Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 6,  2016

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Nepdagvaardingen, Avrotros Opgelicht en kamervragen

Het is vaak voorbij gekomen in de media de afgelopen dagen: incassobureaus die nepdagvaardingen versturen. Reden voor het tv-programma Avrotros Opgelicht om er weer aandacht aan te besteden, incusief tips hoe je de nepdeurwaarder kan herkennen ("een gerechtsdeurwaarder vraagt nooit om een bedrag plus borg"). Jeroen van Wijngaarden, VVD tweede kamerlid, stelde vragen tijdens het vragenuurtje en het verslag van die sessie leest u hier. De minister benadrukt dat incassobureaus niet de indruk mogen wekken dat ze deurwaarderskantoren zijn of dat zij zelfstandig in staat zijn om een dagvaarding uit te sturen en zegt toe (mede) met de KBvG te zullen overleggen.

Hoe zat het ook al weer met betekening aan bewindvoerders ?

Als een persoon onder beschermingsbewind is gesteld, bepaalt de wet dat tijdens het bewind het beheer over de onder bewind staande goederen niet toe komt aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. De bewindvoerder vertegenwoordigt in en buiten rechte (1:441 BW). De Hoge Raad heeft op 7 maart 2014 bepaald dat de bewindvoerder als formele procespartij te gelden heeft. Wanneer iemands goederen onder bewind staat, volgt hij dus voor alles wat de uitoefening van dit bewind betreft de woonplaats van de bewindvoerder. Concreet betekent dit dat de gerechtsdeurwaarder aan de bewindvoerder moet betekenen. In het curatele en bewindregister kan worden nagegaan of iemand onder bewind staat, maar (nog) niet alle bewinden staan erin. Wanneer de gerechtsdeurwaarder bekend is met het bewind van de schuldenaar, dient hij het adres van de bewindvoerder te volgen, doet hij dat niet dan kan dat tuchtrechtelijk laakbaar handelen inhouden. In art. 46 lid 3 Rv staan de mogelijkheden opgenomen als bijvoorbeeld een bewindvoerder weigert om het afschrift van een exploot in ontvangst te nemen.

Nieuwe prejudiciële vragen

Het bestuur heeft besloten in twee dossiers te ondersteunen bij het indienen van een prejudiciële vraag of het voorbereiden ervan.

Het eerste dossier gaat over de vraag of art. 12 Grondwet en/of de Algemene wet op het binnentreden in de weg staan aan het verlenen van een machtiging in de zin van artikel 3:299 BW om een woning tegen de wil van de bewoner te betreden, (in aanmerking nemende dat - immers onbetwist - voldaan is aan de nadere voorwaarden), en is bij het gebruikmaken van de (rechterlijke) machtiging ex artikel 3:299 BW door Brabant Wonen de (voortdurende) aanwezigheid van een deurwaarder vereist en moet dit vereiste bij het verlenen van de machtiging (als voorwaarde voor rechtmatig gebruik) worden bepaald?

Het Hof Den Bosch neemt in aanmerking dat het antwoord op deze vragen ook van belang kan zijn voor de beslechting van tal van vergelijkbare geschillen, het gewicht van de aangelegenheid (het grondwettelijke verbod op het binnentreden van een woning), de in de uitspraak aangehaalde (tegenstrijdige) jurisprudentie en het feit dat deze vragen kennelijk niet langs de ‘gewone’ weg aan de Hoge Raad worden voorgelegd, noch ‘in het belang der wet’. Het hof is daarom voornemens deze vragen bij wege van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. De KBvG is in overleg getreden met appellante om schriftelijke inbreng te kunnen leveren.

Het tweede dossier lijkt op het eerste gezicht meer casuïstisch, maar is voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder eveneens van belang. Het betreft een conservatoir beslag onder een vreemde mogendheid, waarvan door de gerechtsdeurwaarder ex artikel 3a GDW melding werd gedaan aan de minister en ten aanzien waarvan de minister vervolgens een aanzegging deed aan de gerechtsdeurwaarder. De minister is van mening dat de beslagen zouden rusten op goederen die bestemd zijn voor de publieke dienst en daarom immuniteit van executie zouden genieten. Beslaglegger verwijst hierbij naar het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 7 april 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:1337) nu deze casus een vrijwel identieke kwestie betreft.

In genoemd arrest is onder meer geoordeeld dat de vorderingen die, aangenomen dat zij bestaan, samenhangen met of voortvloeien uit contracten met commerciële partijen niet per definitie onder de immuniteit van executie vallen (zie ro. 3.13). Beslaglegger stelt zich op het standpunt dat de beslagen op vorderingen van de vreemde Staat, zoals deze onder de derden zijn gelegd, niet vallen onder de immuniteit. Deze vorderingen betreffen immers gelden of roerende goederen die samenhangen met of voortvloeien uit commerciële contracten tussen de vreemde Staat en derden, waaronder een groot aantal ondernemingen die op commercieel vlak zaken doen met de vreemde Staat. Er zijn geen gronden om a priori uit te gaan van de presumptie van immuniteit indien daar geen verklaring van de vreemde staat aan ten grondslag ligt, en ook uit de aard van de beslagen goederen of uit enige andere aanwijzing niet kan worden afgeleid dat aannemelijk is dat de beslagen goederen een publieke bestemming hebben. Beslaglegger stelt daarom dat de Staat onjuist dan wel te voorbarig de aanzegging heeft gedaan nu beslaglegger stelt dat de gelegde beslagen louter vorderingen betreffen van commerciële aard.

Wordt vervolgd !

Budget Challenge: gastdocenten gezocht

Een steeds groter wordende groep MBO- studenten heeft met schulden te maken. De gerechtsdeurwaarders zien de gevolgen hiervan dagelijks in de praktijk. Het project Budget Challenge probeert deze groep studenten financieel bewuster te maken door een Budget Challenge workshop en een Phone Challenge workshop aan te bieden. De workshops hebben als doel:
• het taboe te doorbreken voor jongeren die in de schulden zitten en concrete tips aan te reiken om goedkoper te leven en uit de problemen te komen;
• preventie te bieden voor jongeren die (nog) niet in de schulden zitten en handvatten aan te reiken om goed met geld om te gaan;
• een bijdrage te leveren aan de financiële zelfredzaamheid van jongeren in het algemeen;
• specifiek in te gaan op kostenbewust gebruik van de mobiele telefoon.

De Budget Challenge workshop (maart) wordt gegeven door leden van de NVVK en de KBvG. Leden van de KBvG kunnen contact opnemen met de KBvG voor informatie over het aanmelden als gastdocent.

Circulaire BFT: data 2016 indienen financiële gegevens

Het BFT verzond onlangs weer de jaarlijkse circulaire aan de gerechtsdeurwaarders waarin aangegeven wordt wanneer de financiele gegevens uiterlijk moeten worden ingediend. Voor de jaarcijfers is dat zodra deze zijn opgesteld en uiterlijk 1 juli 2016. De cumulatieve kwartaalgegevens Q1 2016 en bewaarplichtgegevens worden voor 1 mei 2016 ingedined bij het BFT. Klik hier voor de circulaire.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBROT:2016:960

Uitleg/Haviltex vaststellingsovk met aflossingsschema betalingsachterstand gedaagde. Verschuldigdheid bgk ogv wet of ovk niet relevant nu rechter ambtshalve matigt. Afwijzen gevorderde waarmerk Europese Executoriale Titel als bedoeld in de EET-Verordening. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHDHA:2016:155

Ontbinding, ontruiming na huurachterstand. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2016:891

Voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv; verzoek om opheffing executoriaal beslag en schorsing van de betalingsverplichting aangaande kinderalimentatie. Rechtbank acht zich bevoegd om over beide verzoeken te oordelen. Beide vorderingen afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBDHA:2016:1154

Onrechtmatige overheidsdaad. Kosten van bewaring van als bewaarder aangewezen veilinghuis bij beslag ex artikel 94 Sv. Artikel 11 Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Biv). Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2016:641

Vordering tot opheffen executoriaal beslag opgeheven. Verjaring dwangbevel. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHSHE:2016:297

Voornemen tot het stellen van prejudiciële vragen:
staan artikel 12 van de Grondwet en/of de Algemene wet op het binnentreden in de weg aan het verlenen van een machtiging in de zin van artikel 3:299 BW om een woning tegen de wil van de bewoner te betreden, (in aanmerking nemende dat - immers onbetwist - voldaan is aan de nadere voorwaarden), en is bij het gebruikmaken van de (rechterlijke) machtiging ex artikel 3:299 BW door Brabant Wonen de (voortdurende) aanwezigheid van een deurwaarder vereist en moet dit vereiste bij het verlenen van de machtiging (als voorwaarde voor rechtmatig gebruik) worden bepaald? Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2016:693

Kort geding. Ontruiming huurwoning. Betalingsachterstand huur en servicekosten rechtvaardigt voorwaardelijke ontruiming. Dwangsom, die mede ter voorkoming van kostbare gerechtelijke ontruiming wordt gevorderd, komt kantonrechter gerechtvaardigd voor. Geldvordering achterstallige huur en servicekosten (gedeeltelijk) toewijsbaar. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2016:632

Executiegeschil ter zake van een ontruimingsvonnis. Vordering in kort geding tot schorsing van de executie afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2015:10925

Vordering opheffen conservatoir beslag afgewezen. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2016:372

Klacht tegen gerechtsdeurwaarders. Intrekking hoger beroep. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHAMS:2016:365

Het BFT verwijt de oud-notaris - kort gezegd - dat hij wet- en regelgeving heeft geschonden doordat gelden toebehorend aan rechthebbenden niet op de kwaliteitsrekening zijn bewaard maar aan hem in privé - en aan de oud-boekhouder - zijn betaald, zonder dat daartoe een opdracht van de rechthebbenden bestond. Evenmin heeft de oud-notaris vastgesteld of de bewaringspositie hiertoe toereikend was.
Daarnaast is er een negatieve bewaringspositie en is geen zorgvuldige administratievoering, en/of bewaring van cliëntengelden geweest.
De kamer heeft de klacht tegen de oud-notaris, met uitzondering van een klachtonderdeel (met betrekking tot de negatieve bewaringspositie), gegrond verklaard en de oud-notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd.
De oud-notaris heeft het hoger beroep ingetrokken.
Het hof verklaart de oud-notaris niet-ontvankelijk in het hoger beroep. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBOVE:2016:300

Executiegeschil, afspraken tot betaling nagekomen. Lees hier verder.

Agenda

februari

11

Commissie Ondernemerschapsbeleid VNO-NCW

11

Cie ondernemerschapsbeeid VNONCW MKBNL

12

Commissie Toetsing

12

Overleg KBvG en UWV

15

Werkconferentie Rechtsbijstand

18

Ledenraadsvergadering

18

Commissie Meerjarenbeleid

23

KBvG Cie online aankondiging verkoop roerende zaken

25

KBvG Cie hervorming ledenraad

maart

1

KBvG en BFT Integraal toezicht

Actualiteiten

Notariskamer verbiedt externe grootaandeelhouders in notarispraktijk

Het is notarissen niet toegestaan om niet-notarissen of niet toegestane partners substantieel financieel te laten participeren in hun notariskantoor. Dat is het oordeel van de kamer voor het notariaat in Amsterdam inzake klachten die hierover waren ingediend door een zevental notarissen, verdeeld over het land. Lees verder op KNB.nl.

Digitalisering drukt volumes bij advocaten

De groei zet door in de zakelijke dienstverlening, maar digitalisering zorgt voor minder werk bij advocaten. Wel is er een grotere vraag naar advisering bij fusies en overnames. Dat voorspelt ING in het Vooruitzicht Sectoren van februari 2016. Lees verder.

Werkstraf voor vrouw voor vervalsen brieven

Tegen een 26-jarige vrouw uit Denekamp heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag honderdtwintig uur werkstraf geëist. De vrouw wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. De vrouw vervalste onder meer neen brief van een deurwaarder. Lees verder.

Incassobureaus moeten stoppen met nepdagvaardingen

Incassobureaus moeten onmiddellijk stoppen met het sturen van conceptdagvaardingen, vindt de Consumentenbond. Het gebruik van nepdagvaardingen is een disproportionele en discutabele manier om consumenten schrik aan te jagen en onder druk te zetten. Lees verder.