Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 31,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Tussentijdse PE-overzichten 2015-2016

De leden van de KBvG ontvangen in week 32 de tussentijdse PE-overzichten. De leden die een (individuele) cursus hebben gevolgd maar nog niet een bewijs van deelname aan de KBvG hebben verzonden, kunnen dit alsnog versturen vóór week 32.

Vacature bestuur KBvG

Dit jaar eindigen een drietal bestuurstermijnen. Zo eindigt op 1 oktober de tweede termijn van mevrouw Van Bockhooven en zij zal dan ook het bestuur van de KBvG moeten verlaten. Daarnaast eindigt de eerste termijn van de heer Boeder en de eerste termijn van mevrouw Bakhuis. Zij stellen zich beiden verkiesbaar voor een tweede termijn.

De ledenraad zal in september de bestuursleden in kwestie (her)benoemen. Het bestuur verdeelt de portefeuilles.

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie over het bestuurslidmaatschap of over de verkiezingsprocedure contact op met het Bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl of raadpleeg www.kbvg.nl, vacaturecommissie.

Wetgevingsnieuws

Onderzoek naar de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven

Technische informatie over de publicatie Financieringsmonitor 2015-1. Lees verder.

Procesreglement Verzoekschriftprocedures Kanton per 1 juli 2015

Dit procesreglement vindt zijn oorsprong in een initiatief vanuit het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK), dat vervolgens is ondergebracht in het Programma Civiele Sectoren. Het procesreglement is ter reflectie voorgelegd aan de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en het Verbond van Verzekeraars. Op 5 november 2012 heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) de tweede versie van dit procesreglement goedgekeurd. In juni 2015 heeft het LOVCK de derde versie van dit procesreglement goedgekeurd. Na verkregen akkoord door de Presidentenvergadering, hebben de gerechtsbesturen van alle rechtbanken het reglement als eigen reglement vastgesteld. Het reglement is gepubliceerd in de Staatscourant. Lees verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBLIM:2015:6061

Opdracht tot verrichten incassowerkzaamheden aan deurwaarderskantoor. Geschil over betaling nota na verzending van een enkele incassobrief en daarop volgend advies om bij gebrek aan mogelijkheden tot verhaal van procederen af te zien (en dossier te sluiten). Betekenis van een beding in de algemene voorwaarden in relatie tot andere onderdelen overeenkomst en tot de feitenconstellatie. Toepassing art. 6:248 lid 2 BW. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:2893

Onrechtmatige executie van beroepen vonnis. De kantonrechter heeft een huurovereenkomst bedrijfsruimte op vordering van de verhuurder in reconventie ontbonden omdat de huurder een tijdelijke geringe achterstand in de huurbetalingen heeft gehad, ondanks het feit dat die achterstand ten tijde van de comparitie al weer geheel was aangezuiverd. Het hof is van oordeel dat de door tijdelijke betalingsonmacht ingegeven tijdelijke tekortkoming in de nakoming van de huurbetalingsverplichtingen wegens haar geringe betekenis de ontbinding van de huurovereenkomst met haar ingrijpende gevolgen in dit geval niet rechtvaardigt. De vermeerderde eis van de huurder in conventie tot schadevergoeding op te maken bij staat ter zake de onrechtmatige executie van het beroepen vonnis wordt toegewezen. Lees verder.

ECLI:NL:RBNNE:2015:3654

Huurovereenkomst, betalingstermijn, verbeurde contractuele boetes. Lees verder.

ECLI:NL:GHDHA:2015:2092

Vermeerdering eis (uitbreiding grondslag vordering) in eerste aanleg niet toegestaan, In hoger beroep wordt geappelleerd tegen afwijzing vordering en wordt dezelfde eisvermeerdering aan de orde gesteld. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:2891

Kort geding. Executiegeschil. Verzet tijdig, want toezending van kopie van het verstekvonnis is geen daad van bekendheid. Vordering tot verbod tenuitvoerlegging terugvorderingsbesluit van de gemeente. Nog geen dwangbevel afgegeven. Ontbrekende bevoegdheid burgerlijke rechter. Ook geen spoedeisend belang. Lees verder.

ECLI:NL:RBOVE:2015:3589

In geval van een overgang van de onderneming vanuit een faillissement, voorbereid middels een pre-pack, is artikel 7:666 BW van toepassing. Derhalve zijn de regels van de overgang van een onderneming als bedoeld in art. 7:662 e.v. niet van toepassing. Richtlijn 2001/23/EG leidt niet tot ander oordeel, nu het voor toepasselijkheid van artikel 5 van de Richtlijn, gaat om liquidatie van de vervreemder, de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming drijft en niet om de onderneming, het samenstel van activa/ de economische entiteit. Niet gebleken van misbruik van faillissementsrecht door de verkrijgende vennootschap. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:2895

Huur bedrijfsruimte. Na voortijdig vertrek van huurder wijzigt verhuurder de sloten van het gehuurde. Onder de gegeven omstandigheden levert dat zonder ingebrekestelling geen verzuim op van de verhuurder, dus geen grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. Niet komen vast te staan dat verhuurder het gehuurde zelf in gebruik heeft genomen, wat daarvan ook de gevolgen zouden zijn geweest. Anderzijds moet het verhuurder vanwege de verhuizing en de latere buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst volkomen duidelijk zijn geweest dat de huurder in ieder geval beoogde de huur te beëindigen per de eerst mogelijke datum. Het ontbreken van een schriftelijke opzegging is dan niet tegen te werpen. Lees verder.

ECLI:NL:RBAMS:2015:4764

Wet Mulder, verkeersboete. Dwangsommen. Officier van justitie beslist op administratief beroep zonder betrokkene in de gelegenheid te stellen om de gronden van beroep aan te vullen, hoewel daarom was verzocht. Betrokkene dient beroep bij kantonrechter in. Nadat officier van justitie nalaat (tijdig) het beroep door te zenden verzoekt betrokkene het administratief beroep te herzien en te vernietigen. Omdat een besluit uitbleef heeft betrokkene het CVOM in gebreke gesteld. Het verzoek is afgewezen en het bezwaar daartegen is niet-ontvankelijk verklaard. Tegen dit laatste besluit dient betrokkene ook beroep bij de kantonrechter in, waarbij is verzocht om dwangsommen vast te stellen. De kantonrechter overweegt dat de herzieningsmogelijkheid als bedoeld in artikel 4:6 Awb is uitgesloten in artikel 7:27 Awb. Het verzoek om de beslissing op administratief beroep te herzien is dan ook geen aanvraag in de zin van artikel 1:3 Awb. Er zijn geen dwangsommen verbeurd als gevolg van het aanvankelijk uitblijven van een reactie. De reactie van de officier van justitie is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het beroepschrift tegen de verkeersboete is ten onrechte kennelijk ongegrond verklaard. De verkeersboete zelf is terecht opgelegd. Lees verder.

ECLI:NL:RBAMS:2015:4761

Faillissement, positie pandhouder na verstrijken van een door de curator gestelde termijn ex artikel 58 Fw, gestold aluminium in elektrolyseovens geen bestanddeel geworden van het elektrolysefabrieksgebouw gelet op omstandigheden van dit geval (3:4 lid 2 BW), onrechtmatig daad (6:162 BW) door te (doen) verhinderen dat pandhouder haar toekomende recht van parate executie kon uitoefenen; schadeberekening. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:3023

Finale kwijting. Geen bewijs geleverd dat de betekenis van de term ‘finale kwijting’ niet begrepen werd en wil er niet op was gericht finale kwijting te verlenen.Zie ECLI:NL:GHAMS:2014:4805. Lees verder.

ECLI:NL:GHARL:2015:5484

Hoger beroep; particuliere borgtocht; toestemming van echtgenote; geen dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden; omvang informatieplicht bank jegens borg; beperkte strekking van voorrecht van uitwinning indien overeengekomen. Lees verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:2756

Bewijslastverdeling ten aanzien van gesteld schuldeisersverzuim. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:3049

Het BFT heeft een bewaringstekort op de derdengeldrekening en een negatieve liquiditeitspositie geconstateerd. Verder vond de berekening van de bewaringspositie niet plaats volgens de zogenoemde BLOS-regelgeving en is 94% van de zaken die de gerechtsdeurwaarder in behandeling heeft afkomstig van één opdrachtgever. De kamer heeft toepassing gegeven aan artikel 38 lid 1 Gdw, gelet op de zeer ernstige aard van de handelingen en verzuimen en de gerechtsdeurwaarder met onmiddellijke ingang voor de duur van zes maanden geschorst. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. Lees verder.

Tuchtrecht

ECLI:NL:GHAMS:2015:3038

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. De kamer heeft het verzet van klager tegen de beschikking van de voorzitter van de kamer, waarbij de klacht van klager tegen de gerechtsdeurwaarder als kennelijk ongegrond heeft afgewezen, ongegrond verklaard. Nu niet is gebleken van schending van fundamentele beginselen van een behoorlijke procesorde dan wel van andere gronden die een doorbreking van het appelverbod rechtvaardigen, is er geen reden om van het in artikel 39 lid 4 Gdw opgenomen rechtsmiddelenverbod af te wijken. Het hof verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:3031

Klacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder dat hij ten onrechte dwangsommen heeft geïncasseerd. Daarnaast lag de executieopbrengst van de onroerende zaak te X onder de marktwaarde en heeft de gerechtsdeurwaarder in strijd met zijn berichten (een van) de gelegde beslagen niet doorgehaald. De kamer heeft het verzet van klaagster tegen de beschikking van de voorzitter op een onderdeel gegrond en voor het overige ongegrond verklaard en de klacht van klaagster tegen de gerechtsdeurwaarder op dat onderdeel ongegrond verklaard. Tegen de beslissing van de kamer dat het verzet ongegrond is, staat geen rechtsmiddel open. De kamer heeft in zijn beslissing het verzet van klaagster alleen ten aanzien van het hiervoor onder 4. sub iii weergegeven klachtonderdeel gegrond verklaard. Het hof zal daarom slechts dat klachtonderdeel aan een beoordeling onderwerpen. Het hof is met de kamer van oordeel dat geen tuchtrechtelijk laakbaar handelen kan worden vastgesteld en bevestigt de bestreden beslissing ten aanzien van klachtonderdeel 4.iii. Het hof verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar hoger beroep voor zover dat ziet op de klachtonderdelen 4.i en 4.ii. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:3035

Klacht tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof vernietigt de bestreden beslissing, verklaart klachtonderdeel c. gegrond, legt aan de gerechtsdeurwaarders de maatregel op van berisping op en verklaart de klacht voor het overige ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:3050

Het BFT heeft een bewaringstekort op de derdengeldrekening en een negatieve liquiditeitspositie geconstateerd. Verder vond de berekening van de bewaringspositie niet plaats volgens de zogenoemde BLOS-regelgeving en is 94% van de zaken die de gerechtsdeurwaarder in behandeling heeft afkomstig van één opdrachtgever. Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder zich jegens een medewerker van het BFT niet betamelijk gedragen. De kamer heeft overwogen dat vast staat dat de gerechtsdeurwaarder een negatieve bewaringspositie op zijn derdengeldrekening heeft laten ontstaan en dat hij dit tekort niet terstond heeft aangevuld en niet aannemelijk heeft gemaakt dat hem daarvan geen verwijt treft. Onweersproken is dat de gerechtsdeurwaarder eerder een aanzienlijk lager bewaringstekort aan het BFT heeft gerapporteerd en daarvoor door het BFT was gewaarschuwd. Verder heeft de gerechtsdeurwaarder in strijd gehandeld met de regelgeving van de KBvG door zich teveel afhankelijk te maken van één opdrachtgever en een negatieve liquiditeits- en solvabiliteitspositie te laten ontstaan. De gerechtsdeurwaarder heeft de hem verweten gedragingen erkend, althans onvoldoende betwist. De klachtwaardigheid van het aan de gerechtsdeurwaarder verweten handelen is evident. De moeilijke persoonlijke omstandigheden waarin de gerechtsdeurwaarder zich bevond, vormen hoe betreurenswaardig ook, geen excuus. De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:125

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:124

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:123

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:121

Hoogte van de beslagvrije voet en aanpassing daarvan. De beslagene heeft groot belang bij een snelle en correcte vaststelling van een beslagvrije voet. Gerechtsdeurwaarders dienen daarom bij de toepassing en aanpassing van de beslagvrije voet grote zorgvuldigheid te betrachten en snel en adequaat te reageren op verzoeken om aanpassing daarvan. Dat is, naar de gerechtsdeurwaarder ook heeft erkend, hier niet gebeurd. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:119

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:118

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:117

Is een afschrift van het exploot gelaten in persoon? De gerechtsdeurwaarder heeft, na te hebben aangebeld bij de flat waar klager woonachtig is, na een reactie op zijn vraag aan klager, het exploot in de brievenbus gelaten en heeft in het exploot vermeld dat afschrift is gelaten in persoon. De Kamer overweegt dat een door een gerechtsdeurwaarder uitgebracht exploot een authentieke akte is waaruit voortvloeit dat hetgeen door de gerechtsdeurwaarder in een dergelijk exploot wordt verklaard overeenkomstig de feitelijke situatie dient te zijn. De tekst dat afschrift is gelaten in persoon veronderstelt dat het exploot ook daadwerkelijk aan een persoon is overhandigd hetgeen hier niet het geval was. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:115

Van een gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij brieven binnen een redelijke termijn beantwoordt. Het gedurende vijf maanden onbeantwoord laten van brieven is onbehoorlijk. Klacht gegrond, maatregel van berisping opgelegd. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:116

Indien een aangekondigd beslag geen doorgang vindt moet de debiteur daarvan tijdig in kennis worden gesteld. In dit geval is dit kenbaar gemaakt aan de maatschappelijk werker van klager. Het enkele feit dat klager niet in staat was de vordering te betalen en bezig was met schuldhulpverlening laat onverlet dat de gerechtsdeurwaarder gerechtigd is beslag te leggen. Klacht ongegrond verklaard. Lees verder.

ECLI:NL:TGDKG:2015:120

Beslissing op verzet. De Kamer is het met de beslissing van de voorzitter eens en verklaart het verzet ongegrond. Lees verder.

Agenda

juli

31

projectgroep vereenvoudiging beslagvrije voet

Actualiteiten

Celstraf voor veroorzaker explosiegevaar flat Utrecht

Een 43-jarige man is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk, voor het veroorzaken van explosiegevaar in een flat in de Utrechtse wijk Overvecht. Lees verder.

Justitieminister Geens (België) snoeit verder in gerechtskosten

De ministerraad heeft drie koninklijke besluiten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd die de gerechtskosten verder moeten drukken. De teksten herzien de tarieven voor speeksel- en dna-analyses en die van de betekening door gerechtsdeurwaarders in strafzaken. Samen moeten de kb's de factuur met 11 miljoen euro doen dalen. Lees verder.

Op vakantie? Betaal eerst je schulden!

De Belastingdienst houdt geregeld onaangekondigde acties op Schiphol. Na de gebruikelijke paspoortcontrole kan de Belastingdienst vragen of je nog openstaande rekeningen hebt. Zo is er vorige week een behoorlijk bedrag geïnd. "We hadden iemand bij wie 19.000 euro openstond. Die rekende vervolgens contant af", vertelt Johan Hooglugt van de Belastingdienst. Tot nu toe is er dit jaar al zo'n 500.000 euro opgehaald. Lees verder.

Staat wil voorzien in onafhankelijke toetsing bij tappen van gesprekken met advocaten

Het kabinet hecht grote waarde aan het belang van een eerlijk proces voor verdachten en de onbelemmerde toegang tot een advocaat. Daarom kunnen inlichtingen- en veiligheidsdiensten nu alleen onder strikte voorwaarden gesprekken met advocaten tappen in het belang van de nationale veiligheid. Lees verder.

Rechtbank: advocaat handelde onrechtmatig door entameren kansloos kort geding

Een advocaat die een bij voorbaat kansloos kort geding begint tegen de wederpartij, handelt onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank Gelderland vorige maand beslist. ‘Voorop staat dat een partij de vrijheid heeft zijn belang aan een rechter voor te leggen. Deze bevoegdheid kan echter worden misbruikt door deze uit te oefenen als er een zodanige onevenredigheid bestaat tussen het belang bij uitoefening van die bevoegdheid en het belang dat daardoor wordt geschaad,’ aldus de rechtbank. Lees verder.