Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 1,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Introductie griffierecht Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Een van de belangrijke wijzigingen met de inwerkingtreding van de wet die de doorberekening van de kosten van het toezicht en het tuchtrecht regelt, is dat vanaf die datum voor het in behandeling nemen van een klacht door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders een griffierecht verschuldigd is van € 50,00. Klager ontvangt daarvoor een nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de rechtspraak (LDCR). Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. In het geval dat een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, moet de gerechtsdeurwaarder het door de klager betaalde griffierecht aan klager vergoeden. 

Als de Kamer daarbij aan de gerechtsdeurwaarder ook nog een maatregel oplegt, kan de Kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de Kamer.

Een andere belangrijke wijziging is dat er kostenveroordelingen kunnen worden uitgesproken. Daarvoor is in voorbereiding een richtlijn kostenveroordeling. Die zal medio januari worden toegezonden aan de KBvG.

Zie voor de aangepaste informatie over de klachtprocedure bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders de tekst op de website van de KBvG.

Nieuwe versies landelijke procesreglementen gerechtshoven m.i.v. 1 januari 2018

Er zijn nieuwe versies gepubliceerd van:

1. het procesreglement Verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (Stcrt. 2017, 70370);

2. het procesreglement Verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven (Stcrt. 2017, 70367);

3. het procesreglement Civiele dagvaardingszaken gerechtshoven (Stcrt. 2017, 70369).

Deze versies gaan in op 1 januari a.s. Deze reglementen zijn c.q. worden ook gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, pagina Landelijke regelingen.

Wijzing van de regeling tarief afgifte expedities en afschriften in verband met de indexering van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

De Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het bedrag ‘€ 6,83’ vervangen door: € 7,25.
2. Voor de bestaande tekst wordt het cijfer ‘1’ geplaatst.
3. Er wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
   2. Het in het eerste lid genoemde bedrag geldt tot en met 31 december 2018 en wordt jaarlijks met ingang van 1 januari door Onze Minister gewijzigd overeenkomstig de indexeringsformule die in artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is opgenomen. Lees hier verder.

Uitnodiging afscheidssymposium Ineke van den Berg

Na een periode van ruim 25 jaar betrokken te zijn geweest bij de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarders neemt Ineke van den Berg op 25 januari afscheid van het onderwijs. Thema afscheidssymposium: het recht is de kunst van het goede en gelijke. Het begint en eindigt met Molengraaff.

U wordt uitgenodigd voor dit symposium en voor de receptie.

Datum: Donderdag 25 januari
Tijd: 15.30 -17.00 uur en daarna vanaf 17.00 uur receptie
Locatie: Padualaan 101, Utrecht

Zie voor het programma en de aanmelding: afscheidssymposium

Wetgevingsnieuws

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Lees hier verder.

Wijziging van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek

De Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek wordt gewijzigd als volgt:
In artikel 9, vijfde lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 4, eerste lid, onderdelen c en d’ vervangen door: artikel 4, eerste lid, onderdelen c, d, e en f. Lees hier verder.

Vragen over het bericht dat geld voor arme kinderen in de schuldenberg verdwijnt

Lees hier verder.

Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11070

Geldvordering in kort geding. Zorgverzekeraar beroept zich jegens zorgverlener op verrekening met een oudere verplichting tot terugbetaling. Risico’s over en weer van toe- en afwijzing. VGZ stelt dat Ciran haar geld uit de periode 2014 tot en met 2016 moet terugbetalen omdat zij ten onrechte (dure) behandelingen heeft gedeclareerd. Ciran ontkent dit. Er is verschil van mening, onder meer over medische beroepsstandaarden, waardoor de gegrondheid van de tegenvordering niet goed in kort geding kan worden beoordeeld. Afweging van de over en weer betrokken belangen leidt ertoe dat VGZ zich vooralsnog niet op de verrekeningsbevoegdheid mag beroepen. Desondanks is de vordering van Ciran om het door VGZ gelegde conservatoire beslag op te heffen, niet toegewezen. Lees hier verder.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 december 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:8541

Verzoek tot goedkeuring onderhandse verkoop ex artikel 3:268 lid 2 BW toegewezen. Verzochte verklaring voor recht, dat de hypotheekgever en de zijnen op grond van de te wijzen beschikking tot ontruiming worden genoodzaakt als bedoeld in artikel 525 lid 3 Rv, afgewezen, wegens gebrek aan belang.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11308 en ECLI:NL:GHARL:2017:11310

 X, enige schuldeiser van Y, mocht medewerking aan dwangakkoord van Y weigeren. Verzoek onvoldoende gedocumenteerd, terwijl ook onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat aanbod van Y het uiterste is waartoe zij financieel in staat moet worden geacht. Lees hier en hier verder.

Rechtbank Noord-Holland 13 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:11168

Kantonrechter wijst in "gewone taal" verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af: (verzoeker) schiet er namelijk niets mee op als de vordering wordt toegewezen

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6184

Bewijsbeslag; gerechtelijke bewaring digitale gegevens; proces selectie bestanden waarvan beslaglegger afschrift krijgt; vernietiging na overschrijding termijn voor dat proces; wissen bestanden tijdens beslaglegging

Agenda

januari

8

KBvG bestuursvergadering

9

KBvG en HU

11

Nieuwjaarsbijeenkomst Raad voor de Rechtspraak

12

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

12

Commissie Herijking Btag

16

Interview evaluatie Bureau Financieel toezicht

19

Stuurgroep Privacyhandboek gerechtsdeurwaarders

19

Overleg ketenoptimalisatie Raad voor de rechtspraak

23

Overleg ministeries preadvies bankbeslag en bvv

Actualiteiten

Landelijke handelskamer voor achterstanden hoven

De vier hoven gaan gezamenlijk een landelijke handelskamer instellen om werkvoorraden in handelszaken terug te brengen. Dat blijkt uit een vacature van de Rechtspraak. Lees hier verder.

Gewijzigde wetgeving verenigingen van eigenaars

Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. De belangrijkste gevolgen op een rij. Lees hier verder.

Beschikking maakt termijnoverschrijding verschoonbaar

Heeft iemand een schriftelijke uitspraak op bezwaar ontvangen en wordt enkele weken na deze uitspraak aan de belastingplichtige een beschikking gezonden met daarop de melding dat binnen zes weken na ontvangst bezwaar kan worden aangetekend? Dan is een termijnoverschrijding verschoonbaar. Lees hier verder.

Sluiproute dicht bij civiele cassatiebalie

De Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) wil optreden tegen cassatieadvocaten die civiele zaken doen zonder dat ze de verplichte proeve van bekwaamheid op zak hebben. Waarnemend algemeen deken Bert Fibbe maakte dat bekend tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden (CvA) op 13 december. Lees hier verder.

Avedissian president CRvB

Takvor Avedissian wordt de nieuwe president van de Centrale Raad van Beroep. Op 1 februari volgt hij Theo Simons op die president is geworden van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Lees hier verder.

Nieuwe regels bij schulden in 2018

Per 1 januari 2018 gaan een aantal nieuwe regels gelden die van belang zijn voor mensen met schulden. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen. Lees hier verder.