkiezingen op de agenda. Zo is er een vacature voor lid van de ledenraad in Den Bosch, een vacature voor plaatsvervangend lid in Arnhem-Leeuwarden en een vacature voor het lidmaatschap in de ledenraad voor Arnhem-Leeuwarden. Dat betekent dat u (lid in het ressort Den Bosch/Arnhem-Leeuwarden) de kans heeft zitting te nemen in het beleidsbepalend orgaan van de KBvG. Geïnteresseerd? Meld u snel aan via kbvg@kbvg.nl.

Wetgevingsnieuws

Rechtsstaat en Rechtsorde (29 279)

Verslag van een algemeen overleg.

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (26 448)

Brief van de Minister en de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid.

Jaarverslag UWV.

Jaarverslag SVB.

Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (34 059)

Rapport 'Nederlanders over de kwaliteit van de rechtspraak'.

Impactanalyse ketenpartners.

Wijziging van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34 059)

Amendement van het lid Oskam.

Amendement van het lid Oskam over maximalisering oproepingstermijn naar drie in plaats van zes maanden.

Motie van het lid Van Oosten c.s. over efficiencyvoordelen bij het digitaliseringsproces.

Motie van het lid Oskam over het zes maanden later implementeren van het KEI project.

Motie van de leden Oskam en Van Nispen over niet op de Rechtspraak afwentelen van de kosten van de vertraging.

Amendement van het lid Helde waarmee de rechter de gevallen waarin hij de termijn van zes weken overschrijdt dient te motiveren.

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (24 515)

Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBNNE:2015:883

Deze interessante uitspraak wordt nogmaals gepubliceerd. Rechtbank onbevoegd. Beroep van twee eisers. Zaak is gestart met een brief van de deurwaarder (verweerder), waarin staat dat de woonvereniging haar vordering op eiser 2 ter incasso in handen heeft gesteld van de betreffende deurwaarder. In reactie daarop, schrijven eisers brieven aan de deurwaarder. Eisers stellen dat hun eerste brief aan de deurwaarder een verzoekschrift op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is en hun tweede brief een Wob-bezwaarschrift. Vervolgens stellen eisers beroep in bij de rechtbank waarbij zij aanvoeren dat verweerder heeft geweigerd om tijdig een schriftelijk besluit op bezwaar te nemen. De rechtbank oordeelt dat de deurwaarder in dit geval niet optreedt als persoon met enig openbaar gezag bekleed. De brieven van de deurwaarder, niet zijnde een bestuursorgaan, zijn geen besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De eerste brief van eisers aan de deurwaarder is geen Wob-verzoekschrift. Hieruit volgt dat het uitblijven van een reactie van verweerder op de tweede brief van eisers niet is aan te merken als het niet tijdig nemen van een besluit. Dus kon tegen het uitblijven van die reactie geen beroep worden ingesteld. Daarom is de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van het beroep. De rechtbank constateert dat eisers de aangelegenheid die zij in feite aan de orde hebben willen stellen, reeds eerder in vele andere juridische procedures aan de orde hebben gesteld. De rechtbank sluit niet uit dat zij zal overgaan tot veroordeling van eisers in de proceskosten wegens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht als dezelfde aangelegenheid opnieuw aan haar wordt voorgelegd. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1949

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Eindbeslissing na tussenbeslissing van 16 december 2014. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat de inhoud van de door de gerechtsdeurwaarder opgemaakte processen-verbaal van constatering niet correct is. Het hof verklaart alle klachtonderdelen ongegrond en bevestigt de bestreden beslissing. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:1927

Agentuurovereenkomst tussen deurwaarderskantoor en acquisiteur. Terugbetaling betaalde voorschotten na opzegging overeenkomst en uitblijven van provisieaanspraken. Leemte in overeenkomst, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval ingevuld: agent heeft ondanks ontbrekende provisie-inkomsten aanspraak op vergoeding ter hoogte van het minimumloon. Voorschotten behoeven slechts gedeeltelijk te worden terugbetaald. Lees verder.

ECLI:NL:RBOVE:2015:2409

Wetgever heeft evenmin bedoeld om bezwaar en beroep mogelijk te maken ter zake van de in rekening gebrachte vergoeding voor de aanmaning (aanmaningskosten); bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Beroep ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:677

Overeenkomst van geldlening zonder rentepercentage. Lees verder.

ECLI:NL:RBROT:2015:3629

Bestuurdersaansprakelijkheid. Beklamel-criterium. Niet-nakoming overeenkomst van koop en verkoop. Beoordeling van de vraag of gedaagde een verbintenis is aangegaan terwijl hij wist of moest weten dat vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Voorzienbaarheid van de schade. Lees verder.

ECLI:NL:HR:2015:1297

Gemeenschap, art. 3:166 BW. Vordering tot verdeling gemeenschappelijk stuk grond, art. 3:185 BW. Bevoegdheid deelgenoot om onverdeeld aandeel in gedeelte van gemeenschappelijk stuk grond te vervreemden, art. 3:175 lid 1 BW. Aanwijzing gedeelte als afzonderlijke, te individualiseren zaak; medewerking gezamenlijke deelgenoten; art. 3:170 lid 3 BW. Lees verder.

ECLI:NL:RBLIM:2015:4247

Rechtbank verklaart advocatenkantoor failliet, ondanks verweer omtrent bevoegdheid. Lees verder.

ECLI:NL:RBOBR:2015:2951

Gemeente geeft sportcomplex met zwembad voor 20 jaar in erfpacht aan verhuurder. Een aantal sportverenigingen huurt al 20 tot 10 jaar van deze verhuurder van gedurende enkele uren per week bepaalde ruimten, waaronder het zwembad. Verhuurder is in september 2013 eigenaar geworden van het complex. Er is geen overeenstemming bereikt met de gemeente over voortzetting van de subsidies. Exploitatie zonder subsidie tegen huidige tarieven is verlieslatend. Nadat eerst zoals tot dan gebruikelijk in de maand maart door verhuurder werd geïnventariseerd wanneer de verenigingen voor het seizoen 2014/2015 bepaalde accommodaties wensten, met vermelding dat de huur zoals gebruikelijk werd verhoogd, werd door verhuurder in juni een tariefverhoging van bijna 50 % aangekondigd. De kantonrechter oordeelt deze mededeling te laat gedaan. Verhuurder is gehouden de overeenkomsten voor het eerstkomende seizoen volgens de gebruikelijke tarieven voort te zetten. Inmiddels heeft verhuurder in december 2014 rechtsgeldig opgezegd tegen 1 augustus 2015 en eindigen alle overeenkomsten per die datum. Vordering in reconventie door verhuurder tot verklaring voor recht dat aan huurders geen beroep toekomt op ontruimingsbescherming van artikel 7:230a BW kan niet in deze dagvaardingsprocedure worden toegewezen. Lees verder.

Rechtbank Noord-Holland 21 mei 2015

Niet gepubliceerd. Ontvangen van een van onze leden. Een groothandel verkoopt en levert roerende zaken aan afnemer op krediet. In verband met wankele financiële positie afnemer, eist groothandel een borgstelling van dga. Deze borgstelling wordt ingeleverd, voorzien van een handtekening echtgenote ex 1:88 BW. Afnemer gaat failliet en groothandel spreekt borg aan. Pas in de procedure stelt borg dat de handtekening niet van zijn echtgenote is en roept vernietiging van borgstelling in. Uiteindelijk komt er zelfs een handtekeningdeskundige aan te pas die concludeert dat handtekening hoogstwaarschijnlijk niet van echtgenote is. Groothandel wijzigt grondslag bij akte (na repliek) naar onrechtmatige daad. Vordering volledig toegewezen. Lees verder.

Agenda

mei

28

Spir-it Gebruikerssessie - Project VAART

28

KBvG College Toetsing van Gerechtsdeurwaarders

28

Overleg zelfbouwers en voorzitters gebruikersverenigingen

28

Speciaal voor beroepsorganisaties: congres Toekomstgericht verenigen

28

Overleg KBvG - College van Deskundigen Schuldhulpverlener

29

Overleg van de directeuren van de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten organisaties

29

KBvG Workshopdag

30

KBvG Algemene Ledenvergadering (ALV)

juni

1

Klankbordgroep System2System (S2S)

2

Stuurgroep Beslagregister

2

Commissie Ondernemerschapsbeleid (VNO-NCW en MKB-Nederland)

2

BFT Auditorendag

2

Kennismakingsgesprek Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

2

UIHJ - 22nd International Congress of Judicial Officers / 2-5 juni (Madrid, Spanje)

3

Lustrumcongres VVCM (25 jaar)

Actualiteiten

Jaarverslag NVVK

Het jaarverslag over 2014 van NVVK is gepubliceerd. Lees verder.

NotarisID op congres ‘Digitaal Zakendoen & eID’

Tijdens het congres ‘Digitaal Zakendoen & eID’ zal Robert Heinen een pitch verzorgen over NotarisID. Het congres in Bunnik vindt plaats op 10 en 11 juni. Met NotarisID kunnen particulieren op basis van hun identiteitsbewijs persoonlijke gegevens bij de notaris in een digitale NotarisID laten vastleggen. De eigenaar van een NotarisID bepaalt telkens weer welke gegevens mogen worden gedeeld met andere partijen. Zo kan iemand op het internet bewijzen dat hij is wie hij zegt dat hij is. Lees verder op knb.nl.

Eigenaar bedrijf komt in openbaar UBO-register

Bedrijven moeten in openbare registers duidelijk gaan maken wie hun werkelijke eigenaren (‘ultimate beneficial owners’) zijn. Deze registers, die alle EU-landen moeten opzetten, worden vrij toegankelijk voor autoriteiten en mensen met een legitieme interesse. Dit stelt de nieuwe anti-witwas-richtlijn die woensdag door het Europees Parlement is aangenomen. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Lees verder op knb.nl.

De wereld gaat ten onder aan schulden, waarschuwt Goldman Sachs

Vergrijzing en steeds maar groeiende schulden dreigen de solvabiliteit van veel landen te ondermijnen, waarschuwt de European chief executive van Goldman Sachs Asset Management. Lees verder op AccountantWeek.nl.

Graydon: Gemeenten verdubbelen controle op kredietwaardigheid

Uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat het decentralisatieproces bij de gemeenten zorgt voor een groeiende behoefte aan financiële informatie over leveranciers. Van 2013 op 2014 verdubbelde het aantal opgevraagde kredietrapporten door lokale besturen. Daarnaast steeg ook het aantal gemeenten dat beroep gaat doen op deze rapporten. Onder impuls van de decentralisatie zijn het vandaag vooral gezondheids- en welzijnsinstellingen waarover financiële informatie wordt opgevraagd. Lees verder op AccountantWeek.nl.

Eerbied voor de edelachtbare

Een goede reputatie is een groot goed voor een rechter - overal ter wereld. Maar wat rechters moeten doen om hun reputatie hoog te houden verschilt van land tot land. De verschillen en hun belang zijn door Nuno Garoupa (hoogleraar in Texas en Lissabon) uiteengezet in zijn gloednieuwe boek Judicial Reputation – a comparative theory, dat afgelopen donderdag werd gepresenteerd. Garoupa ging erover in discussie met de Nederlandse rechters Dory Reiling en Heico Kerkmeester. Lees verder op Mr. Online.

Advocaten zijn de crisis nog niet voorbij

Er zijn tekenen van economisch herstel, maar hoe zit dat in de advocatuur? Uiteenlopende indicatoren wijzen erop dat de balie nog niet uit de problemen is. Structurele veranderingen op de markt houden de advocatuur in de greep. Empathische vaardigheden en creativiteit zijn volgens ABN Amro-sectorbankier Han Mester sleutelwoorden voor professionals in de zakelijke dienstverlening. Lees verder op Advocatenblad.nl.