Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 35,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Behandeling wetsvoorstel wijziging Gerechtsdeurwaarderswet

De vaste commissie van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer behandelt op 7 september a.s. het wetsvoorstel 34047 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Vergadering ledenraad 3 september a.s.

Op donderdag 3 september a.s. vergadert de ledenraad weer. Op de agenda staat de verkiezing van de voorzitter van de ledenraad en de (her)benoeming van bestuursleden. De eerste bestuurstermijn van Chris Bakhuis-van Kesteren loopt af, evenals die van Oscar Boeder. Nienke van Bockhooven verlaat het bestuur per 1 oktober a.s. Omdat zij plaatsvervangend voorzitter is, benoemt de ledenraad drie bestuursleden en uit de leden van het bestuur vervolgens de plaatsvervangend voorzitter.

Vier kandidaten !

Voor de drie vacatures in het bestuur zijn vier kandidaten. Chris Bakhuis en Oscar Boeder stellen zich herkiesbaar en daarnaast hebben Marjolein de Wilde en Paul Otter zich kandidaat gesteld. De kandidaten zetten hun motivering om zich kandidaat te stellen uiteen tijdens de vergadering.

Er staan nog meer onderwerpen op de agenda. Zo beraadt de ledenraad zich over een notitie inzake de gevolgen van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderwet voor de huishouding van de KBvG. Denkt u hierbij aan de vermindering van het aantal ledenraadsleden. Ook het gewijzigde reglement KBvG Normen voor kwaliteit en het reglement voor de nieuwe commissie Toetsing komen aan de orde. Daarnaast wordt de ledenraad gevraagd haar goedkeuring te geven aan het Reglement Digitaal beslagregister. De agenda en de vergaderstukken kunnen de leden van de KBvG inzien via het KBvGnet.

Nieuwe website met informatie over aanpak agressie op werk

Bent u op zoek naar informatie over de aanpak van agressie op het werk? Dan kunt u voortaan terecht op de website www.agressievrijwerk.nl. Deze nieuwe website, een gezamenlijk initiatief van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en het programma VPT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt achtergronden, praktische tips, praktijkvoorbeelden en veel andere instrumenten om agressie en geweld op het werk tegen te gaan.

Hoe zat het ook al weer met...de kostendelersnorm en het kindgebonden budget

Per 1 januari van dit jaar is de kostendelersnorm ingevoerd voor mensen die (opnieuw) bijstand aanvragen, inhoudende dat als een bijstandsgerechtigde een woning deelt met meerdere volwassenen, zijn bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Per 1 juli van dit jaar is de kostendelersnorm ingevoerd voor mensen die op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering ontvingen (zij vielen tot die tijd onder het overgangsrecht). Het was aanvankelijk de bedoeling dat de kostendelersnorm per 1 juli van dit jaar ook zou doorwerken in de berekening van de beslagvrije voet, maar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daar vooralsnog vanaf gezien. Omdat het ministerie naar aanleiding van het KBvG-preadvies Naar een nieuwe beslagvrije voet de mogelijkheden onderzoekt om de beslagvrije voet te vereenvoudigen, vond zij het niet voor de hand liggen om de berekening van de beslagvrije voet dan eerst ingewikkelder te maken (klik hier voor meer informatie). Daarvoor valt iets te zeggen, maar dit betekent wel dat een bepaalde groep schuldenaren geen verhaal meer zal bieden. De KBvG heeft de staatssecretaris daar meerdere keren op gewezen. In zijn brief van 2 april 2014 heeft het bestuur het een en ander als volgt verwoord:

‘‘Wanneer de kostendelersnorm per 1 juli niet doorwerkt in de berekening van de beslagvrije voet, beschikt een grote groep schuldenaren over een lagere bijstandsuitkering, terwijl de beslagvrije voet relatief hoog blijft. Bij de invoering van de beslagvrije voet in 1991 merkte de wetgever nog op het van belang te vinden ook degenen met een minimuminkomen aansprakelijk te houden en verhaal te laten bieden voor de schulden die zij aangaan. Dat uitgangspunt wordt bij uitstel – in ieder geval – tijdelijk losgelaten. Het bestuur van de KBvG vraagt zich af in hoeverre die keuze aan schuldeisers is uit te leggen.’’

Vooralsnog is er hangende het onderzoek naar de vereenvoudiging van de beslagvrije voet geen verandering in het standpunt van de staatssecretaris te verwachten. Overigens is het de bedoeling dat al in de loop van 2016 een wetsvoorstel over dit onderwerp aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Per 1 januari van dit jaar is de bijstandsnorm die geldt voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande. Dit is het gevolg van de Wet hervorming kindregelingen. Als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet ontvangt de alleenstaande ouder met een laag inkomen, een hoger kindgebonden budget. De alleenstaande ouder met een hoger inkomen ontvangt deze toeslag niet of slechts voor een beperkt deel. Omdat de beslagvrije voet gekoppeld is aan 90% van de lagere bijstandsnorm, zal ook de beslagvrije voet lager zijn. De alleenstaande ouder met een lager inkomen ontvangt dan nog het kindgebonden budget. De alleenstaande ouder met een hoger inkomen ontvangt deze toeslag niet. Dat gemis aan toeslag wordt gecompenseerd in de beslagvrije voet. De KBvG stelt zich op het standpunt dat gerechtsdeurwaarders de ‘nieuwe’ beslagvrije voet kunnen uitrekenen als zij beschikken over de informatie die daarvoor nodig is. Vooruitlopend op de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is het Autorisatiebesluit BRP in ieder geval aangepast aan het opnemen van het kindgebonden budget in de berekening van de beslagvrije voet. U bent daarover geïnformeerd in het Nieuws van de Week van week 33.

Wetgevingsnieuws

Kamervragen over wijziging voorwaarden NLE waardoor dubbele energierekening wordt ontvangen

Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat de Nederlandse energiemaatschappij (NLE) de voorwaarden wijzigt waardoor mensen een dubbele energierekening ontvangen.

Wijzigingen iv.m. deponering in handelsregister langs elektronische weg

Voorstel van wet.

Memorie van toelichting.

Antwoord op vragen over stopzetten toeslagen dak- en thuislozen

Lees hier verder.

Antwoord op vragen bericht «Studenten lenen graag, alleen niet voor de studie»

Lees hier verder.

Wetsvoorstel teneinde omvang wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Nota van wijziging.

Antwoord op vragen over frauderen met gesubsidieerde rechtshulp

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBLIM:2015:7196, 21 augustus 2015

Kort geding. Executiegeschil. Niet geoordeeld kan worden dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van haar bevoegdheid om tot executie van het ‘ontruimingsvonnis’ over te gaan. Het is niet aannemelijk dat het te executeren klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust, dan wel dat de executie op grond van ná het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

ECLI:NL:RBLIM:2015:7155, 20 augustus 2015

Kort geding. Ontruiming huurwoning. Betalingsachterstand van drie maanden. Betalingsonmacht ten gevolge van beslistermijn bijstandsaanvraag ligt in risicosfeer van gedaagde.

ECLI:NL:RBLIM:2015:7121, 20 augustus 2015

Kort geding. Ontruiming huurwoning. Bij beoordeling zijn niet enkel de feiten en omstandigheden die in de bodemprocedure bij de appelrechter zijn aangevoerd relevant. Structurele, ernstige en voortdurende overlast veroorzaakt in en rondom de huurwoning. Ontruiming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar (artikel 6:248, tweede lid BW).

Agenda

augustus

26

KBvG commissie Meerjarenbeleid

31

Bestuurlijk overleg KBvG - NVVK

september

1

KBvG en MKBNL

3

KBvG Vacaturecommissie

3

Ledenraad KBvG

8

KBvG werkgroep arbocatalogus

10

Dag van de rechtspraak 2015

10

KBvG en KNB overleg juridische poort

10

Stichting Leerstoel executie- en beslagrecht

11

KBvG College Toetsing Gerechtsdeurwaarders

Actualiteiten

Huur niet correct opgezegd, toch niet gebonden aan verlenging

Als een huurovereenkomst per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit opgezegd moet worden en dat gebeurt niet, wil dat niet zeggen dat verhuurder he altijd aan een verlenging van de huur kan houden. Lees verder op WijNoordHolland.nl

Deurwaarder op de stoep bij 76.000 oud-studenten

Ruim één op de vijf oud-studenten die hun studieschuld moeten afbetalen, heeft een betalingsachterstand. Ongeveer twee derde van hen reageert niet op aanmaningsbrieven en krijgt uiteindelijk bezoek van een deurwaarder. Lees verder op RTLnieuws.nl.

De schimmige benoeming van curatoren

Welke curator een faillissement afhandelt, beslist de rechtbank. De selectiecriteria zijn weinig transparant, niet-bindend en de toepassing ervan is oncontroleerbaar. Lees verder via Recht.nl.