Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 4,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

UIHJ nieuwsbrief

Wij wijzen u graag op de nieuwsbrief van UIHJ. Lees verder.

Evaluatie onderzoek Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz)

De leden van de KBvG worden binnenkort uitgenodigd om deel te nemen aan een evaluatieonderzoek naar de gevolgen van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz). Met de invoering van de Wgbz werd onder andere het tariefstelsel gewijzigd (per 1 november 2010) en het betalen aan de poort (per 1 januari 2011) ingevoerd. In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de Wgbz zijn gerealiseerd en of er neveneffecten zijn opgetreden.Het onderzoek wordt uitgevoerd door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak. De leden van de KBvG ontvangen een e-mail met een link naar de vragenlijst.

In de herhaling: gastdocenten gezocht

Tijdens de Week van het geld van 9-13 maart 2015 organiseert stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Budget Challenge gastlessen door heel Nederland voor MBO studenten over het onderwerp jongeren en schulden. Zij werken hierbij samen met de KBvG en NVVK. De stichting is op zoek naar KBvG-leden die interesse hebben in het geven van gastlessen. U kunt zich opgeven als geïnteresseerde en WWJB informeert u in februari dan nader.

PE-overzichten 2013-2014 verzonden

Het nieuwe tijdvak voor permanente educatie is van start op 1 januari 2015. De overzichten van het tijdvak 2013-2014 worden deze week gezonden aan de leden. Ontvangt u geen overzicht of ontbreken er cursussen op uw overzicht, dan verzoeken wij u dit via de e-mail te melden aan het bureau. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welke cursus ontbreekt, op welke datum deze is gevolgd, door welke opleidingsinstelling de cursus is gegeven en het aantal opleidingspunten dat aan de cursus is toegekend.

Wetgevingsnieuws

Antwoord Kamervragen inzake afbetalingsregelingen door het CJIB

Lees verder.

Amendement inzake Wet registermediator (33 722)

Lees verder.

Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (33 977)

Lees verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2014:10716

Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Beroepsfout bestaat uit het onbetaald laten van griffierecht in bestuursrechtelijke procedures inzake het beroep tegen beslissingen van de Arbeidsinspectie. Na deze beroepsfout vordert het advocatenkantoor honorarium bij kantonrechter. In reconventie vordert andere partij schadevergoeding, ontbinding en terugbetaling reeds betaalde declaratie. In conventie verklaart de kantonrechter het advocatenkantoor niet-ontvankelijk vanwege nagelaten begrotingsprocedure. Verwijzing van de procedure in reconventie naar de sector civiel vanwege hoogte gevorderde schadevergoeding. Kansbeoordeling hoe de beroepszaken zouden zijn afgelopen indien de bestuursrechter had geoordeeld over genoemde beroepen tegen de beslissingen van de Arbeidsinspectie. Negatief oordeel hierover. Vorderingen afgewezen. Geen belang bij ontbinding, werk geheel gedaan en prijsafspraak staat vast. Compensatie van proceskosten vanwege gedrag veweerder in reconventie. Lees verder.

ECLI:NL:RBMNE:2014:6853

Boedelverdeling; in echtscheidingsbeschikking bevel tot verdeling waarbij notaris is benoemd voor wie verdeling plaatsvindt. Vrouw ontvankelijk in vordering om de rechtbank de verdeling vast te laten stellen, nu partijen niet bij notaris zijn geweest? Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:5557

Gerechtelijke bewaarneming van een schip. Uit de bewaarnemingsovereenkomst volgt een weerlegbaar vermoeden dat de bewaarnemer houder is van het schip. De bewaarnemer kan in de hoedanigheid van houder worden aangesproken voor de havengelden volgens de toepasselijke Regeling voor de zeehaven te IJmuiden. Lees verder.

ECLI:NL:RBDHA:2014:16348

Beslag. Verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen op handelsvoorraad is na behandeling ter zitting afgewezen. Eerder was voorlopig verlof, namelijk totdat door de voorzieningenrechter definitief op het verzoek zou hebben beslist, verleend. Lees verder.

ECLI:NL:RBROT:2014:10715

De vordering van de curator op een vennootschap op grond van paulianeus handelen door die vennootschap wordt afgewezen. De vordering jegens de bestuurder van (zowel die vennootschap als) de gefailleerde vennootschap wordt eveneens afgewezen. Weliswaar staat krachtens het bepaalde in artikel 2:248 BW vast dat de bestuurder van de gefailleerde vennootschap zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld doch de bestuurder heeft in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat andere feiten of omstandigheden dan zijn kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. Lees verder.

ECLI:NL:RBGEL:2014:8102

Verplichting mee te werken aan aangeboden crediteurakkoord. Bij niet meewerken is aannemelijk dat gedaagde niet aleen zichzelf, maar ook de andere concurrente crediteuren en de financierende bank in nadelige positie brengt. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:4534

Procesrecht. Toepassing van art. 3:301 lid 2 BW. ‘’Binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel’’ wil zeggen dat de termijn aanvangt op de dag waarop het rechtsmiddel is ingesteld en voortduurt tot en met de volle achtste dag na laatstbedoelde dag. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3956

Hypothecaire geldlening wordt bij verkoop van het huis afgelost. Bank vordert aflossing wegens vervroegde aflossing. Heeft de bank mogen vertrouwen dat de lener het boetebeding had aanvaard? Bewijsopdracht aan bank. Lees verder.

ECLI:NL:GHAMS:2014:3788

Vervolg van tussenarrest 25 maart 2014. Vordering van verzekeraar deels toewijsbaar, deel fout begroot. Gedingkosten in hoger beroep gecompenseerd. Lees verder.

Agenda

januari

21

Expertmeeting inzake KEI, de aanstaande uitvoeringswet en AMvB

22

Overleg KBvG - de Rechtspraak

23

KBvG College Toetsing van Gerechtsdeurwaarders

23

Overleg KBvG - Stichting Weet Wat Je Besteedt

27

Overleg KBvG - VNO-NCW en MKB-Nederland

29

SAVE THE DATE! DE RECHTSPRAAK VAN MORGEN (KEI-congres)

30

Commissie Ondernemerschapsbeleid (VNO-NCW en MKB-Nederland)

Actualiteiten

Eerste hulp voor slachtoffers van agressie

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak biedt een aanpak om agressie en geweld op het werk tegen te gaan. In die aanpak ligt de focus op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Toch komen agressie- en geweldsincidenten voor. Wat kun je doen wanneer je slachtoffer bent van zo’n incident? Bij wie kun je terecht? In dit artikel is het op een rijtje gezet. Lees verder op evpt.nl.

Weer vragen over vrije advocaatkeuze naar Europese Hof van Justitie

Gingen er in oktober vorig jaar vanuit de Hoge Raad al vragen over de bandbreedte van de vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden in een procedure bij het UWV naar het Hof van Justitie van de EU, nu is dat het geval met een bezwaarprocedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het Gerechtshof Amsterdam wil van het Hof weten of de bezwaarschriftprocedure bij het CIZ een ‘administratieve procedure’ is.

Leest u verder op advocatie.nl.

Tilburgse vrouw telefonisch voor 4300 euro opgelicht door 'deurwaarder'

Een 38-jarige vrouw uit Tilburg is dinsdag na een telefoongesprek met een ‘deurwaarder’ voor 4300 euro opgelicht.

Leest u verder op bndestem.nl.

Partneralimentatie en wangedrag; waar ligt de grens?

In april 2014 heeft het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem het verzoek van een man om een bijdrage in zijn levensonderhoud van de vrouw afgewezen wegens wangedrag van de man. Eenzelfde soort zaak diende vlak daarvoor bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Interessant is om te bezien welke omstandigheden rechters laten meewegen in de beoordeling van een beroep op wangedrag.

Leest u verder op recht.nl.

Nog steeds zorgen bij rechters om vastzetten mensen vanwege boetes

Het komt nog steeds voor dat tegen mensen die boetes niet kunnen betalen, gijzeling wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie. Dit middel is bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen, tot  betalen te dwingen. Voor mensen die niet kunnen betalen, zoals mensen met grote schulden of psychische problemen, is gijzeling niet bedoeld.

Leest u verder op rechtspraak.nl.