Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 47,  2017

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 november jl.

Op vrijdag 17 november jl. kwamen de leden voor de tweede maal in 2017 in vergadering bijeen. De agenda bestond uit elf punten. De voorzitter, Wilbert van de Donk, opende de vergadering traditiegetrouw met een openingswoord van zijn kant.

De notulen van de vorige ALV werden vastgesteld en daarna was het tijd voor de verkiezing van twee nieuwe ledenraadsleden. Aashna Bhikhari en Michael Pijnenburg hadden zich verkiesbaar gesteld, zij zijn respectievelijk toegevoegd gerechtsdeurwaarder te Alphen aan den Rijn en gerechtsdeurwaarder te Leiden. Na een kort woord van hun zijde zijn zij beiden door de leden bij acclamatie verkozen tot ledenraadslid.

Het volgende agendapunt was de vaststelling van de Begroting 2018 en het heffingsreglement 2018. De voorzitter van de Ledenraad, Arjan Boiten, meldde dat de financiële commissie de leden positief adviseert en vervolgens zijn zowel de Begroting 2018 als het Heffingsreglement 2018 bij acclamatie vastgesteld.

Maar er viel nog meer te stemmen: ditmaal over de Verordening Beroepsstage en PE, waar de ALV een advies over mocht uitbrengen. Er is gestemd door de leden met 96 stemmen vóór en 7 stemmen tegen. De verordening zal voorzien van positief advies terugkomen in de Ledenraad op 21 december a.s. om aldaar te worden vastgesteld en vervolgens voor goedkeuring te worden gezonden aan de minister voor Rechtsbescherming.

Daarna hebben de portefeuillehouders verslag gedaan van de stand van zaken in actuele dossiers, zoals de procedure tegen de Staat, KEI, DBR 2.0, Wet Vereenvoudiging Beslagvrijevoet, het KBvG advies beslagvrije voet bij bankbeslag, Gegevensverstrekking per 2018, de vergunningplicht AFM, de kostendoorberekening toezicht en tuchtrecht en de reis naar Zweden en Letland.

Aansluitend heeft de voorzitter van de Ledenraad, Arjan Boiten, verslag gedaan vanuit de ledenraad. Wat de Ledenraad zoal gedaan heeft en waar zij nog mee aan de slag kunnen. Het beleidsplan, het voorzieningenfonds, het ambt, de Commissie herijking Btag en de Commissie Grenzen aan tariefmodellen zijn kort de revue gepasseerd. Daarna heeft Arjan Boiten de leden persoonlijk toegesproken om afscheid te nemen: het was de negende en de laatste keer dat hij de leden toesprak in zijn functie van voorzitter van de Ledenraad. Na zijn imposante en bevlogen toespraak, waarin hij het onder meer had over ‘team Sinterklaas’ en ‘team KBvG’ is hij met luid applaus door de leden bedankt. Op 21 december a.s. kiest de ledenraad de nieuwe ledenraadsvoorzitter.

Afsluitend is er aan de leden medegedeeld dat de volgende ALV niet in Harderwijk maar, centraler in het land, in Utrecht plaatsvindt en wel op vrijdag 1 juni 2018.

In de middag hebben de leden onder leiding van het Nederlands Debat Instituut debat gevoerd over de toekomst van het beroep. De dag is traditioneel afgesloten met een borrel en bittergarnituur, die –ook traditioneel- goed bezocht werd.

We zien u op de volgende ALV!

Nieuwsbrief Gerechtshof Amsterdam

De KBvG ontving de nieuwsbrief van het Gerechtshof Amsterdam, waarin onder andere wat is opgenomen over de aanzeggingen en wat daarin volgens het Amsterdamse Hof gewijzigd zou moeten worden.

PI moet detentieverklaring verstrekken

Het wil nog wel eens voorkomen dat een PI van mening is dat zij geen enkele informatie mogen verstrekken aan gerechtsdeurwaarders, onder verwijzing naar een uitspraak van de RSJ (kenmerk 13/1810/GA.). Deze beroepscommissie is in die uitspraak weliswaar terecht van oordeel dat de verstrekte informatie, zijnde een detentieverklaring, naar haar aard valt onder de Wbp, maar is ten onrechte van oordeel dat bij een detentieverklaring sprake is van strafrechtelijke persoonsgegevens.
Aansluiting moet worden gezocht bij art. 8 Wbp: de verwerking van algemene persoonsgegevens. Sub e van art. 8 Wbp maakt daarop voor gerechtsdeurwaarders de uitzondering: ‘Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: (…) e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.’
Een gerechtsdeurwaarders vervult op het moment dat een ambtshandeling wordt verricht, een publiekrechtelijke taak en dat brengt met zich mee dat de gerechtsdeurwaarder als een bestuursorgaan heeft te gelden.
Kortom: De PI moet de detentieverklaring voor het uitvoeren van een ambtshandeling verstrekken.

Wetgevingsnieuws

Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening

Nota van wijziging.

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

Verslag.

Antwoord op vragen over de afschaffing van de huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen

Lees hier verder.

Jurisprudentie

ECLI:NL:HR:2017:2907

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht, arbeidsrecht. Is uitkering in geld voor niet genoten vakantiedagen (art. 7:641 BW) een boedelschuld (art. 40 lid 2 Fw)? Geldt HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3819, NJ 2000/53 (LISV/Wilderink q.q.) nog na HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman q.q.)? Kan curator werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen ter voorkoming ontstaan boedelschuld? Lees hier verder.

ECLI:NL:OGEAA:2017:911

KG civiel. In conventie: Vordering tot het opheffen van een opgelegde conservatoire beslag omdat deze summierlijk ondeugdelijk is. In reconventie: Vordering tot het opleggen van een verbod op het innen van toekomstige huurpenningen. Vordering tot schorsing van de executie van de tussen partijen gegeven beschikking van dit Gerecht, krachtens welke [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is veroordeeld om maandelijks Afl. 5.000,-- te betalen aan partneralimentatie en Afl. 750,-- aan kinderalimentatie. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBROT:2017:9138

Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging vonnis, Een rechtspersoon van wie eerst de naam en vervolgens de rechtsvorm is gewijzigd. Art. 2:18 lid 8 BW. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBNNE:2017:4419

Verordening (EG) nr. 861/2007 inzake de Europese procedure voor geringe vorderingen. Verzochte vergoedingen op grond van verordening 261/2004 wegens vertraging dan wel annulering vlucht. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBLIM:2017:11175

Vordering schorsing executie ontruimingsvonnis. Eiser (voormalig huurder) niet-ontvankelijk verklaard, omdat zijn vermogen – waartoe volgens de voorzieningenrechter ook het huurrecht van eiser behoort – onder bewind is gesteld. De voorzieningenrechter overweegt ten overvloede dat ook al zou de vordering door de daartoe bevoegde bewindvoerder zijn ingesteld, de vordering tot schorsing zou moeten afgewezen, nu er geen sprake is van een evident feitelijke onjuistheid in het vonnis, noch dat de executie daarvan tot een noodtoestand zal leiden. Lees hier verder.

ECLI:NL:GHARL:2017:9990

Vordering opheffing executoriaal beslag afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing van feitelijke stellingen. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBGEL:2017:5865

Ontruiming van een executoriaal verkocht pand na goedkeuring voorzieningenrechter van onderhandse verkoopovereenkomst. Lees hier verder.

ECLI:NL:RBMNE:2017:4489

Vordering tot opschorting executoriale veiling woonhuis afgewezen. Sprake van een langdurige betalingsachterstand en niet nagekomen betalingsregelingen. Onvoldoende aannemelijk dat het voorgestelde onderhandse verkooptraject binnen afzienbare termijn tot een hogere opbrengst leidt. Lees hier verder.

Agenda

november

22

ALV VNO-NCW-MKB Nederland

22

Conseil permanent UIHJ

23

Conseil permanent UIHJ

24

Conseil permanent UIHJ

24

Commissie toetsing

24

Auditorenmiddag

30

EJN Meeting Service of documents

december

1

EJN Meeting Service of documents

4

KBvG bestuursvergadering

Actualiteiten

Meewerken aan handeling die belangen van derden schaadt: notaris aansprakelijk

Bij de vraag of een notaris onrechtmatig handelt door zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van hypotheek waarvan hij weet dat dit de mogelijkheden van verhaal van derden doorkruist, dienen de maatstaven uit het Novitaris-arrest als uitgangspunt. Lees hier verder.

Exact dezelfde renovatie, andere uitkomst voor huurders

Zelfde dag, zelfde rechtbank, zelfde rechter, zelfde verhuurder, zelfde complex woningen, zelfde renovatie werkzaamheden… Andere uitkomst! Lees hier verder.

‘Geen majeure wetswijzigingen nodig voor smart contracts’

Om smart contracts in te zetten in de juridische rechtsorde zijn geen grote wijzigingen in wet- en regelgeving nodig. Wel zijn er bepaalde vragen. Dat concludeert de Smart Contract Werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition in een eerste verkennend rapport. Lees hier verder.

Ledenraad benoemt plaatsvervangend bestuursvoorzitter (KNB)

De Ledenraad heeft op woensdag 15 november Aart Barkey Wolf benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De benoeming gaat in per 1 januari 2018, wanneer de huidige plaatsvervangend bestuursvoorzitter Teun van Dijk het bestuur zal verlaten. Lees hier verder.