Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 29,  2016

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

KBvG genoemd in evaluatierapport Wet prejudiciële vragen

Onlangs verscheen de evaluatie van de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Geconcludeerd wordt dat de wet een onverdeeld succes is gebleken en dat invoering van een prejudiciële procedure in het strafrecht te overwegen valt. In het evaluatierapport worden op p. 82 lovende woorden besteed aan de inbreng van de KBvG en de beroepsgroep in zeven (!) prejudiciele procecedures:

''De kampioen ‘opmerkingen maken’ en daarmee de beste (en oudste) ‘vriend’ van de Hoge
Raad is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) die in vijf
zaken intervenieerde. Echt vreemd is dat niet als bedacht wordt dat de deurwaarders bij
vele civiele procedures betrokken zijn en dat zij dan vooral betrokken zijn bij die procedures
waarvan er ‘dertien in een dozijn’ gaan. Daarbij komt dat twee vragen voortkwamen uit een
deurwaarderskortgeding (art. 438 lid 4 Rv).293 In die zaken was de deurwaarder dus
procespartij.''

Klikt u hier voor het volledige evaluatierapport.

Kamerbrief over aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering rijksincasso (V&J)

Staatssecretaris Dijkhoff heeft de Kamer, middels een brief, nader geïnformeerd over de voortgang van de aanbesteding Gerechtsdeurwaarderdiensten in het kader van Clustering rijksincasso (Cri) en over het advies van de expertgroep over de aanbesteding. Dit naar aanleiding van een toezegging van de minister tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Klikt u hier voor de Kamerbrief.

Sluiting ING-kantoor Velperweg (Arnhem)

Vanaf 1 augustus kunnen deurwaarders niet meer terecht op de Velperweg in Arhem voor het aanleveren van beslagen.

Waar kunnen deurwaarders met hun beslagen terecht?
• U kunt uw beslagen afgeven op een van de hoofdkantoren in Leeuwarden of Amsterdam:
- In Leeuwarden: Tesselschadestraat 1, 8913 HA Leeuwarden.
- In Amsterdam op de Amsterdamse Poort: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam
• U kunt elektronisch derdenbeslag leggen via E-beslag.

Tijd besparen door uw beslagen te sorteren
De ING stelt het op prijs als u de beslagen vooraf sorteert op:
• Zakelijk en Particulier (inclusief eenmanszaken)
• Hoogte van het vorderingsbedrag.

Wetgevingsnieuws

V&J in beeld: belangrijkste feiten, cijfers en visies nu makkelijk vindbaar

De belangrijkste rapporten over de huidige stand van zaken bij alle onderdelen van Veiligheid en Justitie zijn nu gegroepeerd terug te vinden op de website van het ministerie Veiligheid en Justitie.

Op de pagina VenJ in Beeld zijn feiten, cijfers en visies over de belangrijkste thema’s te vinden. Ook is er een discussiestuk op de website van het ministerie Veiligheid en Justitie gepubliceerd over de strategische uitdagingen van Veiligheid en Justitie. Het document is op basis van gesprekken met vele betrokkenen, zowel binnen als buiten het departement, tot stand gekomen en is bedoeld om met de vele geïnteresseerden binnen en buiten het ministerie het debat te voeren over de koers voor de toekomst.

Klikt u hier voor het discussiestuk 'De rechtsstaat opnieuw toerusten'. 

Regeling en modelovereenkomst uitstroom bijstandsgerechtigden

Klikt u op de links om de regeling en de modelovereenkomst te bekijken.  

Het nieuwe regime voor bijzondere persoonsgegevens onder de privacyverordening

De wetgever is aan zet om de ruimte te pakken die de nieuwe EU-Privacyverordening lijkt te bieden. Doet de wetgever dit niet, dan komen diverse sectoren van de maatschappij (o.a. verzekeraars, banken en scholen) onder de nieuwe regels in een lastig parket. Zij mogen dan namelijk opeens, op straffe van hele forse boetes, geen bijzondere persoonsgegevens meer verwerken.

Leest u verder op recht.nl

Overzicht recente prejudiciële vragen

Het overzicht van lopende zaken vermeldt drie nieuwe zaken waarin op grond van art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld. De vragen zien op (1) de eisen die aan de “veertiendagenbrief” uit art. 6:96 lid 6 BW worden gesteld, (2) de mogelijkheden tot voorwaardelijke ontbinding van een arbeidsovereenkomst onder de Wet werk en zekerheid en (3) de verhouding tussen de het door de Hoge Raad aangenomen recht op verhoorbijstand (HR 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608) en de Beleidsbrief OM.

Leest u verder op cassatieblog.nl.

Evaluatie Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, die 4 jaar in werking is, lijkt een onverdeeld succes. De mogelijkheid voor feitenrechters om in civiele procedures wetstechnische vragen voor te leggen aan de Hoge Raad, wordt waarschijnlijk uitgebreid naar het strafrecht.

Leest u verder op recht.nl.

Steun van GCV voor initiatief tot modernisering personenvennootschapsrecht

‘Het rapport van de werkgroep personenvennootschappen creëert een degelijke basis voor modernisering van het personenvennootschapsrecht. De huidige wetgeving op dit gebied is niet meer van deze tijd.’ Daarover bestaat volgens de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) brede consensus onder vennootschapsjuristen en in de maatschappij. Maar de GCV plaatst ook kanttekeningen bij het rapport.

Leest u verder op knb.nl.

Wettelijk beschermde titel voor mediators

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. Voor registratie gelden straks uniforme eisen aan opleiding en ervaring. Deze mediators moeten een eed afleggen voor de rechtbank. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Leest u verder op mr-online.nl.

Nieuwe wet om 'cowboys' bij incassobureaus aan te pakken

Malafide incassobureaus moeten een boete kunnen krijgen als ze te hoge kosten in rekening brengen, geld eisen voor niet geleverde diensten of mensen intimideren. Dat stellen ChristenUnie en PvdA in een initiatiefwet die zij vandaag samen indienen.

Leest u verder op nos.nl.

Jurisprudentie

Hof Den Haag 10 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1543

Executiegeschil; dwangsommen verbeurd?; artikel 47 Awr; plicht tot verstrekken van informatie aan Belastingdienst t.a.v. buitenlands vermogen (KB Lux).

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5717

Twee voormalige vrienden sluiten een overeenkomst van bewaarneming van klassieke auto's (met schade). Die overeenkomst heeft naar zijn aard een tijdelijke karakter (zolang de bewaarnemer de beschikking had over een kelder onder zijn 'anti kraak' bewoonde villa). Als de bewaarder moet verhuizen en hij de wederpartij verzoekt de auto's op te halen, doet deze dat niet. Bewaarder neemt de auto's noodgedwongen mee naar nieuwe adres (woning vriendin). Daar verdwijnen de auto's. Bewaarder niet aansprakelijk. De overeenkomst was beëindigd en de wederpartij verkeerde in (schuldeisers)verzuim ten aanzien van het ophalen van de auto's. Zelfde oordeel ten aanzien van een Aston Martin die al ruim voor de verhuizing naar een garage was verplaatst en vanuit daar naar de woning van de vriendin.

Rb. Overijssel 14 juli 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:2561

Vordering schorsing tenuitvoerlegging wordt afgewezen, omdat - ondanks de onduidelijkheid in het te executeren vonnis – geen sprake is van een juridische misslag.

Wel sprake van een feitelijke misslag, maar die is van te geringe betekenis om de tenuitvoerlegging te schorsen.

Rb. Den Haag 18 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8136

Opheffing conservatoir beslag op windturbines. Opstallers hebben de windturbines na beëindiging van de opstalovereenkomst verkocht aan een derde partij en wensen tot levering over te gaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat het wettelijk wegneemrecht van de opstallers niet is beperkt, noch dat er sprake is van een exploitatieplicht. Landeigenaren komt geen beroep toe op een koopoptie. Vordering toegewezen.

Hof Den Haag 9 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1083

Verstekarrest m.b.t. deelvonnis; verschuldigdheid waarborgsom; grief t.a.v. verschuldigdheid hoofdsom slaagt, maar grief t.a.v. proceskosten 1e aanleg niet want in bestreden deelvonnis nog geen beslissing over die proceskosten.

Rb. Rotterdam 6 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2016:5137

Te late betaling griffierecht. Niet ontvangen van factuur geen reden voor toepassing hardheidsclausule. Geen onjuiste mededeling. Griffierecht blijft verschuldigd. Begroting proceskosten.

Hof Den Bosch 12 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2832

Door executant is niet aannemelijk gemaakt dat geëxecuteerde niet aan de veroordeling heeft voldaan en daarom de dwangsom heeft verbeurd. Opheffing executoriale beslagen.

Hof Amsterdam 12 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2788

Huurder handelt niet in strijd met zijn verplichting het gehuurde zelf te bewonen, ook al verblijft hij regelmatig in het buitenland.

Hof Amsterdam 12 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5677

Executie kort geding. Beslag en executie van certificaten van aandelen op naam. Botsende beslagen, artikel 480 lid 1 Rv van toepassing?

Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2016, ECLI:NL:TADRARL:2016:92

Klacht over eigen advocaat  6 jaar na afsluiting dossier. Verjaring op grond van artikel 46g Advocatenwet. Geen verschoonbare termijnoverschrijding. Onbekendheid met klachtrecht niet aangetoond. Klager niet-ontvankelijk.

Agenda

Actualiteiten

Bewindvoerder niet gedagvaard in cassatie: eiseres niet-ontvankelijk?

(1) De omstandigheid dat de bewindvoerder in cassatie bij vergissing niet mede is gedagvaard, leidt in dit geval niet tot niet-ontvankelijkheid. Eiseres mag de bewindvoerder op grond van art. 118 Rv alsnog oproepen. (2) Kantoorbetekening op grond van art. 63 Rv is ook mogelijk bij het oproepen van curatoren en bewindvoerders in de zin van art. 52 Rv.

Leest u verder op recht.nl.

‘Markt voor juridische dienstverleners zal drastisch veranderen’

Inkopers van juridische diensten gaan in de toekomst fors hogere eisen stellen aan juridische dienstverleners. Ze willen ‘geïntegreerd advies’ dat grenzen en disciplines overstijgt, beter en meer gebruik van technologie, vooral advies over de naleving van wet- en regelgeving, vaste prijzen en meer transparantie in tarieven, en overwegen zelfs niet-traditionele juridische dienstverleners in te schakelen.

Leest u verder op mr-online.nl

CZ gaat wanbetalers helpen in plaats van incassobureau langs te sturen

Zorgverzekeraar CZ gaat mensen die in de schulden zitten niet meer straffen, maar helpen. Dat doet ze samen met gemeenten en andere partijen.

In Breda loopt nu een pilot. Straks gaat CZ dit in meer Brabantse gemeenten doen.

Leest u verder op creditexpo.nl.

Cassatieblog presenteert: Kijk op KEI

Op 12 juli 2016 zijn de wetsvoorstellen van het digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI) goedgekeurd door de Eerste Kamer. Begin 2017 zullen de eerste digitale procedures van start gaan. In de aanloop naar de daadwerkelijke invoering van digitaal procederen informeren de (cassatie)advocaten van Pels Rijcken u op Kijk op KEI over de digitale procesvoering én de inhoudelijke wijzigingen van het civiele procesrecht. Wilt u goed voorbereid zijn op het nieuwe procederen, lees dan de berichten op Kijk op KEI.

Bron: Cassatieblog.nl.

Bijzondere zorgplicht van de bank bij borgtocht (bis)

Een professionele kredietverstrekker als een bank heeft een bijzondere zorgplicht jegens een particuliere borg. De kredietverstrekker moet ervoor zorgen dat degene die zich borg stelt voor de schuld van een derde zich bewust is van de risico's—zo herhaalde de Hoge Raad.

Leest u verder op recht.nl.

Aantal veilingbiedingen via internet stijgt

Bijna 30 procent van de veilingobjecten is vorig jaar verkocht via internet. Een jaar eerder was dit nog 20 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV). In 2015 kon op 184 veilingzittingen worden geboden via internet. Bij deze zittingen gingen 2.210 objecten onder de hamer.

Leest u verder op knb.nl.

Vaker buitenlandse boetes betalen

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) streeft er volgens woordvoerder Karen Temmink naar met steeds meer Europese landen kentekengegevens uit te wisselen. ,,We gaan voorwaarts met het zoeken naar nieuwe landen. Die overeenkomsten zijn wederkerig.’’

Het betekent dat Nederlanders die in andere landen een verkeersovertreding begaan, steeds vaker een buitenlandse boete op de mat krijgen. Al langer wisselt ons land kentekengegevens uit met België, Duitsland en Zwitserland. In 2014 is daar Frankrijk bijgekomen en in december 2015 Polen.

Leest u verder op dvhn.nl.

‘Malafide incassobureaus treffen kwetsbare mensen’

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wil samen met PvdA-Kamerlid Keklik Yücel de praktijken van malafide incassobureaus aan banden leggen. ‘Hun verdienmodel is mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan, op kosten jagen.’ Sinds donderdag ligt een initiatiefwetsvoorstel ter inzage.

Leest u verder op nd.nl.

Column: De kosten van het tuchtrecht en de kunst van het begroten

Onze minister – u weet vast wel welke topper ik bedoel – meldde dat de advocatuur alle kosten voor het tuchtrecht zelf moet gaan betalen, omdat het tuchtrecht primair in haar eigen belang is. Een financieel schokeffect levert dat niet op, want per advocaat stijgen de jaarlijkse kosten van het tuchtrecht met zo’n € 70,-, bijna € 1,2 miljoen in totaal. De advocatuur lapte deze kosten namelijk al lang grotendeels zelf. Ik wist dat niet. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik eens gaan uitzoeken wat dat dan altijd al kostte, dat tuchtrecht.

Leest u verder op advocatie.nl.

Minder huisuitzettingen en huurschulden

De afgelopen jaren hebben gemeente, Welbions en de Stadsbank Oost Nederland met succes intensief samengewerkt, om huurachterstanden te voorkomen. De deurwaarder is minder vaak ingeschakeld, doordat de partijen samen met de huurders al in een vroeg stadium zoeken naar een passende betalingsregeling. En dat scheelt de huurder al snel zo’n 600 euro. Omdat de aanpak zo succesvol is, tekenen de partijen nu een convenant. Daarmee verankeren ze de werkwijze in hun organisaties. 

Leest u verder op tvenschedefm.nl.