Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 47,  2015

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Inwerkingtreding Verordening digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders

Na twee jaar hard werken door KBvG en SNG, na vele informatiesessies met de leden, na besluitvorming door ledenraad en algemene ledenvergadering en na goedkeuring door de Staatssecretaris van V&J, is vrijdag 13 november jl. de Verordening digitaal beslagregister gerechtsdeurwaarders (DBR) gepubliceerd in de Staatscourant. Verordening en reglement treden in werking per 1 januari 2016 en vanaf dat moment vullen en raadplegen de gerechtsdeurwaarders het register.

Het DBR wordt gevuld met alle nieuwe derdenbeslagen op een vordering tot periodieke betaling waaraan een beslagvrije voet is verbonden, daaronder begrepen executoriale derdenbeslagen op toeslagen. Alle vòòr 1 januari 2016 gelegde lopende beslagen die voldoen aan dit criterium worden zo spoedig mogelijk in het DBR geregistreerd. Verordening en reglement zijn gepubliceerd op de website van de KBvG.

Vragen over het beslagregister kunt u stellen via kbvg@kbvg.nl.

Conseil Permanent UIHJ in Den Haag

Volgende week houdt de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) haar Conseil Permanent in Den Haag. De vergadering vindt plaats op donderdag 26 en vrijdag 27 november 2015. De vergadering kan alleen worden bijgewoond door de officiële afgevaardigden van de diverse landen. 

Wisselende zienswijze t.a.v. relatieve bevoegdheid ?

De KBvG kreeg een melding dat er in toenemende mate wisselende zienswijzen van kantonrechters zouden zijn ten aanzien van de relatieve bevoegdheid in zaken met een bewindvoerder. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 21 oktober 2015. Vriendelijk verzoek om ons te laten weten als dat ook uw ervaring is: kbvg@kbvg.nl.

Legitimatiepassen nieuwe stijl

Het ministerie van V&J geeft sinds kort nieuwe legitimatiepassen uit bij verlopen en verloren passen en bij nieuwe aanvragen. Het ministerie heeft met de rechtbanken gecommuniceerd dat zowel de oude als de nieuwe legitimatiepassen in omloop zijn en dat beide rechtsgeldig zijn, maar niet alle rechtbanken hebben dat bericht ontvangen. Mocht u tegen problemen aanlopen, meld dat bij de KBvG.

Wetgevingsnieuws

Antwoord op begrotingsvragen Veiligheid en Justitie

Minister en Staatssecretaris van V&J hebben antwoord gegeven op de vele vragen die zijn gesteld over de begroting van het ministerie. Wij lichten er een uit. Op vraag 376 ("Kan de besparing die in 2016 beoogd is met de invoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen) (Kamerstuk 34145), aangezien de behandeling in de Tweede Kamer nog niet heeft plaatsgevonden?") is het antwoord: "In een begroting worden standaard alle positieve dan wel negatieve budgettaire effecten opgenomen van beleidsintensiveringen of -extensiveringen die al dan niet nog moeten worden uitgewerkt in wetgeving. Pas nadat definitief duidelijk is geworden dat een beleidsinitiatief wordt geschrapt worden de financiële consequenties in de begroting verwerkt."

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHSHE:2015:4547

Driedubbele niet-ontvankelijkheid. Civiele rechter heeft ex artt. 475b en 475c Rv geen bevoegdheid tot het vaststellen van de beslagvrije voet. Indien de beslagvrije voet niet of niet juist wordt toegepast door de deurwaarder, dient een executiegeschil (artikel 438 lid 2 Rv) of executie-kort geding (artikel 438 lid 2 Rv) te worden geëntameerd.
Vaststelling beslagvrije voet ex artikel 475e Rv kan niet indien verzoeker verklaart in Nederland zijn vaste woon- en verblijfplaats te hebben.
Voor vaststelling beslagvrije voet dienen ex artikel 475d Rv voldoende stukken in het geding te worden gebracht: overzichten van inkomsten, belastingaangiftes, (woon)toeslagen), huurovereenkomst, ziektekostenverzekeringspolis. Lees hier verder

ECLI:NL:RBOVE:2015:5011

Executiegeschil. De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat het handelen van gedaagde niet anders kan worden gekwalificeerd dan schandalig, ongehoord en onbehoorlijk. De voorzieningenrechter schorst de executie van het vonnis voor een periode van drie maanden. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12814

Kort geding. Opheffing derdenbeslagen onder huurders. Bij belangenafweging is relevant dat in de bodemprocedure de vordering waarvoor beslag is gelegd, door de rechtbank is afgewezen. Huurinkomsten worden aangewend voor betaling hypotheeklasten. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2015:12809

Wet griffierechten burgerlijke zaken. Gevorderde buitengerechtelijke kosten vallen onder de geldvordering als bedoeld in artikel 10 lid 1 Wgbz en tellen dus mee bij de bepaling van de hoogte van het verschuldigde griffierecht. Lees hier verder.

ECLI:NL:HR:2015:3308

Art. 81 lid 1 RO. Beslagrecht. Maatstaf voor onrechtmatige beslaglegging als de hoofdvordering slechts gedeeltelijk toewijsbaar blijkt. Betekenis schikking hoofdzaak voor de kosten van het beslag en de vervangende bankgarantie. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:113

Kort geding. Vordering tot opheffing van beslagen. Voorshands is niet aannemelijk geworden dat Amerikaans vonnis niet door de bodemrechter zal worden erkend. Afwijzing. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2015:4677

Kort geding, strekkende tot ontruiming van woning van appellant na onderhandse verkoop ervan door de bank op basis van een door appellant gegeven volmacht. Brief van de bank, waarbij de lening geheel werd opgeëist en waarin werd gedreigd met een executoriale verkoop, berust op een vergissing en leidt er niet toe dat de bank geen gebruik meer mocht maken van de volmacht. Nu appellant de betalingsachterstand niet had aangezuiverd, mocht de bank gebruik maken van de volmacht. Geen lijfsdwang. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2015:4497

Vordering advocaat tot betaling van zijn werkzaamheden. Aanvang verjaringstermijn ingevolge artikel 3:307 lid 1 BW. Wanneer is de vordering opeisbaar? Artikel 6:38 BW. Lees hier verder.

Agenda

november

18

ALV MKB NL

19

Jubileum editie - Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

19

Overleg met Rabobank inzake e-derdenbeslag

20

Commissie Toetsing

20

Symposium St. Leerstoel

21

ALV KBvG

23

Startbijeenkomst commissie BLOS

24

Bestuurvergadering UIHJ

24

Commissie Meerjarenbeleid

25

UIHJ

25

College van deskundigen schuldhulpverlening

25

Ronde tafel Vereenvoudiging beslagvrije voet

26

UIHJ Conseil Permanent

27

UIHJ Conseil Permanent

december

1

Raad van State: KBvG - Ministerie V&J inzake Vo onafhankelijkheid

7

Bestuursvergadering

Actualiteiten

Enschedeër krijgt werkstraf na trappen deurwaarder

Deurwaarders moeten hun werk kunnen doen, onder alle omstandigheden. Om dat kracht bij te zetten, veroordeelde politierechter Hans Bloebaum de 50-jarige Gio D. tot 80 uur taakstraf, twee weken voorwaardelijk en het betalen van 475 euro schadevergoeding. Lees hier verder.