Print deze pagina
« Vorige | Deze week | Volgende »

Nieuws van de Week

week 12,  2018

Inhoud

Colofon

Het nieuws van de week wordt samengesteld door diverse enthousiaste collega’s.

Indien u wilt reageren op het Nieuws van de Week, dan kunt u uw reactie sturen aan de redactie

KBvG nieuws

Herinspecties door Inspectie SZW

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie SZW inspecties uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden en dan met name op het onderdeel psychosociale arbeidsbelasting. Deze inspecties hebben onder andere binnen onze branche plaatsgevonden.

In 2018 vinden er herinspecties plaats bij de organisaties waar één of meerdere overtredingen zijn geconstateerd. De organisaties waar herinspecties plaats kunnen vinden ontvangen een aankondigingsbrief. De inspecteurs inspecteren tijdens de herinspectie of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de overtredingen die tijdens de eerste inspectie zijn geconstateerd op te heffen.

Ondertussen wacht de KBvG nog steeds op een toets door de vakbonden van de branchespecifieke RI&E en het agressieprotocol. Voor de erkenning van de branche RI&E is het namelijk nodig dat de KBvG daarvoor de instemming van de vakcentrales krijgt. Zij beoordelen of het RI&E-instrument in aanmerking komt voor erkenning. Indien de branche de instemming van de centrale werknemersorganisaties heeft kan de erkenning aangevraagd worden bij het Steunpunt RI&E.

Oude nummers KVG-uitgave 'Executief'

Inmiddels zijn wij door twee leden benaderd die ons de tijdschriften hebben aangeboden, waarvoor dank! Reageren is dus niet meer nodig.

De KBvG is bezig met het in kaart brengen en (deels digitaal) archiveren van eerdere edities van KVG- en KBvG vaktijdschriften. In dat kader zijn wij nog op zoek naar oude nummers van het tijdschrift 'Executief'. Het gaat om de nummers 3 en 5 uit de jaargang 2000. Heeft u deze nummers toevallig nog liggen of weet u waar we ze mogelijk kunnen vinden? Een e-mail naar kbvg@kbvg.nl wordt enorm op prijs gesteld!

Antwoord op vragen over de verhaalspositie van het MKB bij onbetwiste geldvorderingen

Lees hier de antwoorden, met onder andere:
Wat zijn de effecten voor juridische dienstverleners in het Nederlandse stelsel indien dit systeem hier zou worden geïntroduceerd? Kunnen ook anderen dan advocaten of deurwaarders hierbij een rol spelen?
De effecten voor de juridische dienstverleners (waaronder de eventuele betrokkenheid van anderen dan advocaten en deurwaarders) zijn niet inzichtelijk. Wel is duidelijk dat voor de gerechtsdeurwaarders zal gelden dat zij een grotere rol krijgen bij de afhandeling van onbetwiste vorderingen.

Wetgevingsnieuws

Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde

Lees hier de memorie van toelichting

Antwoord op vragen over het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geven

Lees hier verder

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Gewijzigd voorstel van wet

De staat van de rechtsstaat

Verslag van een deskundigenbijeenkomst

Afboekingen door belastingdienst

De Belastingdienst boekte vorig jaar voor een half miljard euro aan oninbare vorderingen
af, zo blijkt uit het antwoord op Kamervragen van Lodders (VVD). Het ging in totaal om 180.000
vorderingen, met een gemiddelde waarde van €2800. In 2013 ging het nog om 660.000 vorderingen van bij elkaar €1,4 miljard.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:366

Procesrecht. Verstekverlening in cassatie. Toelaatbaarheid van kantoorbetekening van rechtsmiddelexploot (art. 63 lid 1 Rv) bestemd voor een persoon die woonplaats heeft buiten Nederland, in dit geval Curaçao, zowel bij toepasselijkheid als bij niet-toepasselijkheid van regelgeving inzake digitaal procederen (KEI). Lees hier verder.

Rechtbank Oost-Brabant, 7 maart 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1139

Contradictoir. rechtens ondeelbare rechtsverhouding, regresrecht van termijnbetalingen Het is in ieder geval duidelijk dat niet slechts de man en de vrouw eigenaar zijn van het stuk grond, maar ook de vooralsnog onbekende erfgenamen van de moeder van de vrouw. Een deel van de vorderingen van de man ziet op de verdeling (door verkoop en vervolgens verdeling van de opbrengst) van het stuk grond dat deels tot de nalatenschap van de moeder van de vrouw behoort. Dat betekent dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding, waarbij het noodzakelijk is dat een beslissing daarover voor alle daarbij betrokken partijen hetzelfde zal luiden. Dat betekent dat de rechter een beslissing over die verdeling slechts kan geven in een geding waarin allen die bij die rechtsverhouding zijn betrokken, partij zijn, zodat de rechterlijke beslissing hen allen bindt. De stellingen van partijen leiden niet tot duidelijkheid met betrekking tot de identiteit van de erfgenamen. Om die reden ziet de rechtbank geen aanleiding om de zaak ambtshalve aan te houden om de man in de gelegenheid te stellen de betreffende erfgenamen op te roepen en in de procedure te betrekken. Indien sprake is van een in termijnen betaalbare schuld met steeds een periodieke opeisbaarheid, moet er telkenmale per termijn worden beoordeeld of de man meer dan zijn aandeel heeft betaald (Parlementaire geschiedenis NBW – boek 6, toelichting Meijers bij artikel 6.1.2.4., Asser-Hartkamp 4-I, nr. 116, Kluwer-Verbintenissenrecht aantekening 5 bij artikel 6:10 BW en Van Buchem-Spapens Monografieën Nieuw BW nr. 31b, pagina 23). Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 14 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1239

Executiegeschil. Veroordeling tot het doen van rekening en verantwoording. Vraag of dwangsommen zijn verbeurd. Voorzieningenrechter kan uit de door beide partijen verstrekte informatie niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat niet is voldaan aan het veroordelend vonnis, maar ook niet dat daaraan wel is voldaan. Dat de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de afgelegde rekening en verantwoording, betekent niet dat niet aan het veroordelend vonnis is voldaan. Niet vast te stellen dat dwangsommen zijn verbeurd. Executie moet worden gestaakt. Lees hier verder.

Rechtbank Gelderland, 1 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1217

Beslagrecht. EAPO-verzoek. Vrijstelling van stellen van zekerheid door de schuldeiser. Beoordelingsmaatstaf. Bijzonder overtuigend bewijs van de waarschijnlijke toewijzing van de vordering ten principale. Vrijstelling niet aan de orde. Volgt afwijzing van het verzoek. Lees hier verder.

Gerechtshof Amsterdam 13 maart 2018, ECLI:NL:GHAMS:2014:2007

Weigering van de gevorderde opheffing van een gelegd conservatoir beslag (door de rechtbank wel toegestaan). Lees hier verder.

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:835

Geen opheffing beslag – beslag op woning - verjaring. Lees hier verder.

Agenda

maart

21

KBvG en Raad voor de rechtspraak: schuldenproblematiek en rechtspraak

23

Commissie Toetsing KBvG Normen voor kwaliteit

23

Commissie herijking Btag

26

KBvG stuurgroep Privacyhandboek

26

Overleg KBvG/SNG/SZW/UWV

26

JenV netwerkbijeenkomst

28

Werkbezoek minister Dekker en staatssecretaris Van Ark aan CJIB en Syncasso

30

Goede Vrijdag

april

2

2e paasdag: bureau KBvG gesloten

5

Nibud congres Geld & gedrag

6

Financiële controle commissie MKB NL

6

Overleg stuurgroep Privacyhandboek met softwareleveranciers

Actualiteiten

Toename aantal schorsingen notariaat

De onderzoeken van het BFT bij het notariaat hebben vorig jaar geleid tot drie ontzettingen, twee onmiddellijke schorsingen op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Daarmee is het aantal schorsingen flink gestegen ten opzichte van 2016. Dat staat in het (...) door het BFT gepubliceerde jaarverslag. Lees hier verder.

Advocaten: weinig trek in verplichte feedback

Advocaten staan niet te trappelen om allerlei vormen van feedback in te voeren, hoewel dat over enige tijd wel verplicht wordt. Ze denken niet dat dit leidt tot een verbetering van de kwaliteit van hun werk. Maar als het móet kiezen ze liever voor intervisie en intercollegiaal overleg dan voor peer review. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Mr. Lees hier verder.

Succes van de prejudiciële procedure onderzocht

Waarom wordt de prejudiciële procedure zo vaak gebruikt? Wie is verantwoordelijk voor het succes ervan? Dat onderzocht socioloog Jos Hoevenaars in zijn proefschrift. Lees hier verder.

Nieuwe leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De ministerraad heeft mr. S. Verheijen, mr. F. Giebels-Wannyn en mr. F. Gerard benoemd tot leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Lees hier verder.

NVvR kan maar geen voorzitter vinden

Het lukt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak maar niet om een voorzitter te vinden. De vacature is nu al ruim een half jaar vacant. Nu wordt een actieve inzet van de leden gevraagd om mee te denken over de invulling van die functie. Lees hier verder.

ACM houdt provisieverbod voor advocaten tegen het licht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekijkt momenteel of het provisieverbod voor advocaten in strijd is met de mededingingswet. Dit bevestigt de ACM desgevraagd in het kader van een klacht tegen de Nederlandse Orde van Advocaten. Lees hier verder.